Koszty utrzymywania dzieci

Koszty utrzymania dzieci potrafią być bardzo wysokie. Ustawodawca przewiduje jednak pewne rozwiązanie prawne, które wpłynie pozytywnie na sytuację materialną rodziców utrzymujących finansowo dzieci.

Mimo, iż dziecko mieszka poza domem, rodzice mogą otrzymywać zasiłek rodzinny na to dziecko. Muszą jednak płacić na utrzymanie swojego dziecka przynajmniej 416 Euro kwartalnie. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że trzeba będzie przedłożyć dowód potwierdzający, ile rodzice łożą na utrzymanie dziecka.

Rodzice muszą udowodnić ponoszenie kosztów, które powstają wskutek utrzymywania dziecka, gdy:

a)  dziecko ma mniej niż 16 lat i wskutek choroby bądź upośledzenia albo z powodów edukacyjnych nie mieszka w domu,

b) dziecko mieszka w domu innej osoby: u krewnych, w rodzinie zastępczej lub gościnnej. Jeżeli rodzice żyją osobno i ich dziecko mieszka u drugiego rodzica, wtedy wypłaca się zasiłek rodzinny temu rodzicowi , u którego mieszka dziecko,

c) dziecko mieszka u byłego współmałżonka, ale w domu uprawnionego mieszka dziecko urodzone przed dniem 1 stycznia 1995,

d) rodzic płaci alimenty na dziecko,

e) osoba trzecia dokłada się do utrzymania dziecka n koszty takie jak np. internat,

f)  dziecko nie mieszka w Holandii, ale w państwie członkowskim Unii Europejskiej (np. w Polsce),

g) dziecko nie mieszka ani w Holandii, ani w państwie członkowskim Unii Europejskiej, ale w kraju, który zawarł z Holandią umowę o socjalnym bezpieczeństwie oraz rodzic wykonuje zawód w interesie publicznym. Obowiązuje to przykładowo wtedy, gdy rodzice pracują dla holenderskiego rządu bądź międzynarodowej organizacji, jak NATO czy Unia Europejska.

Koszty utrzymania to są takie koszty, które powstają wskutek zapewnienia bytu, wychowywania i kształcenia dziecka, jak np.:

Do kosztów utrzymania dziecka zalicza się :

a) nocleg,

b) wkład w wyposażenie miejsca, w którym mieszka dziecko,

c) rodzicielska składka dla LBIO,

d) ubranie i obuwie,

e) urlop,

f) koszty przejazdów, zarówno przejazdy dziecko, jak i koszty rodziców, gdy odwiedzają dziecko,

g) ubezpieczenia,

h) koszty edukacji,

i) czesne,

j) koszty świętowania urodzin,

k) składki klubowe,

l) kieszonkowe.

Płatności na utrzymania dziecka albo wkład współmałżonka w utrzymanie dziecka można wliczyć  w koszty utrzymania. Jednakże trzeba pamiętać, że oszczędności nie są traktowane jako koszty utrzymania.

Jeśli rodzic i mieszkające poza domem dziecko żyją w tym samym państwie (w Holandii albo innym kraju) to trzeba dobrze orientować  się w wydatkach dziecka. Od czasu, kiedy dziecko wyprowadza się z domu, należałoby przez cały kwartał prowadzić książkę potwierdzającą, jakie koszty rodzice włożyli w utrzymanie dziecka.  Wliczane są także wydatki, które ponieśli rodzice tylko jeden jedyny raz w roku, jak np. czesne za szkołę.

Jeśli rodzi i dziecko nie mieszkają w tym samym kraju, np. rodzic mieszka w Holandii, a dziecko mieszka w Polsce, to istnieją dwie możliwości udowodnienia utrzymania dziecka:

Jeśli rodzice pokrywają określone koszty bezpośrednio, to muszą je udokumentować za pomocą rachunków albo innych dowodów. Jeśli rodzice przelewają pieniądze dziecku lub jego opiekunowi, to muszą przedstawić dowody wpłaty, z których wynika, że dziecko bądź jego opiekun otrzymali te pieniądze. Dowodami zapłaty są przykładowo wyciągi bankowe albo dowody wpłaty oraz dowód, iż opiekun lub dziecko dostało tę kwotę. Jeśli dziecko albo jego opiekun pobiera pieniądze z holenderskiego konta, to trzeba ten fakt odpowiednio udowodnić za pomocą wyciągów bankowych. Przy tym musi być jasne, iż dziecko lub jego opiekun sam pobrał te pieniądze. Jeśli wypłaca się rodzicom zasiłek rodzinny oraz/albo związany z dzieckiem budżet bezpośrednio dziecku lub jego opiekunowi, uważa się tę kwotę już jako płacenie za utrzymanie.

Jeśli rodzic mieszka tymczasowo u dziecka bądź ono mieszka tymczasowo u rodzica, to uwzględnia się 10 Euro na dziecko dziennie do kosztów utrzymania.

Akceptowane są tylko oryginalne dowody płatności holenderskiego banku albo instytucji finansowej, która jest uznawana przez holenderski bank centralny. Informacje na podstawie SVB.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl