Dzieci i socjale

Kwoty pieniężne na utrzymania dziecka

Ustawowe kwoty przeznaczone na utrzymanie dziecka (tzw. Kindesunterhalt) zostają zwiększone w Niemczech od dnia 01.01.2013r., a ich ostateczna wysokość uzależniona jest od wysokości zarobku netto rodzica.

W przypadku pracowników z Polski zatrudnionych w Niemczech podajemy obliczone stawki przeznaczone na utrzymanie dziecka dla kilku poziomów zarobków, jaki osiągają średnio Polacy legalnie zatrudnieni na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Dzieci do lat 5

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 317 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 349 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 365 Euro

Dzieci od 6 lat do 11 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 364 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 401 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 419 Euro

Dzieci od 12 lat do 17 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 426 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 469 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 490 Euro

Dzieci powyżej 18 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 488 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 537 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 562 Euro

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Zasiłek opiekuńczy – nowe niemieckie świadczenie dla rodziców !

Od 2013 roku rodzicom przysługuje comiesięczne świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem. Zgodnie z zapisem § 16 Abs. 4 SGB VIII nowy zasiłek opiekuńczy obowiązujący w całych Niemczech to Betreuungsgeld.

Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego dla rodziców wynosi 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wzrasta o dodatkowe 50 Euro, co daje rodzicom miesięcznie 150 Euro. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zatem dziecko nie może przebywać w żłobku, przedszkolu lub podobnej tego typu jednostce. Natomiast jeśli oboje rodzice pracują, a dziecko znajduje się pod opieką dziadków, to także w tym przypadku rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują na dzieci będące w wieku od roku do lat trzech, co oznacza, że dziecko nie może mieć mniej niż trzynaście miesięcy i nie więcej, niż trzydzieści sześć miesięcy. Z tym, że w pierwszych dwunastu miesiącach funkcjonowania zasiłku opiekuńczego są nim objęte dzieci roczne i dwuletnie, a dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Koszty związane z wypłatą zasiłku opiekuńczego oscylują rocznie w granicach od 0,9 do 1,2 miliarda Euro w zależności od tego, ilu rodziców faktycznie nie umieści dziecka w żłobku lub przedszkolu i wystąpi o wypłatę świadczenia. Jeżeli pracownicy z innych krajów, np. pracownicy z Polski, zaczną masowo składać wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego, to kwota wydatków może być dużo większa i wzrosnąć do 2 miliardów Euro.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Pieniądze na egzystencję dzieci

W Niemczech obowiązują ustawowe kwoty przeznaczone na zapewnienie egzystencji dzieciom. Wynoszą one od 225 Euro do 426 Euro miesięcznie w zależności od wieku dziecka. Im dziecko starsze, tym wyższa kwota należnych pieniędzy.

W Niemczech rodzicom przysługują pieniądze z tytułu posiadania, opieki i wychowywania dzieci. Wysokość wypłacanych świadczeń, w tym wysokość kwot na zapewnienie egzystencji dziecku, ustalana jest najczęściej w drodze rozporządzenia. Zwiększenie kwot następuje także w drodze wydania aktu.

W Niemczech aktualne kwoty pieniędzy na egzystencję dziecka wynoszą :

Dzieci do 5 lat – 317 Euro wraz z Kindergeld, 225 Euro bez Kindergeld.

Dzieci od 6 lat do 11 lat – 364 Euro wraz z Kindergeld, 272 Euro bez Kindergeld.

Dzieci od 12 lat do 17 lat – 426 Euro wraz z Kindergeld, 334 Euro bez Kindergeld.

Egzystencja dziecka zapewniona jest wszystkim dzieciom małoletnim do ukończenia przez nie 18 roku życia, a także w określonych przypadkach zapewniona jest także dzieciom uprzywilejowanym oraz dzieciom pełnoletnim  powyżej 18 lat. Dzieci pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, mogą być także uprzywilejowane, gdy spełnione zostaną przez nie pewne warunki przewidziane ustawą. Otóż dziecko pełnoletnie powyżej 18 lat musi kształcić  się w szkole publicznej, dziecko nie może mieć więcej niż 21 lat, dziecko musi mieszkać przynajmniej z jednym rodzicem i dziecko nie może być zamężne/żonate.

Źródło: informator miesięczny.

 

Termin wypłaty Kindergeld

Osobom posiadającym w Niemczech tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy przysługuje prawo do pobierania Kindergeld, czyli niemieckiego zasiłku rodzinnego. Wystarczy przepracować w Niemczech pół roku, aby nabyć to prawo.

