Austria

Rodzaje podatków w Austrii

Austria należy do tej grupy krajów Unii Europejskiej, gdzie płaci się najwyższe podatki. Podatkami są obciążone zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Austriacki system podatkowy jest podobny do niemieckiego.

Do najważniejszych rodzajów podatków płaconych w Austrii należą :

Podatek dochodowy (Einkommensteuer) oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia (Lohnsteuer) są  w Austrii niezwykle wysokie, gdyż najwyższa stawka podatku wynosi 50%, a więc do budżetu Państwa trafia wtedy połowa dochodu podatnika !

Podatek VAT (Umsatzsteuer) zwany inaczej podatkiem od wartości dodanej (Mehrwertsteuer) wynosi generalnie 20% i jest nieco mniejszy niż w Polsce. Niektóre produkty lub usługi są obciążone niższą stawką podatku VAT, a takimi przykładowymi towarami są chociażby jedzenie i książki.

Podatek od osób prawnych (Körperschaftssteuer), którym są obciążone zyski spółek kapitałowych, a więc np. GmbH  (Sp. z o.o.) oraz AG (S.A), wynosi w Austrii 25%.

Podatki od majątku (Vermögenssteuern) w Austrii praktycznie nie istnieją. W przeszłości w austriackim systemie podatkowym funkcjonowały z powodzeniem Erbschaftssteuer oraz Schenkungssteuer.

Podatki od fundacji. W Austrii fundacje są obłożone podatkiem. W momencie zebrania kapitału jest on obciążony stawką 2,5% Stiftungseingangssteuer, a przychody z tytułu odsetek są obciążone podatkiem w wysokości 12,5%.

Opodatkowanie grupy przedsiębiorstw cechuje możliwość wliczenia w koszty w Austrii straty powstałej w córce-spółce zagranicą. Jeżeli zatem austriackie przedsiębiorstwo ma np. w Niemczech lub w Polsce spółkę przynoszącą straty, to stratę tę uwzględnia w austriackim bilansie.

Podatek od olejów mineralnych (Mineralölsteuer) nakładany jest na ropę i benzynę, a jego wysokość w zależności od rodzaju paliwa dochodzi nawet do 60% na 1 litr.

Podatek od wyrobów tytoniowych (Tabaksteuer) nakładany jest na produkty tytoniowe na czele z papierosami. Podatek jakim jest obciążona paczka zawierająca 20 sztuk papierosów wynosi przynajmniej 83 Centy.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Liczba Polaków legalnie pracujących w Austrii

W Austrii jest najniższe bezrobocie spośród wszystkich krajów strefy Euro. Wolnych i nieobsadzonych stanowisk pracy jest mnóstwo, a co więcej - stawki wynagrodzenia są wysokie. Mimo to brakuje chętnych do pracy.

Gospodarka Austrii bardzo liczyła na pracowników ze wschodu Europy, dla których austriacki rynek pracy stoi od dawna otworem. Niestety od dnia otwarcia rynku pracy, tj. 01.05.2011 z krajów EU-8 (w tym z Polski) do pracy w Austrii wyjechało zaledwie 26.806 pracowników co jest jedynie kroplą w morzu potrzeb austriackiej gospodarki. Z grupy niespełna 27 tysięcy pracowników tylko 14.361 osób pracuje w Austrii na stałe, a reszta to pracownicy sezonowi. 1/3 pracowników przybyłych po 1 maja 2011 do Austrii to kobiety, które w przeważającej mierze otrzymują pracę w turystyce. 2/3 pracowników to mężczyźni, którzy zatrudnienie znajdują głównie w budownictwie. Najwięcej pracowników z krajów EU-8 podejmuje pracę w Wiedniu i okolicach. W następnej kolejności  wśród regionów, do których kieruje się emigracja zarobkowa ze wschodniej Europy, znajduje się Dolna Austria. Oczywiście najliczniejszą grupą pracowników w Austrii są Polacy, a tuż za nimi plasują się Węgrzy i Słowacy. Prawie w ogóle nie ma w tej grupie obcokrajowców pracowników z krajów nadbałtyckich. Firmy budowlane z Polski, Węgier i Słowacji walczą między sobą o zlecenia w sektorze budownictwa, gdzie jednak o znalezienie zlecenia i podpisanie umowy o dzieło jest coraz trudniej. Silna konkurencja i brak kontaktów osłabiają szanse dostępu polskich firm do rynku budowlanego w Austrii. Z drugiej strony austriackie firmy bardzo potrzebują fachowców, których są w stanie bardzo dobrze opłacać.

