Holandia

Holenderskie rozliczenie podatkowe

Większość Polaków pracujących w Holandii podlega obowiązkowi złożenia w Holandii rocznego rozliczenia podatkowego, które jest podstawą do uzyskania pieniędzy z tytułu zwrotu podatku dochodowego.

Zagraniczni podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego w Holandii, jeśli zostali wezwani do złożenia zeznania podatkowego w Holandii, otrzymali podatkowy formularz rozliczeniowy, a także wtedy gdy nie otrzymali wezwania lub formularza, ale uzyskali holenderskie dochody, które jeszcze nie zostały opodatkowane. Wymóg w Holandii jest taki, że podatek należny musi być większy niż 45 Euro. Jeżeli podatnik spodziewa się zwrotu podatku, to w każdym przypadku warto złożyć roczne rozliczenie podatkowe.

Zagraniczny podatnik ma obowiązek najpóźniej do 30 czerwca złożyć zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Do końca roku otrzyma on od holenderskiego fiskusa tymczasową decyzję podatkową.

Jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone do 31 marca, to podatnik najpóźniej do 30 czerwca otrzyma tymczasową decyzje podatkową oraz ewentualnie tymczasową decyzję o zwrocie ubezpieczenia zdrowotnego. Na decyzji znajduje się kwota zwrotu podatku. Obliczona kwota bazuje na przekazanych w rocznym rozliczeniu podatkowym informacjach. Po zweryfikowaniu podanych danych zostaje wydana decyzja definitywna. Na podstawie zeznania podatkowego holenderski Urząd Skarbowy sprawdzi, czy podatnik nie będzie musiał płacić podatku zaliczkowo w następnym roku. Jeśli tak się stanie, podatnicy są o tym fakcie informowani w tymczasowej decyzji podatkowej na następny rok. W przypadku złożenia zeznania podatkowego po 30 czerwca należy w formie pisemnej wnioskować o przesunięcie terminu złożenia deklaracji. Termin rozliczenia można przesunąć do 5 lat wstecz. De facto termin na rozliczenia holenderskiego podatku wynosi 5 lat. Jeśli podatnik rozlicza się wspólnie z partnerem fiskalnym, to każda z osób musi potwierdzić zeznanie podatkowe własnym podpisem, który składają oboje małżonkowie (partnerzy). Wypełniona i podpisana roczna deklaracja podatkowa trafia bezpośrednio do rozpatrzenia do holenderskiego Urzędu Skarbowego.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Zwrot holenderskiego podatku

Praktycznie wszystkim osobom zatrudnionym w Holandii przysługuje zwrot podatku dochodowego, który pracodawca odprowadził od dochodów pracownika. Warto ubiegać się o te należne podatnikowi pieniądze.

Rozliczenie holenderskiego podatku jest bardzo specyficzną procedurą, która wśród podatników często natrafia na niezrozumienie. Zasady holenderskich rozliczeń są zupełnie inne niż wielu krajów europejskich. Zwrot podatku poprzedza wiele czynności prawnych, które komplikują i wydłużają całą procedurę. Rozliczenie może być dokonywane wraz z partnerem fiskalnym, którym najczęściej jest współmałżonek, pierwsza decyzja otrzymana z holenderskiego Urzędu Skarbowego nie ma charakteru ostatecznego, a jest jedynie decyzją przejściową noszącą nazwę decyzji tymczasowej, holenderski fiskus przed dokonaniem zwrotu żąda potwierdzenia konta bankowego na specjalnie do tego przystosowanym formularzu - to wszystko związane jest z holenderskim rozliczeniem podatkowym i procedurą otrzymania zwrotu podatku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z tematyką zwrotu holenderskiego podatku.

Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej

Pierwszym niezbędnym krokiem do uzyskania zwrotu holenderskiego podatku jest złożenie w Holandii rocznej deklaracji podatkowej z uzyskanych dochodów. Deklaracja podatkowa, którą dla podatnika sporządza doradca podatkowy, trafia do holenderskiego Urzędu Skarbowego i jest opracowywana przez urzędników.

Otrzymanie tymczasowej decyzji podatkowej

Tymczasową decyzję podatkową otrzymuje się :

gdy należy zapłacić podatek,

przy zwrocie podatku.

W przypadku, jeśli podatnik otrzyma tymczasową decyzję za bieżący rok, to należy co miesiąc płacić zaliczkę na podatek lub co miesiąc wpływa na konto podatnika zwrot podatku. Jeśli jednak podatnik otrzyma decyzję tymczasową po zakończeniu roku, wtedy należy zapłacić jednorazowo całą kwotę lub podatnik otrzyma zwrot z ubiegłego roku w całości.

