Holenderski zasiłek rodzinny

Holenderski zasiłek rodzinny przysługuje niemal każdej osobie pracującej legalnie w Holandii i to nawet na dzieci mieszkające w Polsce. Warto zatem złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Przyznając rodzicom zasiłek rodzinny, państwo holenderskie przyczynia się finansowo do wychowania dzieci. Jeśli ktoś mieszka w Holandii lub tam pracuje i posiada dzieci poniżej 18-tego roku życia, temu przysługuje holenderski zasiłek rodzinny. W tym celu została powołana specjalna holenderska instytucja, która uprawnionym rodzicom wypłaca taki zasiłek.

Przyznając zasiłek rodzinny Państwo holenderskie wspiera rodziny i tym samym przyczynia się finansowo do wychowania dzieci w wieku od 0 do 17 lat włącznie. Właśnie na dzieci do lat 17 przysługuje świadczenie, do którego prawo wygasa w momencie uzyskania pełnoletności przez dziecko. O tym, czy przysługuje zasiłek i w jakiej kwocie, wskazuje holenderska ustawa o zasiłku rodzinnym (AKW), która jest aktem prawnym stanowiącym o zasiłku rodzinnym w Holandii.

Aby otrzymać holenderski zasiłek rodzinny, trzeba być ubezpieczonym w Holandii.

Holenderski zasiłek rodzinny otrzymuje się na :

a) własne dzieci,

b) dzieci adoptowane,

c) dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej,

d) dzieci małżonka lub dzieci współmałżonki,

e) inne dzieci, które są wychowywane i o które dba się jak o swoje własne dzieci.

Wysokość zasiłku jest także zależna od wieku dziecka. Kwota zasiłku wzrasta w momencie gdy dziecko osiągnie wiek 6 i 12 lat. Jeśli rodzice ponoszą zwiększone koszty ze względu na to, że dziecko jest upośledzone, niepełnosprawne i nie mieszka z rodzicami pod jednym dachem – w takim przypadku istnieje możliwość (oczywiście trzeba spełnić pewne warunki) otrzymania podwójnego zasiłku. Zasiłek jest wypłacany kwartalnie.

Pierwsza kwota, którą rodzice otrzymają z tytułu zasiłku rodzinnego, zostanie wypłacona za kwartał, który nastąpi po narodzinach dziecka. Prawo do zasiłku rozpoczyna się w takim przypadku od stycznia, kwietnia, lipca lub października.

Jeśli rodzice adoptowali dziecko lub przeprowadzili się niedawno na teren Holandii, to w tym przypadku wypłacanie zasiłku rodzinnego może się rozpocząć w innym terminie.

Jeśli ktoś adoptuje dziecko, które mieszka na terenie Holandii, to generalnie nie ma najmniejszych problemów z tym, aby otrzymać zasiłek, ponieważ nie robi to żadnej różnicy prawnej, czy dziecko jest adoptowane czy własne. Jeśli jednak dziecko adoptowane pochodzi z innego kraju, to do otrzymania zasiłku potrzebne jest potwierdzenie o adopcji z państwowo uznanej instytucji zajmującej się adopcją dzieci.

Ponadto wnioskodawcy powinni z kraju, z którego pochodzi dziecko, podlegać pod Konwencję Haską przysposobienia międzynarodowego. Jeśli ktoś nie posiada takowego zaświadczenia, to sprawdza się warunki, które należy spełnić przy adopcji w państwie pochodzenia dziecka. Jeśli warunki są takie same jak w Holandii, wtedy wnioskodawcy otrzymają holenderski zasiłek rodzinny.

Możliwe, że dziecko adoptowane pozostanie jeszcze przez jakiś czas poza Holandią, mimo to można otrzymać zasiłek w przypadku, gdy państwo holenderskie zawarło porozumienie kontrolne z Państwem, z którego pochodzi dziecko. Jest to porozumienie, które zawiera uzgodnienia dotyczące utrzymanie dziecka.

