Zwrot podatku

Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

Bardzo wielu pracowników wyjeżdża z Polski w celach zarobkowych do Niemiec i Holandii. W obu tych krajach istnieją inne systemy podatkowe, a procedury zwrotu podatku dochodowego znacznie się różnią.

Kto ma obowiązek rozliczenia się z podatku ? Zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu krajach, wszystkie osoby pracujące, a tym samym posiadające numer identyfikacji podatkowej, zobowiązane są do  rozliczenia podatku. Obowiązek ten dotyczy także tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bądź otrzymują emeryturę, rentę, czy wszelkiego rodzaju inne świadczenia i zasiłki. W większości przypadków opłaca się rozliczyć podatek.

Więcej: Zwrot podatku niemieckiego a zwrot podatku holenderskiego

 

Zwrot podatku dla obywateli UE w krajach niemieckojęzycznych

W Niemczech, Austrii i Szwajcarii obowiązują zupełnie inne przepisy podatkowe. O ile procedura i zasady zwrotu podatku z Niemiec i Austrii są do siebie zbliżone, to zgoła inaczej wyglądają one w Szwajcarii.

W Niemczech dokumentem niezbędnym do rozliczenia podatku jest Besondere Lohnsteuerbescheinugung, w Austrii takim dokumentem jest Lohnzettel, natomiast w Szwajcarii rolę dokumentu rozliczeniowego spełnia Lohnausweis. Podstawowy okres rozliczeniowy w Niemczech trwa do 31 maja, w Austrii do 30 kwietnia dla rozliczeń w formie papierowej i do 30 czerwca dla rozliczeń składanych drogą elektroniczną, a w Szwajcarii do 31 marca, który można przedłużyć do 30 września.

Więcej: Zwrot podatku dla obywateli UE w krajach niemieckojęzycznych

 

Procedurę zwrotu podatku kończy wydanie decyzji podatkowej

Niemieckie Urzędy Skarbowe przed przelaniem zwrotu podatku wydają pisemną decyzję, która określa wysokość zwrotu, wskazuje osobę pomagającą w dokonaniu rozliczeniu i potwierdza konto, na które wpłyną pieniądze.

Niemieckie roczne rozliczenia podatkowe można składać do 4 lat wstecz. Decyzja podatkowa wydawana przez Urzędy Skarbowe w Niemczech jest aktem administracyjnym, którym zawiera informacje dotyczące wysokości zwrotu podatku dochodowego. Decyzja określa kwoty zapłaconego wcześniej podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer), podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag) oraz podatku kościelnego (Kirchensteuer), a także kwotę przyznanego zwrotu lub należnej do uregulowania dopłaty. Jeżeli podatnik w trakcie roku kalendarzowego zapłacił za dużo podatku, to następuje w części lub całości jego zwrot, natomiast jeżeli podatnik odprowadził za mało podatku, to występuje dopłata do podatku.

Na pierwszej stronie decyzji podatkowej odnajdziemy imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, której powierzyliśmy sporządzenie rocznego zeznania podatkowego. Logiczną konsekwencją reprezentowania podatnika przed niemieckim Urzędem Skarbowym jest podanie jego adresu korespondencyjnego, stąd taka informacja znajduje się w lewym nagłówku decyzji. Z punktu widzenia podatnika otrzymującego zwrot podatku bardzo ważne, aby na decyzji podatkowej znalazł się numer konta, na które są kierowane przelewem pieniądze z tytułu zwrotu. Częścią składową decyzji są obliczenia, które wskazują jakie ulgi podatkowe i jakie odpisy zostały w rozliczeniu uwzględnione. Każda decyzja podatkowa zawiera pisemne pouczenie, w którym to znajdują się informacje dotyczące środków zaskarżenia decyzji na wypadek, gdyby podatnik nie zgadzał się z treścią decyzji. Pouczenie informuje o dopuszczalnych przez prawo środkach odwoławczych, o okresie w jakim należy zachować termin oraz określa instytucję, do której to należy kierować odwołanie.

Źródło: Miesięczny Informator.

