Szwajcaria

Otwarcie firmy w Szwajcarii

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez szwajcarską firmę jest świetnym rozwiązaniem z uwagi na finanse, podatki, przejrzysty system prawny i prestiż jakim cieszą się szwajcarskie przedsiębiorstwa.

Szwajcarski system prawny działa jak najlepszy szwajcarski zegarek – począwszy od założenia firmy, przez przejęcie przedsiębiorstwa, opodatkowanie, a skończywszy na pomnażaniu zysków. Większość zagranicznych przedsiębiorców wybiera w Szwajcarii spółkę akcyjną, czyli Schweizer AG jako odpowiednią formę prowadzenia biznesu. Wystarczy 1 akcjonariusz do otwarcia spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy takiej spółki wynosi 100.000 franków szwajcarskich, co odpowiada ok. 66.000 Euro. Do przejęcia akcji nie jest potrzebny ani udział notariusza, ani zgoda pozostałych akcjonariuszy. W szwajcarskim prawie występuje pojęcie tzw. anonimowego przenoszenia udziałów w spółce, co zapewnia anonimowość nowym wspólnikom przystępującym do spółki. W parze z tym idzie brak obowiązku publikowania danych wspólników, więc mogą być oni naprawdę całkowicie anonimowi.

Inną popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Szwajcarii jest spółka za ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), do założenia której wystarcza kapitał o wartości 20.000 franków szwajcarskich (ok. 13.200 Euro), a także zwolniona z obowiązku zebrania kapitału zakładowego spółka kolektywna, której to formie prawnej odpowiada w Polsce spółka cywilna. O ile w GmbH występuje ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wkładu, to w spółce kolektywnej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Podobnie w firmie jednoosobowej, którą także zna szwajcarskie prawo.

Firmę w Szwajcarii warto otworzyć także ze względu na niskie podatki. Wysoka elastyczność podatkowa w Szwajcarii przejawia się tym, iż wysokość należnego do zapłacenia podatku można ustalić drogą negocjacji z urzędnikami skarbowymi. W Szwajcarii bowiem wysokość ostatecznego podatku zależna jest od kantonu, a te rywalizując o pozyskanie inwestorów są w stanie zniżyć obciążenia podatkowe wobec podatników. Już wybierając odpowiedni kanton (np. Zug) opodatkowanie przedsiębiorstwa wyniesie ustawowe 15%. Szwajcarskie firmy mogą nabywać aktywa poza granicami kraju, a to poważny argument przemawiający za tym, aby polscy przedsiębiorcy zakładali firmy w Szwajcarii.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Szwajcarska tajemnica bankowa

Posiadanie największego bogactwa jest objęte w Szwajcarii tajemnicą i absolutną dyskrecją. Żadna administracja zagraniczna nie jest w stanie sprawdzić majątku swoich obywateli zgromadzonego w Szwajcarii.

Szwajcarska tajemnica bankowa jest obowiązkiem banków gwarantowanym przez krajowe prawo. Szwajcarskie banki zapewniają swoim klientom dochowanie poufnych informacji bankowych oraz pilnie strzegą sferę prywatności klientów. Pracownicy szwajcarskich banków nie mogą ujawnić jakichkolwiek informacji związanych z klientami banku. Tajemnicę bankową w taki oto sposób definiuje Szwajcarskie Zrzeszenie Bankowe: ,,Klient ma prawo do ochrony swojej gospodarczej prywatności, bank ma zatem obowiązek zachowania dyskrecji wobec wszystkich informacji dotyczących klientów.

