Wysokość płac w Leihfirmie i rynek pracy czasowej w Niemczech

Leihfirma to instrument prawny, który coraz częściej wykorzystują pracodawcy (głównie zakłady produkcyjne) w celu zwiększenia liczby tanich rąk do pracy. Elastyczne warunki zatrudnienia, rotacja, brak gwarancji ciągłości zatrudnienia. Niestety pracownicy zarabiają w tej formie zatrudnienia dużo mniej niż ich koledzy zatrudnieni na stałe.

O ile średnie miesięczne wynagrodzenie dla całej niemieckiej gospodarki wynosi 3.085 Euro, to średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników czasowych wynosi już tylko 1.515 Euro. Różnica w zarobkach pomiędzy pracownikiem zatrudnionym na stałe a pracownikiem wypożyczanym wynosi bagatela 50,9% na korzyść tego pierwszego. To wyraźnie dowodzi tezie, że bardziej opłaca się Polakom pracować w Niemczech bezpośrednio w zakładzie pracy, a nie przez pośrednika, który bardzo duo zarabia na pośrednictwie pracy. Poniżej przedstawiamy dodatkowe silne argumenty przemawiające za pracą z pominięciem pośrednika.

Również kobiety zatrudniane przez pośredników zarabiają mniej, niż ich koleżanki zatrudnione na stałe. 2.379 Euro wynosi średni zarobek kobiet zatrudnionych w gospodarce, ale już tylko 1.361 Euro zatrudnianych kobiet przez Leihfirmę. Różnica w zarobkach wynosi w tym przypadku 42,8%. Także kobietom bardziej opłaca się praca na stałe.

Osoby bez wykształcenia i zawodu zarabiają średnio miesięcznie na zachodzie Niemiec 2.556 Euro. Ci zatrudnieni przez Leihfirmę zaledwie 1.282 Euro. Różnica w tym przypadku wynosi 49,8%. Wcale nie lepiej wygląda sytuacja finansowa pracowników posiadających zawód. Średnio zarabiają oni 3.131 Euro na miesiąc, ale pracując przez pośrednika już tylko 1.662 Euro i różnica pomiędzy zarobkami wynosi 46,9%.

Mężczyźni  zatrudnieni przy produkcji zarabiają średnio 2.774 Euro na miesiąc. Gdyby zatrudnić ich do produkcji przez Leihfirmę, to średnio zarobią już tylko 1.478 Euro, a więc o 46,7% mniej. Jeszcze większa różnica wynosi w zawodach związanych z usługami. 3.224 Euro zarabia średnio mężczyzna w sektorze usług, ale poprzez Leihfirmę już tylko 1.543 Euro, co stanowi różnicę w zarobkach na poziomie 52,1%. Mniejsze różnice w poziomie płac można wprawdzie zaobserwować wśród pracowników o zawodach typowo technicznych. Normalnie zarabiają oni średnio 4.749 Euro na miesiąc, a przez Leihfirmę 3.266 Euro. Różnica wynosi 31,2%.

W branży metalowej zarabia się średnio 3.136 Euro miesięcznie, ale przez Leihfirmę tylko 1.841 Euro (różnica 41,3%). Elektrycy zarabiają średnio 3.035 Euro w skali miesiąca, a poprzez Leihfirmę już tylko 1.735 Euro (różnica 42,8%). Malarze i lakiernicy zarabiają przeciętnie 2.483 Euro w miesiącu, ale pracując przez Leihfirmę tylko 1.742 Euro (różnica 29,8%). Monterzy zarabiają średnio 2.993 Euro, przez Leihfirmę 1.543 Euro (różnica 48,4%). Pomocnicy wszelkiego rodzaju otrzymują średnie miesięczne wynagrodzenie na poziomie 1.643 Euro, ale poprzez Leihfirmę zaledwie skromne 1.276 Euro (różnica 22,4%).

Można w nieskończoność porównywać zarobki pracowników zatrudnionych na stałe z zarobkami pracowników w Leihfirmie i za każdym razem wychodzi taki sam wynik – pracownicy wypożyczani są dużo gorzej opłacani niż ich koledzy zatrudnieni na stałe, a średnia różnica płac to 50% na niekorzyść pracownika wypożyczanego.

Liczba obcokrajowców (w tym Polaków) pracujących w pracy czasowej w  Niemczech stanowi 13,4% ogółu pracowników. Niemców pracujących w tej formie jest aż 86,6%, co podkreśla coraz ważniejszą rolę Leihfirm na niemieckim rynku pracy. 90,1% pracowników zatrudnionych  w Leihfirmach podlega ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech i dokładnie tyle samo pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. 70,5% pracowników czasowych stanowią mężczyźni, a 29,5% kobiety. Największą grupę pracowników czasowych stanowią osoby w przedziale wiekowym od 25 do 50 lat. W łącznej grupie Leiharbeitrów stanowią oni aż 77,3%. Pracownicy powyżej 50 lat stanowią 20,8% ogółu, a pracownicy młodzi do lat 25 zaledwie ok. 2%. Praktycznie co trzeci pracownik w branży czasowej w Niemczech nie ma żadnego wyuczonego zawodu.

Najwięcej pracowników czasowych jest zatrudnionych w branży produkcyjnej. Stanowią oni aż 64,4% ogółu wszystkich pracowników. Druga najsilniejsza grupa pracuje w usługach i stanowi 32%. Aż 37,3% pracowników jest tylko pomocnikami.

Źródło: dane statystyczne i informacje podane do publicznej wiadomości przez reńsko-westfalski Instytutu Badania Gospodarki.