Terminy na zapłacenie podatku

W Niemczech obowiązują ustawowe terminy płacenia podatku na rzecz Urzędów Skarbowych. Podatnicy są zobowiązani prawem do odprowadzenia w należnej wysokości podatku w terminie wyznaczonym co do ściśle określonego dnia.

Podatki płacone od wynagrodzenia, a więc Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag oraz Kirchensteuer należy zapłacić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest wymagana należność, co oznacza, że podatek od wynagrodzenia za miesiąc styczeń należy zapłacić do 10 lutego, podatek od wynagrodzenia za luty do 10 marca, podatek od wynagrodzenia za marzec do 10 kwietnia, itd. Jeżeli podatek jest płacony czekiem lub dokonywany jest przelew, to wtedy teoretycznie można przesunąć termin płatności maksymalnie do 15 dnia miesiąca, jednakże w zależności od tego, kiedy wypadnie dzień wolny od pracy (np. niedziela, święto) termin ten może ulec skróceniu. W przypadku płatności rocznego podatku dochodowego Einkommensteuer trzeba go zapłacić najpóźniej w okresie do jednego miesiąca licząc od momentu wydania decyzji podatkowej (Steuerbescheid) o dopłacie do podatku. Tak samo wygląda płatność podatku od działalności przemysłowej i handlowej. Podatek Gewerbesteuer należy odprowadzić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od wydania decyzji podatkowej wskazującej na jego wymagalność. W przypadku podatku Umsatzsteuer płaconego zaliczkowo co miesiąc, należy odprowadzić go do 10 dnia następnego miesiąca. Płatnicy odprowadzający Umsatzsteuer kwartalnie, muszą zapłacić go za pierwszy kwartał roku do 10 kwietnia, za drugi kwartał do 10 lipca, za trzeci kwartał do 10 października, a za czwarty kwartał do 10 stycznia. Dokonując dostawy wewnątrzwspólnotowej podatek Umsatzsteuer płaci się miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca. W przypadku Gewerbesteuer odprowadzanego kwartalnie, należy zapłacić go za pierwszy kwartał roku do 15 kwietnia, za drugi kwartał do 15 lipca, za trzeci kwartał do 15 października, a za czwarty kwartał do 15 stycznia.

Źródło: Pismo Federalnego Ministerstwa Finansów w/s terminów płatniczych.