 

Duża liczba decyzji podatkowych zawiera rażące błędy !

Otrzymując decyzję podatkową o przyznanym zwrocie podatku należy bardzo dokładnie przeanalizować treść decyzji. Oficjalny raport mówi bowiem, że ponad 20% wydawanych w Niemczech decyzji podatkowych zawiera rażące błędy !

Zgodnie z badaniami niezależnej niemieckiej Fundacji Stiftung Warentest zajmującej się testowaniem produktów i usług, więcej niż 1/5 decyzji podatkowych wydawanych w Niemczech przez niemieckie Urzędy Skarbowe zawiera znaczące błędy. To bardzo silny i wiarygodny argument przemawiający za tym, aby każdy podatnik rozliczający się z niemieckiego podatku polecił swojemu doradcy podatkowemu dokładne sprawdzenie treści decyzji (Bescheid) i wyszukanie błędów mających wpływ na  wysokość zwrotu podatku.

Wydana decyzja podatkowa jest dla podatnika wiążąca nawet wtedy, gdy urząd popełnił błąd, a decyzja zawiera uchybienia. Stąd to tak ważne, aby czytać uważnie treść wydanej decyzji i analizować punkt po punkcie całość postanowienia. W treści decyzji można doszukać się błędów, które mają istotny wpływ na otrzymaną wysokość zwrotu. Jeżeli decyzja zawiera błędy, to podatnik może otrzymać dużo mniej pieniędzy, niż kwota w Euro faktycznie mu należna. I tak długo podatnik nie otrzyma dodatkowych, a należnych pieniędzy, dopóki nie zareaguje na błąd urzędnika. Dopiero gdy podatnik odwoła się od decyzji podatkowej, to wtedy zgodnie z prawem urząd może zmienić decyzję (§ 164 pkt 2 niemieckiej ordynacji podatkowej) na bardziej korzystną dla podatnika. Warto zatem działać.

Źródło: Dane statystyczne Fundacji Warentest.

 

Zwrot niemieckiego podatku za 2011 rok z dużym opóźnieniem

Pieniądze z tytułu zwrotu niemieckiego podatku dochodowego za rok 2011, które otrzymuje się na podstawie rozliczenia podatkowego dokonywanego w 2012 roku, będą wpływać na konta bankowe podatników z całych Niemiec z dużym opóźnieniem, o czym oficjalnie poinformowała Główna Dyrekcja Finansowa z siedzibą w Koblencji.

Opóźnienie dotyczy także zwrotu podatku pracowników z Polski, którzy legalnie pracowali w 2011 roku na terenie Niemiec i tam odprowadzali podatek dochodowy, a na początku 2012 roku będą chcieli złożyć roczną deklarację podatkową w Niemczech i uzyskać zwrot podatku.

Poślizg spowodowany jest tym, że obowiązujące od 2012 roku nowe przepisy względem przesyłania informacji podatkowych nakładają na pracodawców wydających dokumenty do rozliczenia (Lohnsteuerbescheinigung), a także na ubezpieczalnie i wszelkiego rodzaju instytucje zupełnie inne ramy czasowe, w których owe informacje podatkowe należy przesyłać Urzędom Skarbowym do ich informacji. Pracodawcy, ubezpieczalnie i wszelkie instytucje są wraz z rokiem 2012 zobowiązane do przesyłania niemieckiej skarbówce informacji znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych za rok 2011, w tym przede wszystkim danych dotyczących wysokości składek ubezpieczeniowych i wysokości zarobków, dopiero do dnia 28 luty 2012.

Zmiana przepisu o terminie przesyłania informacji oznacza, że do końca lutego 2012 niemieckie Urzędy Skarbowe nie mogą wydać decyzji przyznającej podatnikowi zwrot podatku, gdyż mogą nie mieć jeszcze u siebie w systemie danych dot. zarobków pracowników, które to są przesyłane przez pracodawców. W efekcie Urzędy Skarbowe nie będą mogły tak długo wydać ostatecznej decyzji podatkowej, jak długo będą czekały na niezbędne dane od pracodawców. A te jak wiadomo mogą wpłynąć nawet 28 lutego.