Prawna zasada terytorialności ogranicza szwajcarską tajemnicę bankową do terytorium Szwajcarii, jednakże chroni ona dane bankowe przed dostępem zagranicznych władz (np. polskich władz). Dzięki temu zagraniczne władze skarbowe nie mają dostępu do danych o osobach, które lokują pieniądze w Szwajcarii. Dane bankowe są bowiem danymi poufnymi, które nie mogą być wykorzystane zagranicą. Naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej grozi w Szwajcarii wysokimi karami, do kary pozbawienia wolności włącznie. Wysokie kary zabezpieczają przed ewentualnym wyciekiem informacji o klientach szwajcarskich banków. Jakiekolwiek próby uzyskania przez zagraniczne organy lub urzędy informacji o kontach zlokalizowanych w Szwajcarii są zakazane, poza drogą pomocy prawnej. Zasada terytorialna wyraźnie zabrania obcym krajom i ich służbom prowadzenia poszukiwań lub dochodzeń na terenie Szwajcarii i wprowadza surowe kary za kopiowanie i rozpowszechnianie danych klientów, które mogłyby być przekazywane do innych państw i zagranicznych urzędów. Takie uregulowania gwarantują niezwykłą tajemnicę bankową opartą na zasadach dyskrecji i poufności.

Opracowanie własne na podstawie Szwajcarskiego Zrzeszenia Bankowego. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Sektor finansowy w Szwajcarii

Szwajcaria słynie na świecie z najlepszego systemu bankowego i bardzo bezpiecznego miejsca lokowania dużych kwot pieniędzy. Dzięki temu stworzyła silne podstawy działania sprawnego sektora finansowego.

Sektor finansowy wraz z bankami i ubezpieczalniami ma dla szwajcarskiej gospodarki narodowej ogromne znaczenie. Jego udział w produkcie krajowym brutto wynosi w zależności od roku od  11% do 15%. W sektorze finansowym pracuje ponad 200 tys. ludzi, z tego w samych tylko bankach ok. 136 tys. osób. To stanowi 6% ogółu wszystkich zatrudnionych w Szwajcarii. Ośrodek finansowy (w tym pracownicy jak i akcjonariusze) szacunkowo płacą razem od 14 do 18 miliardów szwajcarskich franków na poczet bezpośrednich i pośrednich podatków. A to z kolei odpowiada od 12% do 15% wszystkich dochodów podatkowych ze Związków, Kantonów oraz Gmin. Szacuje się, że w Szwajcarii jest ulokowana kwota pieniędzy w wysokości 4 bilionów szwajcarskich franków, z tego 55% ulokowanych pieniędzy nie pochodzi z tego kraju, a jest ulokowana przez osoby zagraniczne. Zgodnie z danymi statystycznymi i różnymi badaniami można przyjąć, iż ok. 80% zainwestowanych pieniędzy w Szwajcarii przez osoby zagraniczne  pochodzi od obywateli Unii Europejskiej. Część z tych środków jest legalna, natomiast istnieją podejrzenia, że część ulokowanych w Szwajcarii pieniędzy pochodzi z nieujawnionych źródeł dochodu, a szwajcarskie banki stanowią „przechowalnię” pieniędzy zarobionych na czarno. Banki szwajcarskie można podzielić generalnie na 6 różnych grup banków, a grupami tymi są: duże banki, banki należące do grupy Raiffeisen, banki kantonalne, banki regionalne i kasy oszczędności, banki zarządzające majątkiem i bankierzy prywatni oraz banki zagraniczne.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Szwajcarski zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce

Zgodnie ze szwajcarską ustawą o zasiłkach rodzinnych Fam ZG, która obowiązuje od 1. stycznia 2009r., zasiłek rodzinny przysługuje w Szwajcarii każdemu pracownikowi posiadającemu pozwolenie na pobyt i mającemu pracę na terenie kraju. Warunkiem do spełnienia jest odpowiedni poziom uzyskiwanych dochodów przez pracowników. Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny musi zarabiać co najmniej 580 franków miesięcznie lub 6.960 franków rocznie.