Jeśli ktoś adoptował dziecko, które jeszcze nie zostało zgłoszone w Urzędzie Miasta, można również otrzymać zasiłek. Jednak występuje w takim przypadku nieco bardziej rozbudowana procedura.

Są sytuacje, w których dziecko jest wychowywane nie przez rodziców, a przez innych członków rodziny (np. przez dziadków). Jeśli ktoś znajduje się w takiej sytuacji i troszczy się o dziecko jak o swoje własne, w takim przypadku tez można się ubiegać o zasiłek rodzinny w Holandii.

Warunki konieczne do spełnienia :

a) zasiłku nie może pobierać już inna osoba,

b) wszelkie koszty związane z wychowaniem dziecka ponosi wnioskodawca (kto pobiera już zwrot za opiekę, ten nie otrzyma już zasiłku),

c) dziecko mieszka u wnioskodawcy, a sam wnioskodawca codziennie opiekuje się nim, dba o jego wychowanie w taki sposób, jakby był jego opiekunem,

d) wnioskodawcy przeprowadzili się do Holandii, aby tam zamieszkać lub pracować.

Osoby, które przeprowadziły się do Holandii aby tam zamieszkać lub aby pracować, otrzymają zasiłek pod warunkiem, że :

a) osoba ta posiada aktualne pozwolenie na pobyt na terenie Holandii,

b) osoba posiada aktualne pozwolenie na wykonywanie pracy lub pochodzi z kraju UE lub Szwajcarii,

c) nie posiada zaświadczenia z innego kraju o oddelegowaniu.

Może zaistnieć sytuacja, że otrzymuje się zasiłek z innego kraju lub międzynarodowej instytucji. Takie sytuacje mogą mieć miejsce gdy: dana osoba lub jej partner pracują dla organizacji międzynarodowej, organu państwowego innego kraju lub jeśli dana osoba pracuje w Holandii, a partner mieszka i pracuje poza terenem Holandii. Państwa uzgodniły między sobą, który zasiłek ma tzw. „pierwszeństwo”: holenderski, czy ten z innego kraju. Co w sytuacji jeśli pobierany jest zasiłek z innego kraju niż Holandia, a kwota jest niższa niż w Holandii? W takim przypadku podwyższa się kwotę zasiłku do wysokości świadczenia, który przysługiwałby na terenie Holandii.

W Holandii są cztery rodzaje ubezpieczenia: ubezpieczenia te regulują zasiłek rodzinny, AOW – ubezpieczenie emerytalne, ANW – renty rodzinne, AWBZ – ubezpieczenie od dodatkowych kosztów leczenia. Obowiązuje ogólny przepis, że wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Holandii, muszą być zarejestrowane do ubezpieczeń społecznych. Istnieje oczywiście kilka wyjątków.

Przypadki kiedy osoba nie jest ubezpieczona, a mieszka na terenie Holandii :

a) osoby pracujące poza terenem Holandii i nie mające zaświadczenia o oddelegowaniu,

b) osoby pracujące poza Holandią, UE lub kraju umownego dla pracodawcy z siedzibą poza Holandią,

c) osoby pracujące jako urzędnik dla ambasady lub dla konsulatu innego kraju lub w międzynarodowej organizacji jak np.: NATO lub UE. W takim przypadku członkowie rodziny są tylko wtedy ubezpieczeni, jeśli pracują na terenie Holandii lub pobierają holenderskie świadczenie socjalne,

d) osoby pracujące dla urzędu innego kraju lub dla antylijskich bądź arubańskich urzędów. Wtedy członkowie rodziny są tylko wtedy ubezpieczeni jeśli pracują na terenie Holandii lub pobierają holenderskie świadczenie socjalne,

e) osoby pracujące w międzynarodowym transporcie dla pracodawcy z siedzibą poza granicami Holandii; przewożące osoby lub towary w szczególności poza terenami Holandii. Na terenie UE obowiązują inne przepisy,