Co roku w grudniu podatnicy otrzymują pismo z holenderskiego Urzędu Skarbowego, w którym zawarte są informacje o wysokości kwoty do zapłaty lub o wysokości zwrotu – kwoty te są liczone na podstawie tymczasowej decyzji. W otrzymanym piśmie urzędowym zawarte są wszystkie dane, na podstawie których obliczona zostanie kwota podatku. Informacje zawarte w piśmie należy sprawdzić i ewentualnie zmienić.

Decyzję tymczasową otrzymuje się :

· Jeszcze w ciągu bieżącego roku – aby otrzymać zwrot podatku lub aby zapłacić podatek.

· Po zakończeniu roku – według zeznania podatkowego.

Podatnik może wpłynąć na zmianę decyzji tymczasowej, jeśli zmieni się jego sytuacja. Wtedy otrzyma nową decyzję tymczasową.

Otrzymanie zwrot podatku

Osoby, które legalnie pracują w Holandii, mają potrącany od dochodu podatek dochodowy, który w całości lub części podlega zwrotowi. Pieniądze z tytułu podatku są przelewane na konto bankowe wskazane w rocznej deklaracji podatkowej.

Obliczenie definitywne (końcowe)

Po zakończeniu roku, na podstawie zeznania podatkowego, zostaje sporządzone definitywne obliczenie. Jeśli końcowe obliczenie różni się od tymczasowego, wtedy różnica kwot zostanie podatnikowi zwrócona lub podatnik będzie musiał część podatku zwrócić. Zakończenie procedury zwrotu holenderskiego podatku wiąże się z wydaniem przez holenderski Urząd Skarbowy decyzji definitywnej, co oznacza zakończenie sprawy.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

Ubezpieczenie społeczne w Holandii

Pracownicy podejmujący pracę u holenderskich pracodawców są ubezpieczeni w Holandii, a pracownicy oddelegowani z polskich firm do pracy w Holandii są ubezpieczeni najczęściej w polskim ZUS-ie.

Ubezpieczenia społeczne zgodnie z holenderskimi przepisami są to takie ubezpieczenia, które zapewniają dochód lub ulgi w niektórych ściśle określonych przez ustawodawcę sytuacjach. Mogą to być pieniądze z tytułu bezrobocia lub dofinansowanie edukacji, ale do tej kategorii również zalicza się zwrot kosztów leczenia. Poza wewnętrznych prawem holenderskim w zakresie ubezpieczeń społecznych istnieją także przepisy unijne regulujące kwestie ubezpieczenia podczas delegowania pracowników do pracy zagranicą. Zgodnie z przyjętymi w UE zasadami pracodawcy mogą do 24 miesięcy opłacać składki ubezpieczeniowe w kraju siedziby.   

Ubezpieczenia krajowe/publiczne są częścią ubezpieczenia społecznego. Na to ubezpieczenie trzeba płacić składki. Kwoty te są obliczane na podstawie dochodu.

Na ubezpieczenia krajowe składają się :

· ogólna ustawa emerytalna (AOW)

· ogólna ustawa dotycząca rent rodzinnych po zmarłym członku rodziny (Anw)

· ogólna ustawa dotycząca nadzwyczajnych kosztów leczenia (AWBZ)

· ogólna ustawa dopłat dla dzieci (AKW, dla AKW nie muszą być płacone składki)

Składki na ubezpieczenia krajowe zostają potrącane wraz z podatkiem od wynagrodzenia z Państwa wypłaty lub pobrane razem z podatkiem dochodowym przy wystawianiu decyzji podatkowej.

W niektórych przypadkach może być tak, że pracownicy nie mają ubezpieczenia krajowego. W tym przypadku nie trzeba płacić składek, ale także nie ma prawa do ulgi podatkowej dotyczącej ubezpieczenia krajowego.

Od 1 Maja 2010 obowiązuje nowe ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego w Europie. Z zasady pracownicy są ubezpieczeni w kraju UE, w którym pracują, nawet jeśli miejscem zamieszkania jest inny kraj UE. Pracownicy zatrudnieni w Holandii mogą być od dnia 1 maja 2010 ubezpieczeni w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, np. w Polsce.

Jeżeli pracownik pracuje już w Polsce i jest od 1 maja 2010 ubezpieczony według nowych zasad w polskim ZUS-ie, to tak długo, jak długo nie zmieni się sytuacja takiej osoby, można pozostać do 1 Maja 2020 nadal ubezpieczonym w kraju, w którym aktualnie jest się ubezpieczonym.

Jeśli pracownik jest objęty obowiązkowym holenderskim ubezpieczeniem krajowym, do ustalenia wysokości składki niezbędne jest podanie uzyskanych w innych krajach dochodów.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Wysokość holenderskiego zasiłku rodzinnego

Stawka zasiłku rodzinnego wypłacanego w Holandii jest na tyle wysoka, iż stanowi ważny argument przemawiający za podjęciem przez rodziców posiadających dzieci również w Polsce zatrudnienia w Niderlandach.