Opracowanie własne na podstawie danych austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Wysokość zarobków w Austrii

Austriaccy pracodawcy dobrze wynagradzają fachowców. Często stawki oferowane w Austrii są większe niż te, które za podobną pracę otrzymuje się w Niemczech. Austria staję się dla wielu pracowników z Polski atrakcyjnym miejscem podjęcia pracy.

Każdy chce zarobić zagranicą jak najwięcej. Dla zdecydowanej większości wyjeżdżających do pracy do innego kraju decydujące znaczenia ma czynnik ekonomiczny. Wyjeżdżamy zatem będąc pod wpływem oczekiwań co do polepszenia swoich zarobków i podniesienia standardów życia. To właśnie stawka oferowana za konkretną pracę najbardziej interesuje pracowników zatrudnionych zagranicą. W Austrii można dobrze zarobić, ale trzeba znaleźć odpowiednią pracę. Istnieją bowiem duże różnice i duża rozpiętość w kwestii uzyskiwanych zarobków w zależności od pewnych czynników.

Średnie wynagrodzenie mężczyzny licząc je wraz z dodatkami wynosi w Austrii 2.605 Euro brutto, a kobiety 1.753 Euro. Różnice w wynagradzaniu pracowników zależą nie tylko od płci. Czynnikami branymi pod uwagę są także wiek pracownika i miejsce, w którym znajduje się zakład pracy. Duża różnica w poziomie wynagradzania jest widoczna w poszczególnych austriackich Landach. Inne stawki są oferowane w stolicy kraju, a inne gdzieś na peryferiach. Podejmując pracę w Austrii musimy brać dokładnie pod uwagę region, w którym przyjdzie nam pracować, gdyż za podobną pracę przy podobnych wymaganiach pracodawcy możemy w jednej części Austrii zarobić całkiem nieźle, a w innej części kraju już tylko przeciętnie.

Średnie wynagrodzenie mężczyzn w Wiedniu kształtuje się na poziomie 2.080 Euro, natomiast średnie wynagrodzenie kobiet wynosi w stolicy Austrii 1.429 Euro.

Zarobki tak naprawdę zależą od wieku pracownika i jego doświadczenia zawodowego w branży. Osoby do lat 19 nie zarabiają już tak dobrze, gdyż są dopiero początkującymi pracownikami i dopiero zdobywają pierwsze szlify zawodowe. Młodzieńcy mogą liczyć na średnie zarobki na poziomie 1.370 Euro, a dziewczęta na 1.120 Euro. W przedziale wiekowym 20-24 mężczyźnie zarabiają średnio 1.802 Euro, a kobiety 1.370 Euro. Osoby pomiędzy 25 a 29 lat zarabiają odpowiednio 1.947 Euro i 1.335 Euro.

Mężczyźni w wieku 30-34 lata zarabiają średnio 2.035 Euro, a kobiety 1.358 Euro. W przedziale wiekowym 35-39 lat zarobki mężczyzn wynoszą średnio 2.127 Euro, a kobiet 1.406 Euro. W przedziale wiekowym 40-44 lata zarabia się średnio 2.212 Euro (mężczyźni) oraz 1.470 Euro (kobiety). W wieku 45-49 lat odpowiednio 2.246 Euro i 1.515 Euro, a w wieku 50-54 lata 2.275 Euro i 1.557 Euro. Mężczyźni mający od 55 do 59 lat zarabiają średnio 2.351 Euro, a kobiety 1.594 Euro. Osoby od 60 roku życia zarabiają odpowiednio 2.198 Euro i 1.130 Euro.