f) osoby pracujące na terenie Holandii posiadające zaświadczenie o oddelegowaniu wydane przez inne państwo niż Holandia,

g) muzycy, artyści lub sportowcy pracujący przez krótki okres czasu na terenie Holandii,

h) osoby tymczasowo studiujące w Holandii, ale niepracujące,

i) członek rodziny osoby pracującej poza terenem Holandii, który sam nie pracuje oraz nie pobiera holenderskich świadczeń socjalnych ( dotyczy tylko ABWZ – ubezpieczenie od dodatkowych kosztów leczenia),

j) osoby pobierające świadczenia socjalne z innego państwa niż Holandia ( dotyczy tylko ABWZ – ubezpieczenie od dodatkowych kosztów leczenia),

k) członek rodziny osoby pobierającej świadczenia socjalne z innego państwa niż Holandia, który nie pracuje oraz nie pobiera holenderskich świadczeń socjalnych ( dotyczy tylko ABWZ – ubezpieczenie od dodatkowych kosztów leczenia),

l) członek rodziny osoby pobierającej świadczenia lub emeryturę z międzynarodowej organizacji, który nie pracuje oraz nie pobiera holenderskich świadczeń socjalnych ( dotyczy tylko ABWZ – ubezpieczenie od dodatkowych kosztów leczenia).

Przypadki, gdy osoby są ubezpieczone w Holandii, nawet jeśli tam nie mieszkają :

a) osoby pracujące w Holandii, płacące podatki oraz składki na terenie Holandii oraz nie posiadające zaświadczenia o oddelegowaniu wydanego przez inne państwo niż Holandia,

b) osoby pracujące poza Holandią oraz posiadające holenderskie zaświadczenie o oddelegowaniu,

c) osoby posiadające holenderskie obywatelstwo oraz są oddelegowani do służby w holenderskiej ambasadzie lub w konsulacie bądź innym holenderskim urzędzie za granicą. Członkowie rodziny są w tym wypadku nadal ubezpieczeni, chyba, że dana osoba pracuje za granica i jej dochód przekracza kwotę wolna od podatku.

d) osoby pracujące w międzynarodowym transporcie dla pracodawcy z siedzibą w Holandii; przewożące osoby lub towary. Osoby te nie są ubezpieczone gdy pracują głownie w kraju zamieszkania lub gdy pracują w oddziale znajdującym się poza Holandią. Członkowie rodziny mieszkający także na statku są wtedy ubezpieczeni.

e) osoby przebywające tymczasowo w innym kraju celem kształcenia i jednocześnie niepracujące,

f) osoby znajdujące się w ośrodku opiekuńczym poza Holandią.

Osoby pracujące w większej ilości krajów mogą być objęte innymi przepisami. Co zrobić w sytuacji, gdy ktoś jest zatrudniony w dwóch lub wielu krajach Unii Europejskiej ? W takim przypadku osoba jest ubezpieczona w tym kraju, w którym mieszka, jeśli :

– w danym kraju pracuje więcej niż 25% czasu pracy,

– pracodawca ma swoja siedzibę w kraju zamieszkania takiej osoby.

Osoby pracujące dla różnych pracodawców w różnych krajach UE są ubezpieczone w kraju zamieszkania. Te przepisy obowiązują również dla pracowników w międzynarodowym transporcie.

Na terenie Holandii wyróżniamy 4 rodzaje ubezpieczeń, które regulują :

– zasiłek rodzinny

– AOW – ubezpieczenie emerytalne

– ANW – renty rodzinne

– AWBZ – ubezpieczenie od dodatkowych kosztów leczenia ( Ustawa o dodatkowych kosztach leczenia)

Regułą jest, że osoby mieszkające na terenie Holandii są objęte ubezpieczeniem społecznym.

Osoby otrzymujące dochód lub świadczenia socjalne, odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne.