Holenderskie prawo przewiduje trzy różne stawki zasiłku rodzinnego. Wysokość przyznanego zasiłku rodzinnego zależy przede wszystkim od wieku dziecka. Im dziecko jest starsze, tym większa jest kwota świadczenia rodzinnego. Gdy dziecko ma 6 lat, to automatycznie podwyższa się kwota wypłacanego zasiłku na dzieci.  Kolejny wzrost zasiłku nastąpi w momencie, gdy dziecko uprawnionego będzie miało 12 lat. Wypłata zasiłku następuje nieprzerwanie tak długo jak dziecko jest niepełnoletnie, tj. do siedemnastego roku życia. O ile w większości krajów Europy Zachodniej zasiłek wypłacany jest najczęściej co miesiąc, to w Holandii zasiłek rodzinny wypłacany jest kwartalnie, a więc raz na trzy miesiące. Instytucja odpowiedzialna w Holandii za wypłacanie zasiłku rodzinnego wypłaca go faktycznie dopiero po upływie kwartału. Ze względu na całkiem atrakcyjne stawki zasiłku pracując w Holandii warto ubiegać się o świadczenie.

Wysokość zasiłku rodzinnego w Holandii uzależniona jest od wieku dziecka :

Wiek dziecka 0 do 5 lat 6 do 11 lat
12 do 17 lat
Kwota na kwartał na dziecko 191,65 EUR
232,71 EUR
273,78 EUR

Podwójny zasiłek rodzinny przy wysokich kosztach

Bardzo ciekawie wygląda sytuacja, jeżeli rodzice ponoszą stosunkowo duże koszty związane z dzieckiem. Otóż jeśli dziecko nie mieszka w domu rodziców, np. z powodu niepełnosprawności, mogą powstać po stronie rodziców wysokie koszty utrzymania takiego dziecka. W niektórych przypadkach istnieje możliwość otrzymania podwójnego zasiłku rodzinnego. Jednak sprawę podwójnego zasiłku trzeba rozpatrywać dla każdego przypadku bardzo indywidualnie.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl       

Wypłacanie holenderskiego zasiłku rodzinnego

Niemal każdy Polak zatrudniony legalnie w Holandii, a posiadający dzieci, ma prawo otrzymać holenderski zasiłek rodzinny. Pieniądze z wypłacanego zasiłku rodzinnego nie wpływają jednak co miesiąc na konto wnioskodawcy.

Wielu rodziców zarobkujących w Holandii zadaje sobie pytanie, kiedy następuje wypłata zasiłku rodzinnego ? Oto odpowiedź: zasiłek rodzinny w Holandii jest wypłacany co trzy miesiące. Zasiłek rodzinny wpływa na konto bankowe rodziców po upływie każdego kwartału. Samo zrealizowanie przelewu może potrwać kilka dni zanim kwota pieniędzy pojawi się na rachunku bankowym rodzica.  Czas jaki jest potrzebny do zaksięgowania operacji przelewu bankowego może być  różny, a tak naprawdę to operacja  zależy tylko od samej instytucji wypłacającej oraz od banku przyjmującego przelew.

Dni wypłacania świadczenia rodzinnego w Holandii :

Pierwszy kwartał: wypłata około 5-go kwietnia

Drugi kwartał: wypłata około  5-go lipca

Trzeci kwartał: wypłata około 5-go października

Czwarty kwartał: wypłata około 3-go stycznia

Aby ustalić ostatecznie, czy i w jakiej wysokości rodzice otrzymają za dany kwartał zasiłek rodzinny, instytucja zajmująca się wypłatą holenderskiego świadczenia sprawdza dokładnie sytuację rodzinną wnioskodawcy przypadającą w pierwszym dniu właściwego kwartału.

Jeżeli dziecko urodziło się przykładowo w marcu, a więc w pierwszym kwartale roku, to w tym przypadku rodzice dostaną zasiłek rodzinny po raz pierwszy za drugi kwartał. Instytucja wypłaci zasiłek rodzinny po upływie danego kwartału, a więc około 5-go lipca.

Jeżeli dziecko urodziło się przykładowo w dniu 1 lipiec, a więc w pierwszym dniu trzeciego kwartału, to wtedy rodzice tego dziecka otrzymają pierwszy raz zasiłek rodzinny za trzeci kwartał. Wypłata zasiłku rodzinnego nastąpi około 5-go października.

Holenderski zasiłek rodzinny automatycznie wzrasta, kiedy dziecko kończy 6 lat. Jeśli dziecko ma urodziny 1-go lipca, to uprawnieni rodzice dostaną wyższy zasiłek rodzinny począwszy od trzeciego kwartału. Jeśli dziecko ma urodziny przykładowo 15 lipca, to jego rodzice otrzymają wyższą kwotę począwszy od czwartego kwartału.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Strona 1 z 3

«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.