Szwajcarska tajemnica bankowa

Posiadanie największego bogactwa jest objęte w Szwajcarii tajemnicą i absolutną dyskrecją. Żadna administracja zagraniczna nie jest w stanie sprawdzić majątku swoich obywateli zgromadzonego w Szwajcarii.

Szwajcarska tajemnica bankowa jest obowiązkiem banków gwarantowanym przez krajowe prawo. Szwajcarskie banki zapewniają swoim klientom dochowanie poufnych informacji bankowych oraz pilnie strzegą sferę prywatności klientów. Pracownicy szwajcarskich banków nie mogą ujawnić jakichkolwiek informacji związanych z klientami banku. Tajemnicę bankową w taki oto sposób definiuje Szwajcarskie Zrzeszenie Bankowe: ,,Klient ma prawo do ochrony swojej gospodarczej prywatności, bank ma zatem obowiązek zachowania dyskrecji wobec wszystkich informacji dotyczących klientów.

Prawna zasada terytorialności ogranicza szwajcarską tajemnicę bankową do terytorium Szwajcarii, jednakże chroni ona dane bankowe przed dostępem zagranicznych władz (np. polskich władz). Dzięki temu zagraniczne władze skarbowe nie mają dostępu do danych o osobach, które lokują pieniądze w Szwajcarii. Dane bankowe są bowiem danymi poufnymi, które nie mogą być wykorzystane zagranicą. Naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej grozi w Szwajcarii wysokimi karami, do kary pozbawienia wolności włącznie. Wysokie kary zabezpieczają przed ewentualnym wyciekiem informacji o klientach szwajcarskich banków. Jakiekolwiek próby uzyskania przez zagraniczne organy lub urzędy informacji o kontach zlokalizowanych w Szwajcarii są zakazane, poza drogą pomocy prawnej. Zasada terytorialna wyraźnie zabrania obcym krajom i ich służbom prowadzenia poszukiwań lub dochodzeń na terenie Szwajcarii i wprowadza surowe kary za kopiowanie i rozpowszechnianie danych klientów, które mogłyby być przekazywane do innych państw i zagranicznych urzędów. Takie uregulowania gwarantują niezwykłą tajemnicę bankową opartą na zasadach dyskrecji i poufności.

Opracowanie własne na podstawie Szwajcarskiego Zrzeszenia Bankowego. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.