W szczególnych sytuacjach można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązkowego ubezpieczenia. Wtedy dana osoba nie ma obowiązku odprowadzania składek. Jednocześnie taka osoba nie jest już ubezpieczona. Poniżej zostały zaprezentowane różne sytuacje, w których możliwe jest zwolnienie z odprowadzania składek.

Zwolnienie z odprowadzania składek jest możliwe w następujących przypadkach :

1. Osoby ubezpieczone zdrowotnie w kraju EU-EWR lub innym kraju umownym na podstawie regulacji prawnych.

2. Osoby pobierające emeryturę z międzynarodowej organizacji.

3. Partnerzy lub /i członkowie rodziny, osoby, która pobiera emeryturę z międzynarodowej instytucji.

4. Zmarły partner /partnerka lub zmarły członek rodziny pobierał emeryturę z międzynarodowej organizacji.

5. Osoby otrzymujące świadczenia socjalne z innego kraju niż Holandia lub z międzynarodowej organizacji.

6. Partner/partnerka lub członek rodziny pracuje w międzynarodowej organizacji.

7. Partner/partnerka lub członek rodziny pracuje w międzynarodowej organizacji lub pobiera emeryturę z międzynarodowej instytucji i wnioskodawca/wnioskodawczyni otrzymują świadczenie z ubezpieczenia emerytalnego.

Osoby otrzymujące zasiłek rodzinny mają także prawo do dodatku do zasiłku wypłacanego przez holenderski Urząd Skarbowy. Chodzi tu o miesięczny dodatek od państwa dla rodzin z dziećmi.

To, czy komuś przysługuje dodatek do zasiłku, zależy od wysokości dochodu oraz majątku rodziny.

Wniosek o przyznanie dodatku nie musi być złożony osobiście w holenderskim Urzędzie Skarbowym. Wniosek może być złożony do innej instytucji, a następnie przekierowany do Urzędu Skarbowego. Jeśli wnioskodawcy otrzymują zasiłek rodzinny po raz pierwszy, wtedy otrzymają oni pismo informacyjne z o przekazaniu wniosku do Urzędu Skarbowego.

Holenderski Urząd Skarbowy sprawdzi wysokość dochodu oraz majątku rodziny i zadecyduje, czy przysługuje wnioskodawcy dodatek do zasiłku. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wnioskodawcy otrzymają w ciągu 8 tygodni decyzję z Urzędu Skarbowego. Dodatek zostanie wypłacony w miesiącu następującym po miesiącu, w którym urodziło się dziecko.

Przykład: dziecko urodziło się 17 marca. Dodatek zostanie przyznany od 1 kwietnia.

Jeśli dochódlub majątek rodziny jest zbyt wysoki ,aby został przyznany dodatek do zasiłku, to holenderski Urząd Skarbowy nie wysyła żadnej informacji.Jeżeli wnioskodawcy nie otrzymali wiadomości z holenderskiego Urzędu Skarbowego, ale są w 100% pewni, że przysługuje im dodatek do zasiłku, to mimo wszystko warto złożyć wniosek na dodatek do zasiłku.

Jeśli dziecko mieszka na zmianę z wnioskodawcą i byłym małżonkiem, to wtedy określamy taki stan rzeczy jako „wspólne prawo do opieki” (co-ouderschap). W przypadku wspólnego prawa do opieki obowiązują inne przepisy związane z dodatkiem do zasiłku.

Wypłata zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku nie rozpoczyna i nie kończy się w tym samym czasie. Dodatek przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urodziło się dziecko.

Jeśli dziecko urodziło się w lipcu – zasiłek będzie wypłacany od sierpnia. Pierwsza wypłata może nastąpić z lekkim opóźnieniem. Jednak następne wypłaty kierowane z holenderskiego Urzędu Skarbowego będą wypłacane nawet z wyprzedzeniem. Przykład: dodatek za miesiąc wrzesień można otrzymać już pod koniec sierpnia.