W stosunku do krajów UE i EFTA (w tym Polski) zasiłki rodzinne muszą być wypłacane w kraju, w którym praca jest wykonywana i to nawet wtedy, jeżeli osoba uprawniona lub dzieci tej osoby mieszkają w innym kraju (np. dzieci mieszkają w Polsce). Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, to zasiłki rodzinne na pierwszym miejscu wyrównywane są w kraju zamieszkania dzieci. Jeżeli drugi rodzic jest zatrudniony w innym kraju, a zasiłki rodzinne są wyższe, wtedy dany zasiłek jest tam nadpłacany.

Aby uzyskać szwajcarski zasiłek rodzinny należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumentacja wpływająca na biurka urzędników jest bardzo skrupulatnie sprawdzana i nie może zawierać żadnych błędów, a same dokumenty  muszą być bardzo czytelne i profesjonalnie opracowane. Wniosek musi zostać wypełniony komputerowo, a nie np. odręcznie. Zasiłek rodzinny w Szwajcarii może być wypłacany aż do 5 lat wstecz.

Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie w każdym kantonie:

a)      dla dzieci poniżej 16 lat dodatek w wysokości od 150 franków szwajcarskich do 200 franków szwajcarskich,

b)      dla dzieci w wieku od 16 do 25 lat dodatek edukacyjny wynosi 250 franków szwajcarskich.

Zasiłki rodzinne wypłacane są również na chore dzieci oraz na dzieci niepełnosprawne. Jeśli dziecko jest w trakcie odbywania edukacji, to rodzice będą otrzymywali świadczenie aż do momentu ukończenia edukacji, jednakże maksymalnie do 25 roku życia dziecka. Wtedy to rodzic otrzyma na dziecko tzw. zasiłek edukacyjny. Jeśli zdarzy się sytuacja, że zasiłki będą pobierane mimo tego, iż z określonych przyczyn już nie przysługują (np. z powodu fałszywych oświadczeń lub zakończenie edukacji dziecka), należy liczyć się z tym, iż trzeba będzie zwrócić otrzymane pieniądze wraz z odsetkami.

Opracowanie własne na podstawie szwajcarskiej ustawy o zasiłkach rodzinnych.

Polacy na rynku finansowym w Szwajcarii

Głównym celem przybycia polskich biznesmenów do Szwajcarii jest ulokowanie zarobionych w Polsce lub innym kraju pieniędzy na konto w szwajcarskim banku. Coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków cieszy się także otwarcie działalności gospodarczej w celu zarządzania aktywami finansowymi.

Polacy coraz częściej wybierają Szwajcarię jako miejsce, z którego kierują swoimi interesami rozsianymi po całej Europie lub nawet świecie. Przede wszystkim system bankowy gwarantujący tajemnicę bankową, a także bezpieczeństwo polityczne są głównymi czynnikami wpływającymi na decyzję o wybraniu Szwajcarii jako miejsca swojej działalności finansowo-inwestycyjnej. Zdeponowane środki finansowe w Szwajcarii są po prostu bezpieczne jak nigdzie indziej na świecie.

Aktualny trend w świecie finansów dowodzi, iż Polacy lokują w szwajcarskich bankach pieniądze zarobione głównie w Polsce. Przeznaczenie tych finansów jest różne. A to stanowią one zabezpieczenie w formie oszczędności, a to znów stanowią kapitał, który zostanie ponownie zainwestowany. Najczęściej kapitał ulokowany w Szwajcarii reinwestuje się zagranicą (np. w Polsce).

Szwajcarskie prawo wychodzi naprzeciw inwestorom i finansistom oferując możliwość otwarcia szwajcarskiego holdingu, w skład którego wchodzą różne firmy powiązane ze sobą kapitałowo i osobowo. W ten oto sposób Polak zakładający w Szwajcarii firmę, spółkę, czy też od razu holding, może nabywać udziały w różnych przedsięwzięciach gospodarczych nastawionych na sukces i zarabianie pieniędzy. To co do tej pory wydawało się być zarezerwowane tylko dla grubych rekinów biznesu staje otworem już dla biznesmenów dysponujących kapitałem nieco powyżej 100.000 CHF.

Opracowanie własne.

 

Strona 1 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.