Dokumenty do rozliczenia podatku z Austrii

Aby móc dokonać rozliczenia z austriackiego podatku, należy zbierać dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia, gdyż te będą stanowiły podstawę do uzyskania zwrotu podatku z Austrii. Pracownicy wraz z miesięcznym wynagrodzeniem powinni otrzymać od zatrudniających ich pracodawców miesięczne zestawienie, w którym zawarte są najważniejsze informacje dotyczące bieżącego zatrudnienia danego pracownika. I tak zaświadczenie dot. zatrudnienia powinno zawierać następujące pozycje:
• zarobek brutto
• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
• obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
• podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
• podatek od wynagrodzeń

Każdy pracownik zatrudniony w Austrii powinien otrzymać roczne zestawienie wynagrodzenia (dokument L16). Pracodawca ma obowiązek  do końca lutego (w formie elektronicznej) lub do końca stycznia złożyć L16 za poprzedni rok kalendarzowy dla wszystkich pracowników w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscem ze względu na siedzibę firmy (lub do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Na rocznym zestawieniu wynagrodzenia powinny znaleźć się następujące informacje:

• suma wypłaconego w  poprzednim roku kalendarzowym wynagrodzenia,

• numer PESEL pracownika,

• numer ubezpieczenia społecznego partnera lub partnerki,

• liczba dzieci kwalifikujących się do zasiłku, jeśli dana osoba była  jedynym żywicielem rodziny.

Na rocznym zestawieniu dochodów musi znajdować się  NIP pracodawcy,  który obowiązkowo  należy przekazać Urzędowi Skarbowemu.

Pracownicy mają prawo poprosić o kopię zaświadczenia o rocznym wynagrodzeniu. Jednakże w momencie zakończenia umowy o pracę, jeśli zatrudnienie zakończone zostało w ciągu roku, pracownik ma obowiązek przekazać roczne zestawienie dochodów  w biurze  rozliczeń  podatku lub właściwych instytucjach  ubezpieczenia społecznego do 15 dnia następnego miesiąca.

Od kwoty wynagrodzenia należnego za nadgodziny płaci się w Austrii tylko część podatków. Przy  przepracowaniu nadgodzin z co najmniej 50 procentowym dodatkiem, pierwsze dziesięć godzin nadliczbowych w miesiącu pozostaje wolne od podatku (z czego tylko maksymalnie 86 Euro są zwolnione z podatku).

Oprócz tego dodatkowo mogą zostać dopłacone dodatki za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych w niedziele, święta i za pracę wykonywaną w porze nocnej. Opłaty za niedziele, święta i pracę w porze nocnej są wolne od podatku do kwoty 360 € miesięcznie. Przy dodatkach za pracę na nocnej zmianie kwota wolna od podatku może wynosić do 540 € miesięcznie.

Brudne, ciężkie i niebezpieczne prace powinny być traktowane jako wolne od podatku do 360 € lub (przede wszystkim przy pracy w nocy) do 540 € miesięcznie. Stawki te stosuje się tylko wtedy, gdy  jest to zgodne z wymogami prawa, umowy kolektywnej lub umowy o pracę.

Opracowanie własne na podstawie aktualnych przepisów.