Zasiłek rodzinny przysługuje od kwartału następującego po urodzeniu dziecka.

Zasiłek rodzinny jest kwotą wypłacaną co kwartał licząc od kwartału następującego po narodzinach dziecka.

Tylko w przypadkach, gdy dziecko urodzi się pierwszego dnia kwartału, wtedy istnieje prawo do zasiłku jeszcze w tym samym kwartale.

Prawo do dodatku do zasiłku kończy się w miesiącu 18-ych urodzin dziecka. Jeśli dziecko skończy w danym miesiącu 18 lat, będzie to ostatni miesiąc, w którym rodzice otrzymają dodatek.

Jeżeli rodzice nie otrzymują na 16 lub 17- letnie dziecko zasiłku, to mimo wszystko mogą otrzymać dodatek jeśli:

a) dodatek był pobierany przed 1. Lipca 2013

b) płacą miesięcznie minimum 416 Euro na utrzymanie dziecka, a zasiłek rodzinny już nie przysługuje ze względu na to, że dziecko nie uczęszcza już do szkoły i jego zdolność do pracy zarobkowej nie jest obniżona.

Instytucja wypłacająca świadczenie sprawdza, czy wnioskodawcy spełniają te warunki i zgłaszają to holenderskiemu Urzędowi Skarbowemu.

W niektórych przypadkach wypłaca się dodatek do zasiłku i/lub dodatek opiekuńczy na dziecko.

Od 1. stycznia 2012r. holenderski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspiera holenderski Urząd Skarbowy przy wykonaniu ustawy o opiece nad dziećmi oraz wymaganiach jakościowych w ośrodkach opiekuńczych (WKO).

W dwóch przypadkach holenderski ZUS wypłaca dodatek do zasiłku i/lub dodatek opiekuńczy na dziecko.

Czy ktoś ma prawo do dodatku opiekuńczego na dziecko i jakiej kwoty może się spodziewać zależy od dochodów rodziny.

W okresie od dwóch do czterech tygodni po zgłoszeniu narodzin w odpowiednim Urzędzie wnioskodawcy otrzymają informację z holenderskiego odpowiednika ZUS-u. Wnioskodawcy mogą wtedy złożyć wniosek.

Gdy rodzice oczekują drugiego lub trzeciego dziecka, to takim przypadku nie muszą nic robić, ponieważ zasiłek rodzinny zostanie automatycznie dopasowany do zaistniałej sytuacji.

Warto jednak pamiętać, że dziecko należy zgłosić do kasy chorych w ciągu czterech miesięcy od momentu urodzenia. W innym razie może zaistnieć sytuacja, że kasa chorych nie pokryje kosztów leczenia.

Osoby mieszkające poza terenem Holandii i chcące złożyć wniosek na holenderski zasiłek rodzinny, mogą to uczynić ! Jest to możliwe w przypadku gdy wnioskodawcy mieszkają w kraju członkowskim Unii Europejskiej (np. w Polsce) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (lub w innym kraju, z którym Holandia podpisała porozumienie o bezpieczeństwie społecznym) i są ubezpieczeni według wymogów holenderskiej ustawy o zasiłku rodzinnym.

Jeśli uprawnieni nie otrzymują jeszcze zasiłku, jednak znajdują się w jednej z poniżej wymienionych sytuacji :

a) w gospodarstwie zamieszkało dziecko,

b) dziecko mieszka w gospodarstwie domowym, jednak osoba składająca wcześniej wniosek na zasiłek już tam nie mieszka,

c) uprawnieni adoptowali dziecko,

d) uprawnieni przyjęli wychowanka

e) dziecko partnera/ partnerki wprowadziło się do wspólnego mieszkania.

W takich sytuacjach można również złożyć wniosek (tylko w języku niderlandzkim). Informacje na podstawie przepisów holenderskich.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl