Szwajcaria

Umowa między Szwajcarią a Unią o opodatkowaniu odsetek

Z istnie kuriozalną sytuacją mamy do czynienia w związku z umową pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską o opodatkowaniu odsetek. Umowa w rzeczywistości nie chroni interesów państw członkowskich Unii.

Wszystkie państwa unijne dążą do tego, by zapobiec sytuacji, w której podatnik z państw członkowskich Unii Europejskiej mógłby korzystnie lokować środki finansowe poza Unią. Szwajcaria należy do krajów wyjątkowo atrakcyjnych pod kątem lokowania środków finansowych, z czego chętnie korzystają obywatele UE. Od roku 1989 w Unii Europejskiej dokonuje się starań, które mają na celu ujednolicenie opodatkowania dochodów z odsetek. W tym celu Unia Europejska jest zainteresowana współpracą z państwami spoza UE, aby również i one dopasowały opodatkowanie dochodów z odsetek do standardów panujących w Unii. Podpisana 26.10.2004 w Luksemburgu umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Konfederacją Szwajcarską wprowadziła środki równoważne do określonych w Dyrektywie Rady Nr 2003/ 48/WE z 03.06.2003r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Wspomniana umowa pomiędzy Szwajcarią i Unią umożliwia pobór u źródła podatku od wypłacanych w Szwajcarii odsetek, podział kwot pobranego podatku pomiędzy Szwajcarię oraz odpowiednie Państwo Członkowskie, ujawnianie informacji o dochodzie z odsetek i jego beneficjencie za jego zgodą oraz wymianę stosownych informacji na żądanie m.in. w sprawach dotyczących oszustw podatkowych. Stosownie do tej umowy, od wszystkich odsetek, które zostaną wypłacone w Szwajcarii przez instytucje finansowe (np. bank) osobie fizycznej podlegającej obowiązkowi podatkowemu w krajach członkowskich UE, następuje zatrzymanie podatku w wysokości 35% (stawka obowiązuje od lipca 2011r.). Dochód z zatrzymanego podatku przypada na państwa UE w wysokości 75%. Podatek u źródła zostaje automatycznie zatrzymany przez bank, a następnie okresowo jako kwota łączna przekazana odpowiednim krajom. Dzięki temu takie działanie w większości przypadków ma zapewniać, by przepisy Unii Europejskiej nie zostały przez Szwajcarię ominięte, a z drugiej strony gwarantować, by szwajcarski porządek prawny i tajemnica bankowa były pilnie strzeżone. Praktyka pokazuje jednak, że państwa Unii Europejskiej i tak nie otrzymują oczekiwanych kwot z podatku u źródła, ponieważ wiele produktów  finansowych w Szwajcarii nie podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem u źródła. Przykładem na to są chociażby dywidendy. Według szwajcarskich przepisów nie odprowadza się od dywidend podatku u źródła. W taki oto sposób istnieje umowa międzynarodowa pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską, która nie chroni interesów finansowych Unii. Szacuje się, że nawet 90% spodziewanego podatku u źródła nie trafia do UE, gdyż wewnętrzne przepisy w Szwajcarii ograniczają skutecznie możliwość naliczenia podatku u źródła.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Szwajcarski podatek u źródła

Niektóre źródła finansowe i składniki majątku są opodatkowane specjalnym podatkiem, który nalicza się u źródła. Z podatkiem tym spotykamy się np. w momencie wypłaty odsetek rezydentowi zagranicznemu.