Źródło: Związek ubezpieczycieli.

 

Dokumenty do rozliczenia podatku z Austrii

Aby móc dokonać rozliczenia z austriackiego podatku, należy zbierać dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia, gdyż te będą stanowiły podstawę do uzyskania zwrotu podatku z Austrii. Pracownicy wraz z miesięcznym wynagrodzeniem powinni otrzymać od zatrudniających ich pracodawców miesięczne zestawienie, w którym zawarte są najważniejsze informacje dotyczące bieżącego zatrudnienia danego pracownika. I tak zaświadczenie dot. zatrudnienia powinno zawierać następujące pozycje:
• zarobek brutto
• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
• obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
• podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
• podatek od wynagrodzeń

Każdy pracownik zatrudniony w Austrii powinien otrzymać roczne zestawienie wynagrodzenia (dokument L16). Pracodawca ma obowiązek  do końca lutego (w formie elektronicznej) lub do końca stycznia złożyć L16 za poprzedni rok kalendarzowy dla wszystkich pracowników w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscem ze względu na siedzibę firmy (lub do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Na rocznym zestawieniu wynagrodzenia powinny znaleźć się następujące informacje:

• suma wypłaconego w  poprzednim roku kalendarzowym wynagrodzenia,

• numer PESEL pracownika,

• numer ubezpieczenia społecznego partnera lub partnerki,

• liczba dzieci kwalifikujących się do zasiłku, jeśli dana osoba była  jedynym żywicielem rodziny.

Na rocznym zestawieniu dochodów musi znajdować się  NIP pracodawcy,  który obowiązkowo  należy przekazać Urzędowi Skarbowemu.

Pracownicy mają prawo poprosić o kopię zaświadczenia o rocznym wynagrodzeniu. Jednakże w momencie zakończenia umowy o pracę, jeśli zatrudnienie zakończone zostało w ciągu roku, pracownik ma obowiązek przekazać roczne zestawienie dochodów  w biurze  rozliczeń  podatku lub właściwych instytucjach  ubezpieczenia społecznego do 15 dnia następnego miesiąca.

Od kwoty wynagrodzenia należnego za nadgodziny płaci się w Austrii tylko część podatków. Przy  przepracowaniu nadgodzin z co najmniej 50 procentowym dodatkiem, pierwsze dziesięć godzin nadliczbowych w miesiącu pozostaje wolne od podatku (z czego tylko maksymalnie 86 Euro są zwolnione z podatku).

Oprócz tego dodatkowo mogą zostać dopłacone dodatki za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych w niedziele, święta i za pracę wykonywaną w porze nocnej. Opłaty za niedziele, święta i pracę w porze nocnej są wolne od podatku do kwoty 360 € miesięcznie. Przy dodatkach za pracę na nocnej zmianie kwota wolna od podatku może wynosić do 540 € miesięcznie.

Brudne, ciężkie i niebezpieczne prace powinny być traktowane jako wolne od podatku do 360 € lub (przede wszystkim przy pracy w nocy) do 540 € miesięcznie. Stawki te stosuje się tylko wtedy, gdy  jest to zgodne z wymogami prawa, umowy kolektywnej lub umowy o pracę.

Opracowanie własne na podstawie aktualnych przepisów.

Familienbeihilfe - austriacki zasiłek rodzinny

W Austrii, podobnie jak w Niemczech, dużą wagę przywiązuje się do finansowej pomocy rodzicom w wychowywaniu dzieci. Państwo wypłaca świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego, które jest uzależnione przede wszystkim od wieku posiadanych dzieci. Bardzo ważną rzeczą i godnym podkreślenia faktem jest to, że wysokość zasiłku rodzinnego wzrasta wraz z ilością dzieci, a dochody rodziców nie mają tutaj wpływu na wypłatę świadczenia (nie ma granicy dochodowej!). Familienbeihilfe otrzymuje się co drugi miesiąc, aż do rozpoczęcia pracy zawodowej dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25 roku życia. Zasiłek wypłaca się z reguły matce dziecka (warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez rodziców) chyba, że zostanie złożony wniosek o wypłatę świadczenia dla ojca. Zgoda matki jest w takim wypadku obligatoryjna. W przypadku gdy rodzice żyją osobno, to prawo do pobierania świadczenia ma ta osoba, u której mieszka dziecko. Zasiłek rodzinny nie jest wypłacany na dzieci, które odbywają zasadniczą służbę wojskową lub służbę zastępczą.

Zasiłek rodzinny (wcześniej nazywany Kinderbeihilfe) jest finansowany z funduszy przeznaczonych na politykę rodzinną Środki te są pozyskiwane od pracodawców, którzy ustawowo zobowiązani są wpłacać określoną sumę na poczet wypłaty zasiłku rodzinnego.

Osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii :
• obywatele Austrii
• obywatele UE/EOG oraz obywatele Szwajcarii
• obywatele państw trzecich, którzy przebywają w Austrii na podstawie dokumentu uprawniającego ich do stałego pobytu w Austrii
• osoby ze statusem uchodźcy na podstawie ustawy Asylum

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom posiadającym stałe miejsce pobytu w Austrii  i żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się  każda osoba spełniająca powyższe warunki.

Austriacki zasiłek rodzinny przysługuje :

a) na wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia,

b) na dzieci, które ukończyły 18 lat, przysługuje zasiłek wtedy, gdy znajdują się one w trakcie nauki zawodu, studiów oraz przeszkoleń,

c) dzieciom powyżej 18 roku życia, które ukończyły kształcenie i szkolenie zawodowe, od 01.03.2011  nie przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych - nawet gdy są one zarejestrowane jako bezrobotne.


Okres otrzymywania austriackiego zasiłku rodzinnego na dziecko :

•  Od 1 Lipca 2011 zostało wprowadzone ograniczenie wiekowe zasiłku rodzinnego. Wraz z nową regulacją zasiłek rodzinny przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 24 roku życia


• Jeśli spełnione są określone warunki, zasiłek rodzinny może być wypłacany do 25 roku życia.


• W okresie od ukończenia nauki przez dziecko i podjęcia dalszego kształcenia zawodowego przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 24 rok życia.


• Na dorosłe dzieci, które studiują, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych pod warunkiem, że planowany okres studiów i pozytywne wyniki uzyskane w nauce zostały przedłożone urzędnikom i o nie zostały uzupełnione akta sprawy.


Zasady przyznawania austriackiego zasiłku rodzinnego osobom do 25 roku życia :

• Jeśli zostanie przedłożone zaświadczenie o trwającym kształceniu się w zawodzie  lub o odrabianiu służby cywilnej.

• Jeżeli studentka urodziła dziecko lub w dniu jej 24 urodzin była w ciąży.

• Jeśli studia trwają  przez co najmniej 10 semestrów, a zostały  rozpoczęte w roku kalendarzowym, w którym dziecko miało 19 lat (przy zachowaniu minimalnego okresu studiów aż do ukończenia studiów).

• Jeśli pełniona dobrowolna pomoc w ramach wolontariuszu została zakończona w państwie (w Austrii)  jako miejscu działań.

W niektórych przypadkach nie obowiązuje limit wieku dziecka i austriacki zasiłek rodzinny można otrzymać nawet na zupełnie dorosłe dziecko, które wcale nie pobiera nauki. Jednak ustawodawca bardzo sztywno określił zasady, według których rodzicom przysługuje świadczenie bez zachowania jakiegokolwiek limitu wieku dziecka. W przypadku gdy mamy do czynienia z dzieckiem będącym upośledzonym w stopniu trwałym, to wobec takiego dziecka nie stosuje się ograniczeń wiekowych, o ile kalectwo dziecka wystąpiło przed jego 21 urodzinami lub w trakcie nauki zawodu przed 25 urodzinami (włącznie do czerwca 2011 r.: do 27 urodzin).

Źródło: Familienbeihilfe.

 

Strona 1 z 3

«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.