Przyznanie niemieckiej emerytury

Emerytura, renta, pomostowe – niemieckie świadczenia emerytalne są w zasięgu Polaków pracujących w Niemczech. Aby jednak otrzymać świadczenie, to pierwszym krokiem jest ustalenie kapitału początkowego, a drugim złożenie wniosku.

Należy przez co najmniej 5 lat opłacać składki, aby otrzymać niemiecką emeryturę. Tyle bowiem potrzeba czasu, aby nabyć prawo do tzw. podstawowej emerytury. Drugim warunkiem jaki trzeba spełnić, to uzyskanie wieku emerytalnego.

Niemieckie prawo o zabezpieczeniu społecznym przewiduje cztery rodzaje wymaganego okresu ubezpieczenia. Są to okresy 5-letni, 15-letni, 35-letni i 45-letni.

Aby potencjalnemu emerytowi zaliczyć okresy ubezpieczenia w przypadku emerytury podstawowej, to należy udokumentować okresy składkowe, podczas których były odprowadzane składki obowiązkowe i składki dobrowolne. Do tego dochodzą okresy zastępcze i miesiące ubezpieczenia uzyskane w drodze podziału nabytych w małżeństwie uprawnień emerytalnych oraz z dodatków za zatrudnienie w nieznacznym wymiarze godzin wolne od obowiązku ubezpieczenia.

Dla urodzonych po dniu 31 grudzień 1946 r. ustawowy wiek emerytalny stopniowo podnosi się z 65 na 67 roku życia. W niektórych przypadkach niemiecka emerytura jest wypłacana już od momentu ukończenia 63 lat. Jednak wypłata świadczenia wiąże się wtedy z odciąganiem każdego miesiąca 0,3% z należnego świadczenia. Nie jest to jednak duża kwota potrąceń, więc komu przysługiwałaby wcześniejsza emerytura w Niemczech, ten powinien się o nią starać.

Kto przepracował w Niemczech 5 lat i skończył 65 lat, powinien upomnieć się o swoje świadczenie emerytalne !

Deutsche Rentenversicherung przewiduje następujące rodzaje emerytur :

Emerytura podstawowa

Emeryturę podstawową otrzymają emeryci po złożeniu odpowiedniego wniosku i spełnieniu następujących warunków:

a)       ukończeniu 65 roku życia i udowodnieniu wymaganego

b)       5-letniego okresu ubezpieczenia.

Od 2012 r. w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1946 r., ustawowy wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony z 65 na 67 lat, o ile nie będą miały zastosowania specjalne przepisy o ochronie praw nabytych.

Osoby, które nie posiadają wymaganego 5-letniego okresu ubezpieczenia i są w wieku emerytalnym, mogą się starać o zwrot składek lub uzupełnienie tego okresu poprzez opłacenie składek dobrowolnych. Wypłata składek jest jednak tylko możliwa w przypadku, gdy dana osoba nie będzie już faktycznie nigdy pracowała w Niemczech.

Emerytura dzięki długoletniemu okresowi ubezpieczenia

Długoletni okres ubezpieczenia gwarantuje emeryturę. Emeryci mogą ją otrzymać  po złożeniu odpowiedniego wniosku i spełnieniu następujących warunków:

a)       ukończeniu 63 roku życia i udowodnieniu wymaganego

b)       35-letniego okresu ubezpieczenia.

Gdy emeryt będzie pobierał ten rodzaj emerytury jeszcze przed ukończeniem 65 roku życia, należy się liczyć z potrąceniami od emerytury, wynoszą one 0,3% miesięcznie.

W odniesieniu do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. ustawowy wiek emerytalny bez potrąceń od emerytury podnoszony będzie stopniowo z 65 na 67 lat, o ile w danym przypadku nie zastosowane zostaną szczególne przepisy o ochronie praw nabytych.

Emerytura dla osób niepełnosprawnych

Emeryturę tę otrzymają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności po złożeniu odpowiedniego wniosku. Warunki do spełnienia to:

a)       ukończyły 60 rok życia,

b)       przed przyznaniem emerytury musi zostać orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności (min. 50% uszczerbku na zdrowiu),

c)       osoby ubiegające się o świadczenie emerytalne są niezdolne do wykonywania zawodu lub pracy zgodnie z prawem obowiązującym po 31 grudnia 2000 roku,

d)       35-letni okres ubezpieczenia.

Jeżeli wypłata tej emerytury nastąpi przed ukończeniem 63 lat, należy się liczyć z potrąceniami od emerytury w wysokości 0,3% miesięcznie.

W stosunku do osób urodzonych po 31 grudnia 1951 r. wiek emerytalny bez potrąceń od emerytury będzie stopniowo podnoszony z 63 na 65 lat, o ile nie zostaną zastosowane w danym przypadku szczególne przepisy o ochronie praw nabytych. Jednocześnie wiek emerytalny w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę wzrośnie z 60 na 62 rok życia.

Emerytura dla kobiet

Emeryturę tę otrzymują na wniosek kobiety po spełnieniu następujących warunków:

a)      kobiety urodzone przed rokiem 1952,

b)      kobiety, które ukończyły 60 lat,

c)       po ukończeniu 40 roku życia opłacały dłużej niż 10 lat obowiązkowe składki

d)      15-letni okres ubezpieczenia.

Osoby, które chcą pobierać tę emeryturę przed 65 rokiem życia, muszą się liczyć z potrąceniami od emerytury w wysokości 0,3% miesięcznie.

Emerytura z tytułu bezrobocia dla osób w wieku przedemerytalnym

Emeryturę tę otrzymują po złożeniu wniosku, osoby ubezpieczone urodzone przed rokiem 1952, jeśli ukończyły:

a)       co najmniej 60 lat (od 2012 – 63 lata- dla osób urodzonych w latach 1946–1948 wiek ten będzie stopniowo podnoszony do 63 roku życia) i bezpośrednio przed przyznaniem emerytury są bezrobotne,

b)       a po osiągnięciu wieku 58 lat i 6 miesięcy przez okres 52 tygodni łącznie były bezrobotne lub przez dwa lata wykonywały zatrudnienie wolne od aktywnego udziału w pracy zawodowej dla osób w wieku przedemerytalnym,

c)       w ciągu ostatnich 10 lat przed rozpoczęciem emerytury przez co najmniej 8 lat opłacały obowiązkowe składki i udowodniły wymagany

d)       15-letni okres ubezpieczenia.

Osoby pobierające tę emeryturę przed 65 rokiem życia muszą się liczyć z potrąceniami od emerytury w wysokości 0,3% miesięcznie.

Emerytura dla osób o szczególnie długoletnim okresie ubezpieczenia

Ten rodzaj emerytury przysługuje osobom, które:

a)       osiągnęły wiek 65 lat,

b)       należycie udokumentowały wymagany 45-letni okres ubezpieczenia.

Na 45-letni okres ubezpieczenia brane są pod uwagę tylko obowiązkowe składki z okresów zatrudnienia, działalności gospodarczej i okresy pielęgnacji osób, jak również okresy wychowywania dziecka do 10-ego roku życia. Nie będą uwzględniane okresy składek obowiązkowych z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku dla bezrobotnych II lub zapomogi dla bezrobotnych. Nie będą również uwzględniane okresy ubezpieczenia uzyskane w drodze podziału nabytych w małżeństwie uprawnień emerytalnych oraz składki dobrowolne.

Źródło: Niemieckie Ubezpieczenia Emerytalne.