Aby w Szwajcarii podatnikowi opodatkować jego majątek (i to pomimo istniejącej tajemnicy bankowej), to wprowadzono w szwajcarskim systemie prawnym tzw. podatek u źródła. Tym rodzajem podatku są opodatkowane odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych, pożyczki, akcje i obligacje. W przypadku, gdy właściciel konta lub posiadacz papierów wartościowych zadeklaruje w swoim zeznaniu podatkowym fakt posiadania rachunku bankowego lub papierów wartościowych, to zapłacony wcześniej podatek u źródła zostanie podatnikowi zwrócony. Podatek u źródła wynosi w Szwajcarii aż 35% i uchodzi za najwyższą stopę procentową w Europie. Mając jednak na uwadze możliwość uzyskania jego zwrotu, z punktu widzenia podatnika objętego w Szwajcarii obowiązkiem podatkowym, nie trzeba aż tak bardzo się bać płacenia podatku u źródła. Majątek zainwestowany poza granicami Szwajcarii (np. papiery wartościowe ulokowane w Niemczech, Austrii, Polsce lub w jakimkolwiek innym kraju) nie są objęte obowiązkiem odprowadzenia podatku u źródła w Szwajcarii. W prawie szwajcarskim istnieją jednak pewne wyjątki, o czym warto pamiętać, które pozwalają szwajcarskim władzom skarbowym na zatrzymanie podatku u źródła na określone przychody majątkowe od obywateli unijnych zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

Sektor finansowy w Szwajcarii

Szwajcaria słynie na świecie z najlepszego systemu bankowego i bardzo bezpiecznego miejsca lokowania dużych kwot pieniędzy. Dzięki temu stworzyła silne podstawy działania sprawnego sektora finansowego.

Sektor finansowy wraz z bankami i ubezpieczalniami ma dla szwajcarskiej gospodarki narodowej ogromne znaczenie. Jego udział w produkcie krajowym brutto wynosi w zależności od roku od  11% do 15%. W sektorze finansowym pracuje ponad 200 tys. ludzi, z tego w samych tylko bankach ok. 136 tys. osób. To stanowi 6% ogółu wszystkich zatrudnionych w Szwajcarii. Ośrodek finansowy (w tym pracownicy jak i akcjonariusze) szacunkowo płacą razem od 14 do 18 miliardów szwajcarskich franków na poczet bezpośrednich i pośrednich podatków. A to z kolei odpowiada od 12% do 15% wszystkich dochodów podatkowych ze Związków, Kantonów oraz Gmin. Szacuje się, że w Szwajcarii jest ulokowana kwota pieniędzy w wysokości 4 bilionów szwajcarskich franków, z tego 55% ulokowanych pieniędzy nie pochodzi z tego kraju, a jest ulokowana przez osoby zagraniczne. Zgodnie z danymi statystycznymi i różnymi badaniami można przyjąć, iż ok. 80% zainwestowanych pieniędzy w Szwajcarii przez osoby zagraniczne  pochodzi od obywateli Unii Europejskiej. Część z tych środków jest legalna, natomiast istnieją podejrzenia, że część ulokowanych w Szwajcarii pieniędzy pochodzi z nieujawnionych źródeł dochodu, a szwajcarskie banki stanowią „przechowalnię” pieniędzy zarobionych na czarno. Banki szwajcarskie można podzielić generalnie na 6 różnych grup banków, a grupami tymi są: duże banki, banki należące do grupy Raiffeisen, banki kantonalne, banki regionalne i kasy oszczędności, banki zarządzające majątkiem i bankierzy prywatni oraz banki zagraniczne.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Szwajcarski zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce

Zgodnie ze szwajcarską ustawą o zasiłkach rodzinnych Fam ZG, która obowiązuje od 1. stycznia 2009r., zasiłek rodzinny przysługuje w Szwajcarii każdemu pracownikowi posiadającemu pozwolenie na pobyt i mającemu pracę na terenie kraju. Warunkiem do spełnienia jest odpowiedni poziom uzyskiwanych dochodów przez pracowników. Osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny musi zarabiać co najmniej 580 franków miesięcznie lub 6.960 franków rocznie.

W stosunku do krajów UE i EFTA (w tym Polski) zasiłki rodzinne muszą być wypłacane w kraju, w którym praca jest wykonywana i to nawet wtedy, jeżeli osoba uprawniona lub dzieci tej osoby mieszkają w innym kraju (np. dzieci mieszkają w Polsce). Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, to zasiłki rodzinne na pierwszym miejscu wyrównywane są w kraju zamieszkania dzieci. Jeżeli drugi rodzic jest zatrudniony w innym kraju, a zasiłki rodzinne są wyższe, wtedy dany zasiłek jest tam nadpłacany.