Sam proces ubiegana się o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego jest żmudnym procesem, a sama weryfikacja dokumentów trwa stosunkowo długo. Uzyskanie Kindergeld stwarza najwięcej kłopotów pracownikom polskich firm, osobom pracującym na własny rachunek oraz pracownikom posiadającym przerwy w zatrudnieniu. Jednak skuteczne załatwienie sprawy przynosi (najczęściej pracującemu ojcu) wiele finansowej satysfakcji. Niemiecki zasiłek rodzinny należy bowiem do najwyższych na świecie.

Par. 66 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz) definiuje moment wypłaty świadczenia rodzinnego. Zgodnie z zapisem przytoczonego paragrafu Kindergeld wypłacany jest w trakcie miesiąca, w którym występuje prawo do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego. Dzień wypłaty świadczenia może wypaść zarówno na początku miesiąca, w środku miesiąca lub nawet na zakończenie miesiąca. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku numer świadczenia czyli tzw. Kindergeldnummer. Ostatnia cyfra wskazuje na termin wypłaty. Jest to tzw. Endziffer. Jeżeli na końcu numeru świadczenia znajduje się cyfra 0 lub 1, to wypłata Kindergeld następuje na początku miesiąca. Jeśli numer zakończony jest cyfrą z przedziału od 2 do 7, to wypłata Kindergeld następuje w środku miesiąca. Z kolei gdy na końcu numeru  świadczenia widnieje cyfra 8 lub 9, to Kindergeld jest wypłacany wraz z końcem danego miesiąca.

Osobie uprawnionej do pobierania Kindergeld (np. ojcu dziecka) nie przysługuje prawnie jakiś ściśle określony co do konkretnej daty dzień miesiąca, w którym to niemiecka Kasa Rodzinna musi dokonać przelewu świadczenia rodzinnego. Wypłata może nastąpić zarówno 1 dnia miesiąca, jak i ostatniego dnia miesiąca. Praktyka pokazuje jednak, że do 21 dnia miesiąca większość Kas Rodzinnych dokonuje przelewu na konto bankowe należnej wysokości Kindergeld.

Opracowanie własne na podstawie niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Problemy z Familienkasse dotyczące Kindergeld

Zdobycie Kindergeld to często droga usłana kamieniami. Niemieckie Familienkasse stawiają szereg wymagań wobec rodziców ubiegających się o zasiłek rodzinny na swoje dzieci. Najczęściej powtarzającymi się problemami występującymi albo w trakcie załatwiania formalności lub też już w trakcie pobierania świadczenia rodzinnego są głównie: niewiedza rodziców, niereagowanie na pisma urzędowe, brak wystarczających informacji i niesięganie do aktów prawnych, słabo zorientowane osoby pomagające uzyskać świadczenie oraz niekompletne lub już nieaktualne dane.

Często powtarzającym się błędem, wynikającym przede wszystkim z samej niewiedzy, jest brak posiadania stałego meldunku w Niemczech, bez którego trudno o pozytywne zakończenie starań o przyznanie świadczenia rodzinnego. Procedurę można rozpocząć po upływie półrocznego okresu pracy w Niemczech, co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. W razie braku pracy rodzice mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne pod warunkiem, że posiadają ubezpieczenie po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy (okres składkowy) lub gdy podlegają pod niemieckie ubezpieczenie emerytalne lub rentowe.

Częstym problemem podczas starań o zasiłek rodzinny jest stosunkowo duża ilość dokumentów do przedłożenia urzędnikom rozpatrującym sprawę. Oprócz standardowego wniosku konieczne są dokumenty związane z potwierdzeniem małżeństwa, urodzenia dzieci, wykonywaną pracą, miejscem zameldowania, a także niemieckim numerem ubezpieczenia. W przypadku starszych dzieci potrzebne jest potwierdzenie szkoły o odbywanej edukacji dziecka w danej placówce oświatowej. Często zdarza się, że kasa rodzinna zgłasza zastrzeżenia do osób starających się o świadczenie rodzinne i prosi o wykazanie rocznych dochodów na Lohnsteuerbescheinigung lub na miesięcznych odcinkach płacowych Lohnabrechnungen. Oba dokumenty potwierdzają uzyskane zarobki oraz odprowadzone podatki i składki ubezpieczeniowe. Również często zdarza się, że niemieckie instytucje wychodzą z zapytaniami o potwierdzenie płaconych rachunków za mieszkanie oraz potwierdzenie faktu zamieszkania w Niemczech poprzez stosowną umowę najmu zawartą z niemieckim właścicielem mieszkania.

