Zwalczanie nadużyć dokonywanych przez podmioty zagraniczne

Niemieckie Urzędy Celne przygotowały wiele nowych miejsc pracy w swoich 273 urzędach rozmieszczonych po całych Niemczech. Rozszerzenie aparatu administracyjnego ma za cel walkę z nieuczciwymi podatnikami i pracodawcami.

Napływ nowych usługodawców, podwykonawców i pracowników z krajów będących nowymi członkami UE, dla których został otwarty niemiecki rynek pracy, przyniósł ze sobą nową falę problemów głównie natury takiej jak: nierejestrowanie działalności gospodarczej w Niemczech, uchylanie się od płacenia podatków, zatrudnianie na czarno, ucieczka przed płaceniem ubezpieczeń społecznych, łamanie zakazu wypożyczania pracowników w sektorze budowlanym, przemyt, nadużywanie pobierania świadczeń socjalnych, zaniżanie wynagrodzenia pracowniczego poniżej stawek płacy minimalnej i unikanie obowiązków nakładanych przez wewnętrzne przepisy obowiązujące w Niemczech. Wszystkie te wymienione problemy nasiliły się w ostatnim czasie, a do niemieckiego budżetu wpływa zbyt mało należnych pieniędzy w postaci podatków, jakie zagraniczne podmioty (w tym polskie firmy i polscy pracownicy) powinny odprowadzić do niemieckiego fiskusa. Jest sporo źródeł, z których budżet powinien czerpać korzyści finansowe, ale w sytuacji uchylania się przez zagraniczne podmioty od płacenia należnych podatków budżet traci każdego roku miliony Euro. Aby temu przeciwdziałać rozbudowano aparat kontrolny.

Do najważniejszych zadań niemieckich Urzędów Celnych należą :

 • * kontrola płacenia przez pracodawców składek na ubezpieczenie społeczne,
 • * sprawdzanie legalności zatrudnienia i zwalczanie omijania stosunku pracy,
 • * ściganie podatników za popełnione przestępstwa podatkowe (karno-skarbowe),
 • * kontrola oddelegowywania pracowników do pracy w Niemczech,
 • * kontrola stosowanych przez pracodawców stawek wynagrodzenia minimalnego,
 • * walka z nielegalnym pobieraniem świadczeń socjalnych (np. Kindergeld, Elterngeld, bezrobotne),
 • * przeciwdziałanie pracy na czarno,
 • * kontrola czasu pracy,
 • * zabezpieczenie dni urlopowych oraz pieniędzy na poczet odszkodowania za niewybrany urlop,
 • * walka z pracodawcami unikającymi płacenia wynagrodzenia i podatków za godziny nadliczbowe,
 • * kontrola warunków pracy,
 • * walka z dyskryminowaniem pracowników i kontrolowanie zakładów pod kątem uwzględniania zasady wynagradzania: „Ta sama płaca, za tę samą pracę”.

Dzięki nowym miejscom pracy dla kontrolerów Urzędu Celnego wzrośnie liczba przeprowadzanych kontroli, a także skuteczność w zwalczaniu łamania prawa. Jednocześnie skuteczność aparatu finansowo-celnego przyczyni się do zwiększenia kwoty należnych podatków, jakie firmy zagraniczne odprowadzają do niemieckich Urzędów Skarbowych. A z nimi Urzędy Celne bardzo ściśle współpracują. Urzędnik celny w myśl niemieckiego prawa jest urzędnikiem administracji finansowej.  Władzę nad Urzędami Celnymi  sprawują regionalne ośrodki w Hamburgu, Poczdamie, Kolonii, Neustadt oraz w Norymbergii.  Szkolenia nowych celników odbywają się najczęściej w ośrodkach szkoleniowych w Münster, Plessow oraz w Sigmaringen. Tam kadra przygotowywana jest do zadań związanych z wykonywaniem swoich obowiązków oraz przeprowadzaniem czynności kontrolnych.

Źródło: informacje prasowe oraz organizacja struktury celnej w Niemczech.