Bezrobocie w Austrii

Poziom bezrobocia w Austrii kształtuje się mniej więcej na poziomie około 250.000 osób bezrobotnych. Ostatnie dane statystyczne Urzędu Pracy wykazywały, że 244.346 osób jest w Austrii zarejestrowanych jako bezrobotne. Liczba ta kształtuje poziom bezrobocia na poziomie 6,7%, co odzwierciedla krajowe obliczenia. Z kolei według obliczeń Unii Europejskiej poziom bezrobocia w Austrii jest procentowo mniejszy i wynosi 4,8%. Dawałoby to Austrii w Europie drugą pozycję tuż za Holandią w kategorii krajów o najniższej stopie bezrobocia.

W Austrii duży nacisk kładzie się na zdobycie dobrego wykształcenia oraz na samo kształcenie. Według obecnie dostępnych danych w Austrii naukę pobiera 73.101 osób i one nie zostały ujęte w statystyce bezrobotnych. Być może również i z tego powodu statystyki wyglądają tak dobrze. Nie umniejsza to jednak nic krajowi, który i tak w oczach większości Europejczyków uchodzi za przykład kraju o bardzo niskim bezrobociu i bardzo dobrym wykorzystaniu zasobów ludzkich. 38.690 osób do 25-roku życia jest zarejestrowanych w Austrii w Urzędach Pracy jako bezrobotni. Jednak liczba osób młodych pozostających bez pracy w ostatnich latach spada i to nawet rocznie w stosunku 8,4%. Zwiększa się jednak bezrobocie wśród osób bez wykształcenia, co by dobitnie świadczyło, iż austriacki rynek pracy wchłania fachowców. Chociaż z drugiej strony powoli rośnie także odsetek osób o wyższym wykształceniu, które posiadają w Austrii status bezrobotnego.

Liczba bezrobotnych wzrosła w ostatnich latach przede wszystkim wśród przedstawicieli zawodów związanych z nauczaniem, kulturą i medycyną. Z drugiej zaś strony spada liczba bezrobotnych w branży produkcyjnej oraz w zawodach związanych z wszelkiego rodzaju pomocą (począwszy od pomocników na budowach, a skończywszy na pomocach w gospodarstwach domowych i opiece).
Siła nabywcza w Austrii kształtuje się na poziomie 75,7% pośród docelowej grupy wiekowej,  a więc w grupie osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia. W porównaniu do średniej osiąganej w Unii Europejskiej jest to wynik lepszy o 3,3%.

Generalnie kto chce pracować w Austrii, ten pracę znajdzie. Aczkolwiek praca i wakujące miejsca pracy są jeszcze dostępne dla osób bez odpowiedniego wykształcenia, to jednak ten trend może się w najbliższym czasie nieco zastopować i podążać bardziej ku modelowi niemieckiemu, a więc praca dla fachowców z dobrą znajomością języka niemieckiego i z doświadczeniem na podobnym stanowisku pracy. Austria to jednak kraj dużo mniejszy niż Niemcy i przy dużym napływie rąk do pracy z zagranicy może brakować w przyszłości wolnych stanowisk pracy dla osób niewykwalifikowanych. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że Austriacy świetnie sobie radzą ze zwalczaniem bezrobocia.

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Pracy.