Wiele trudności napotykają osoby starające się o Kindergeld, a posiadające własną działalność gospodarcza, czyli tzw. Gewerbe. Osoby te muszą przygotować się na bardzo dokładną weryfikację ze strony Familienkasse. Oprócz złożenia standardowego wniosku wraz z podstawowymi dokumentami, instytucja ta wymaga przedłożenia dokumentów rejestracji działalności gospodarczej wraz z numerem identyfikacyjnym, wykazania osiąganych obrotów i to najczęściej za cały poprzedni rok podatkowy w celu sprawdzenia wiarygodności  firmy. Wymagane jest również przedłożenie zaświadczenia o ubezpieczeniu. Często jest to ubezpieczenie prywatne, które jest przez Familienkasse bardzo skrupulatnie sprawdzane.

Częstym przypadkiem, który niepokoi osoby pobierające świadczenia rodzinne jest sytuacja,  w której rodzice muszą zwracać pieniądze do Familienkasse. Zdarza się tak wtedy, gdy kasa rodzinna nie posiada kompletnych dokumentów lub bazuje na nieaktualnych danych będących w jej posiadaniu. Ponadto nieinformowanie tejże instytucji przez rodziców o okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na sprawę stanowi ważny czynnik, który decyduje zarówno o wstrzymaniu wypłaty Kindergeld,  jak i o zwrocie wypłaconego wcześniej świadczenia. Obowiązkiem osób pobierających świadczenia na dzieci jest poinformowanie kasy rodzinnej o wszelkich zdarzeniach lub zmianach zachodzących w rodzinie, czy to o zakończeniu przez dzieci edukacji, przerwaniu jej lub zmianach w statusie stanu cywilnego. Dane te rodzice powinni aktualizować co roku i przekazywać terminowo właściwej kasie rodzinnej.

Problemem dla wielu rodziców, a już szczególnie w okresie wakacyjnym po zdobyciu przez dziecko świadectwa dojrzałości, a przed rozpoczęciem studiów, jest brak kontynuacji nauki pełnoletniego dziecka. Przerwa powyżej 4 miesięcy powoduje wstrzymanie wypłaty Kindergeld. Jak wiadomo, niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje tylko na te dzieci powyżej 18 lat, które się uczą. Jeśli następuje sytuacja, w której dzieci kończą naukę np. w szkole średniej, a w dalszym ciągu po wakacjach będą kontynuować edukację na wyższych uczelniach, obowiązkiem rodziców jest poinformowanie kasy rodzinnej o zaistniałej sytuacji.

Bardzo częstym i fatalnym w skutkach błędem osób pobierających świadczenia rodzinne jest brak dotrzymywania terminów wyznaczonych przez kasę rodzinną. Bardzo trudno w takiej sytuacji przeprowadzić skuteczne odwołanie. Zdarzają się wtedy sytuacje, że starania o świadczenia rodzinne muszą być podjęte całkowicie od nowa, tzn. trzeba na nowo rozpocząć procedurę o ubieganie się o Kindergeld. Niezachowanie terminu często wiąże się z tym, iż na wniosku podawany jest adres zameldowania, który automatycznie uznawany jest jako adres do korespondencji. Osoby pracujące przykładowo na budowach rozmieszczonych po całych Niemczech, nie są fizycznie obecne w miejscu zameldowania. W innych przypadkach pracownicy są meldowani na adres firmy, a w skrzynkach pocztowych korespondencja zalega całymi miesiącami.

Kolejnym często pojawiającym się błędem jest przeoczenie lub zaniechanie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie rodzinne jest nim najczęściej brak podpisu współmałżonka na wniosku. Wiąże się to z tym, iż często współmałżonkowie nie mają dostępu do informacji lub nie ingerują w sprawy świadczeń rodzinnych podczas nieobecności  wnioskodawcy uprawnionego do otrzymania Kindergeld. Przykładowo mąż przebywa w Niemczech, a w tym czasie przychodzi korespondencja z Familienkasse, której żona nie otwiera.

Bardzo często ma miejsce sytuacja, w której to osoba pobierająca świadczenie rodzinne kończy pracę w Niemczech i wraca do Polski, jednak po powrocie nadal pobiera Kindergeld. W tym momencie zatajenie powrotu do kraju pochodzenia i pobieranie zasiłku jest traktowane jak wyłudzenie. W trakcie najbliższej aktualizacji danych, która obligatoryjnie ma miejsce raz na 12 miesięcy, osoba pobierająca świadczenie rodzinne będzie musiała  przedłożyć kasie rodzinnej zaświadczenie o zatrudnieniu. W  tym momencie nastąpi zweryfikowanie danych, w konsekwencji czego rodzic będzie musiał oddać pieniądze z tytułu Kindergeld wraz z odsetkami.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Strona 8 z 9

«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.