Aby uzyskać szwajcarski zasiłek rodzinny należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumentacja wpływająca na biurka urzędników jest bardzo skrupulatnie sprawdzana i nie może zawierać żadnych błędów, a same dokumenty  muszą być bardzo czytelne i profesjonalnie opracowane. Wniosek musi zostać wypełniony komputerowo, a nie np. odręcznie. Zasiłek rodzinny w Szwajcarii może być wypłacany aż do 5 lat wstecz.

Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie w każdym kantonie:

a)      dla dzieci poniżej 16 lat dodatek w wysokości od 150 franków szwajcarskich do 200 franków szwajcarskich,

b)      dla dzieci w wieku od 16 do 25 lat dodatek edukacyjny wynosi 250 franków szwajcarskich.

Zasiłki rodzinne wypłacane są również na chore dzieci oraz na dzieci niepełnosprawne. Jeśli dziecko jest w trakcie odbywania edukacji, to rodzice będą otrzymywali świadczenie aż do momentu ukończenia edukacji, jednakże maksymalnie do 25 roku życia dziecka. Wtedy to rodzic otrzyma na dziecko tzw. zasiłek edukacyjny. Jeśli zdarzy się sytuacja, że zasiłki będą pobierane mimo tego, iż z określonych przyczyn już nie przysługują (np. z powodu fałszywych oświadczeń lub zakończenie edukacji dziecka), należy liczyć się z tym, iż trzeba będzie zwrócić otrzymane pieniądze wraz z odsetkami.

Opracowanie własne na podstawie szwajcarskiej ustawy o zasiłkach rodzinnych.

Polacy na rynku finansowym w Szwajcarii

Głównym celem przybycia polskich biznesmenów do Szwajcarii jest ulokowanie zarobionych w Polsce lub innym kraju pieniędzy na konto w szwajcarskim banku. Coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków cieszy się także otwarcie działalności gospodarczej w celu zarządzania aktywami finansowymi.

Polacy coraz częściej wybierają Szwajcarię jako miejsce, z którego kierują swoimi interesami rozsianymi po całej Europie lub nawet świecie. Przede wszystkim system bankowy gwarantujący tajemnicę bankową, a także bezpieczeństwo polityczne są głównymi czynnikami wpływającymi na decyzję o wybraniu Szwajcarii jako miejsca swojej działalności finansowo-inwestycyjnej. Zdeponowane środki finansowe w Szwajcarii są po prostu bezpieczne jak nigdzie indziej na świecie.

Aktualny trend w świecie finansów dowodzi, iż Polacy lokują w szwajcarskich bankach pieniądze zarobione głównie w Polsce. Przeznaczenie tych finansów jest różne. A to stanowią one zabezpieczenie w formie oszczędności, a to znów stanowią kapitał, który zostanie ponownie zainwestowany. Najczęściej kapitał ulokowany w Szwajcarii reinwestuje się zagranicą (np. w Polsce).

Szwajcarskie prawo wychodzi naprzeciw inwestorom i finansistom oferując możliwość otwarcia szwajcarskiego holdingu, w skład którego wchodzą różne firmy powiązane ze sobą kapitałowo i osobowo. W ten oto sposób Polak zakładający w Szwajcarii firmę, spółkę, czy też od razu holding, może nabywać udziały w różnych przedsięwzięciach gospodarczych nastawionych na sukces i zarabianie pieniędzy. To co do tej pory wydawało się być zarezerwowane tylko dla grubych rekinów biznesu staje otworem już dla biznesmenów dysponujących kapitałem nieco powyżej 100.000 CHF.

Opracowanie własne.

 

Strona 2 z 4

«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Copyright © 2014 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.