Okresy rozliczeniowe

O zwrot niemieckiego podatku można ubiegać się maksymalnie do 4 lat wstecz.

W roku 2015 możemy złożyć deklaracje podatkowe za następujące lata:
rozliczenie podatkowe za rok 2011
rozliczenie podatkowe za rok 2012
rozliczenie podatkowe za rok 2013
rozliczenie podatkowe za rok 2014

Niemieckie przepisy podatkowe nie nakładają na niemieckie Urzędy Skarbowe obowiązku wydania decyzji podatkowej i zwrotu podatku w ściśle określonym terminie. Niemiecki Urząd Skarbowy ma zatem nieograniczony czas na wydanie decyzji podatkowej (która nosi nazwę Einkommensteuerbescheid) oraz na dokonanie przelewu pieniędzy z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku.

W przypadku gdy decyzja o przyznanym zwrocie zostanie wydana 15 miesięcy od pierwszego dnia roku, w którym najwcześniej można było złożyć zeznanie, to niemiecki Urząd Skarbowy wypłaca zaległe odsetki ustawowe. Wypłata odsetek naliczana jest począwszy od 16-stego miesiąca.

Ministerstwo Finansów niemieckiego landu Badenia-Wirtembergia publikuje każdego roku pismo wyjaśniające wszelkie wątpliwości związane z okresami, w których składa się zeznania (deklaracje) podatkowe za :
a) podatek dochodowy – w celu ustalenia podstawy do opodatkowania przychodów i stwierdzenia ewentualnej straty,
b) podatek od osób prawnych – zgodnie z par. 27, 28 oraz 38 ustawy o podatku od osób prawnych w celu ustalenia podatku do zapłacenia lub straty,
c) podatek VAT (Umsatzsteuer),

na podstawie par. 149 ustęp 2 niemieckiej ustawy AO do dnia 31 maja roku następującego po roku rozliczeniowym. Oznacza to, iż w/w deklaracje należy złożyć za rok 2014 do dnia 31.05.2015, a za rok 2015 do 31.05.2016.

Jeżeli osoby fizyczne, spółki, związki, stowarzyszenia, urzędy lub spółki kapitałowe złożą stosowny wniosek, to termin na złożenie deklaracji rocznej na podstawie par. 109 niemieckiej ustawy AO można przedłużyć do 31 grudnia tego samego roku. W imieniu osób fizycznych (pracowników) wniosek taki może złożyć tylko doradca podatkowy.

Niemiecki Urząd Skarbowy może nie uznać wniosku o przedłużenie terminu na złożenie rocznej deklaracji podatkowej i zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wezwania podatnika do złożenia rocznej deklaracji w wyznaczonym przez urząd terminie. W szczególności Urząd Skarbowy wykorzystuje to prawo w następujących przypadkach :

* jeżeli podatnik w poprzednim okresie rozliczeniowym spóźnił się ze złożeniem deklaracji podatkowej,
* jeżeli podatnik w poprzednim okresie rozliczeniowym w ogóle nie złożył deklaracji podatkowej,
* jeżeli Urząd Skarbowy uzna, że podatnik ma dokonać dopłaty do podatku,
* jeżeli poprzednie deklaracje podatkowe podatnika wskazywały dopłatę do podatku,
* jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia straty po stronie podatnika,
* jeżeli sposób pracy danego urzędu wymusza taką sytuację.

Jeżeli polski pracownik zakończył pracę lub zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech i wrócił do Polski, to wtedy nie stosuje się przepisów o przedłużeniu terminu lub o przedłużonym terminie na złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Te osoby muszą złożyć swoje roczne zeznania zawsze w ustawowym terminie, tj. do 31 maja następnego roku.