Niemieckie Urzędy Skarbowe będą rozpatrywały najwcześniej sprawy podatników dopiero w marcu 2012 roku co oznacza, że pierwsze decyzje podatkowe będą wystawiane w drugiej połowie marca i wtedy też dopiero będą realizowane przelewy zwrotu podatku.

Jeżeli pracownik zatrudniony w 2011 roku w Niemczech będzie składał na początku 2012 roku zeznanie podatkowe i trafi ono do właściwego miejscem Urzędu Skarbowego w Niemczech, to i tak podatnik (pracownik) nie od razu otrzyma decyzję. Najpierw niemiecki Urząd Skarbowy będzie czekał na potwierdzenie danych o zarobkach od pracodawcy, a jeśli ten prześle dane dopiero pod koniec lutego, to zwrot podatku może być realizowany dopiero w marcu, zatem opóźnienie może sięgać dwóch miesięcy.

W przypadku gdy wielu niemieckich pracodawców będzie zwlekało na ostatnią chwilę z przesłaniem do Urzędów Skarbowych danych dot. zarobków pracowników, to w marcu niemiecka skarbówka będzie zasypana zaległymi sprawami. Okaże się bowiem, że na raz trzeba będzie z trzech pierwszych miesięcy 2012r. wydać decyzje podatkowe tj. zeznania podatkowe, które wpłynęły w styczniu, lutym (przetrzymane sprawy) oraz zeznania podatkowe, które wpłynęły w marcu (bieżące sprawy). Ten nawał pracy z kolei spowoduje, iż wydawanie ostatecznych decyzji o przyznanym zwrocie podatku będzie się ciągle przesuwało w czasie na czym stracą podatnicy, gdyż będą wyjątkowo długo czekali w 2012 roku na zwrot należnego im podatku.

Źródło: Informacja prasowa Głównej Dyrekcji Finansowej w Koblenz.

 

Od 150 EUR do 300 EUR więcej za poprawne rozliczenie podatku

Świetne informacje dla pracujących w Niemczech: kto będzie się rozliczał w następnych latach z niemieckiego podatku, ten może liczyć na dodatkowe pieniądze związane z wyrównaniem i zwrotem kosztów z tzw. zimnej progresji. Rząd Niemiec przygotował w budżecie na ten cel aż 6 miliardów Euro dla osób pracujących i odprowadzających podatki w Niemczech. Oczywiście Polacy pracujący i odprowadzający w Niemczech podatki także mogą skorzystać z tych pieniędzy, jednak aby sporządzona dokumentacja podatkowa była dobra i odpowiadała wymogom ustawy, to należy zwrócić się do doradcy podatkowego posiadającego niemieckie uprawnienia do wykonywania zawodu, aby ten we właściwy sposób uzyskał dla polskiego pracownika dodatkowe pieniądze.

Rząd Niemiec w listopadzie 2011 roku porozumiał się w sprawie modelu taryfowego w celu uniknięcia dla podatników skutków zimnej progresji.Dzięki temu ustalono, iż od 01.01.2013 minimum egzystencji zostaje w Niemczech podwyższone o 126 Euro. Kolejna podwyżka minimum egzystencji jest planowana na dzień 01.01.2014 i wynosić będzie już 224 Euro. Łącznie podwyżka wyniesie zatem 350 Euro.

Zmienione zostają także taryfy podatkowe dla osiąganych dochodów przez podatników. Muszę zostać one dopasowane do rosnących w górę cen produktów i usług. Taryfy wzrosną średnio w Niemczech o 4,4%.

Ponadto rząd ustalił, że co dwa lata należy weryfikować podjęte ustalenia i dopasowywać je do aktualnego stanu. Co więcej, zobowiązał się do tego, że obciążenia podatkowe dla podatników będą maleć.

Co oznacza tak naprawdę pojęcie "zimna progresja" ?

