Transport

Przewóz osób podlega w Niemczech opodatkowaniu podatkiem VAT. Kto zatem przewozi pracowników lub turystów i przejeżdża przez Niemcy, ten musi odprowadzić podatek VAT do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Transgraniczny przewóz osób autobusami i busami, które nie zostały dopuszczone do ruchu na terytorium Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowanie tych usług nakazuje szósta Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej dotycząca harmonizacji podatku VAT. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, w których w chwili jej uchwalania obowiązywało już opodatkowanie podatkiem VAT przewozu osób, muszą to opodatkowanie kontynuować. Do państw tych należy Republika Federalna Niemiec.

Przewóz osób autobusami, busami, podobnie jak inne usługi transportowe, które przedsiębiorca wykonuje odpłatnie, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W następujących sytuacjach :

  1. gdy przewozu dokonuje krajowy przedsiębiorca,

  2. gdy przewozu dokonuje zagraniczny przedsiębiorca,

  3. gdy przewożeni są pasażerowie krajowi,

  4. gdy przewożeni są pasażerowie zagraniczni,

  5. gdy pasażerowie są osobami dorosłymi, starszymi, nieletnimi i dziećmi,

  6. gdy występuje przewozów osobowy w ramach komunikacji liniowej,

  7. gdy występuje przewóz osobowy tylko okazjonalny,

  8. gdy przewóz osób odbywa się tylko częściowo na terytorium Niemiec (np. po drodze do Holandii),

to przewóz na odcinku przejechanym na terytorium Republiki Federalnej Niemiec podlega opodatkowaniu !

Opodatkowanie następuje zgodnie z ogólnymi przepisami podatkowymi obowiązującymi w Niemczech.

Przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce, którzy dokonują przewozów osób autobusami nie dopuszczonymi do ruchu na terytorium Niemiec (autobusy i busy zarejestrowane w Polsce), są zobowiązani do zgłoszenia niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu przypadających na Republikę Federalną Niemiec obrotów przed pierwszym dokonaniem takiego przewozu.

Niemiecki Urząd Skarbowy wydaje każdemu polskiemu autobusowi i busowi zaświadczenie o objęciu przedsiębiorcy mającego siedzibę w Polsce opodatkowaniem niemieckim podatkiem VAT (§ 18 ust. 12 pkt 2 UStG).

Zaświadczenie wydane przez niemiecki Urząd Skarbowy musi znajdować się cały czas w pojeździe i to podczas każdego przejazdu przez terytorium Niemiec. W razie kontroli zaświadczenie trzeba przedstawić osobie kontrolującej. W przypadku nie przedłożenia zaświadczenia, na polskiego przewoźnika może zostać nałożona kaucja w wysokości przewidywanego podatku za jednorazową usługę przewozu (§ 18 ust. 12 pkt 4 USTG).

Kto celowo lub chociażby nieumyślnie nie przedkłada, lub przedkłada z opóźnieniem, zaświadczenie, to podlega karze grzywny w wysokości do 5.000 Euro (§ 26a ust. 2 UStG).