Wyjaśnijmy znaczenie tego pojęcia ekonomiczno-podatkowego:
Część przychodów Państwa z tytułu podatków ma wpływ na system podatkowy tego Państwa. Prowadzi to do tego, że podwyżka wynagrodzenia, która wyrównuje tylko stopień inflacji i tym samym utrzymuje na tym samym poziomie siłę nabywczą, prowadzi do zwiększenia obciążenia podatkowego. Z kolei to zwiększone obciążenie podatkowe przewyższa wyrównanie inflacji - to jest właśnie zimna progresja.  

Co zwrot kosztów z owej "zimnej progresji" da pracownikowi z Polski zatrudnionemu w Niemczech i tam odprowadzającemu podatki ? - to pytanie najbardziej nurtuje polskich pracowników. Każdy chce przecież wiedzieć, ile więcej pieniędzy mu się należy. Zatem przejdźmy do konkretów z punktu widzenia finansów.

Pracownicy z Polski zyskują w następujący sposób:

1. Kto posiada pierwszą klasę podatkową i zarabia rocznie 25.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 150 Euro zwrotu podatku.

2. Kto posiada pierwszą klasę podatkową i zarabia rocznie 43.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 270 Euro zwrotu podatku.

3. Kto posiada czwartą klasę podatkową i zarabia rocznie 25.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 165 Euro zwrotu podatku.

4. Kto posiada czwartą klasę podatkową i zarabia rocznie 43.000 EUR, ten otrzyma dodatkowe 300 Euro zwrotu podatku.

Aby faktycznie otrzymać te dodatkowe pieniądze, to warto skorzystać z usług firmy mającej niemieckie uprawnienia w zakresie rozliczania podatków. Szerokim łukiem należy omijać wszelkie firmy consultingowe, które nie mają wymaganych prawem uprawnień do świadczenia usług doradcy podatkowego. Kolejny raz widać, że warto zainwestować parę Euro więcej w doradcę podatkowego i otrzymać więcej pieniędzy przy okazji rocznego rozliczenia z niemieckim Urzędem Skarbowym.

Źródło: Na podstawie Informatora rządowego dot. wyrównania zimnej progresji.

 

Nowy Lohnsteuerbescheinigung 2012

Niemieckie Ministerstwo Finansów poinformowało, iż wzór zaświadczenia na rok 2012 potwierdzającego zarobki osób pracujących w Niemczech (jest to tzw. Lohnsteuerbescheinigung) już został przygotowany i podano go do publicznej wiadomości.

Przypomnijmy - pracodawcy są w Niemczech zobowiązani do tego, aby do 28. lutego 2012 roku przekazać niemieckim władzom skarbowym informacje znajdujące się zwyczajowo na zaświadczeniu o zarobkach.

Danymi znajdującymi się na Lohnsteuerbescheinigung są min.:

* okres wykonywanej pracy,
* przerwy występujące podczas wykonywania pracy,
* wysokość zarobku brutto,
* wysokość odprowadzonego podatku od wynagrodzenia,
* wysokość odprowadzonego podatku solidarnościowego,
* wysokość podatku kościelnego,
* wysokość odprowadzonych składek na poczet ubezpieczenia społecznego,
* wysokość wolnych od podatku składników wynagrodzenia.

Dodatkowo pracodawcy są zobowiązani do wydania do końca lutego 2012 roku każdemu ze swoich pracowników wspomnianego zaświadczenia. I nie ma tu znaczenia, czy zatrudniony pracownik podlega ograniczonemu bądź nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ani także nie ma znaczenia fakt długości wykonywanej pracy - wszyscy pracownicy muszą otrzymać Lohnsteuerbescheinigung zgodnie z wytycznymi zawartymi w par. 41b ustawy o podatku dochodowym oraz zarządzenia R 41b dyrektyw o podatku dochodowym od wynagrodzeń.  

Jedyny wyjątek stanowią pracownicy, którym podatek dochodowy od wynagrodzenia odprowadza się ryczałtowo. Ci pracownicy nie muszą otrzymać Besondere Lohnsteuerbescheinigung.  

Źródło: Informacja prasowa niemieckiego Ministerstwa Finansów.

 

Strona 2 z 2

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.