Wysokość odsetek za długi podatkowe

Kto nie zapłacił w terminie należnego podatku w Niemczech, ten musi liczyć się z zapłaceniem dodatkowo odsetek z tytułu powstałego długu podatkowego. Opóźnienie w płaceniu podatku kosztuje podatnika aż 6%.

Zgodnie z orzeczeniem Bundesfinanzhof niemieckie Urzędy Skarbowe mogą naliczać podatnikom odsetki w wysokości 6% w skali roku, jeżeli podatnik ma wobec urzędu dług podatkowy i spóźnia się z jego uregulowaniem (numer sprawy Az.: I R 80/10). Poza przytoczonym orzeczeniem sądowym istnieje w niemieckiej ordynacji podatkowej zapis, który umożliwia naliczanie odsetek w wysokości 0,5% za każdy miesiąc opóźnienia (§ 238 Abgabenordnung). Dzięki temu niemiecka administracja podatkowa ma w swoich rękach narzędzie do walki z podatnikami, którzy terminowo nie płacą należnego podatku. Jeżeli podatnik ma wobec niemieckiego Urzędu Skarbowego dług przykładowo w wysokości 1.000 Euro, to miesięczne odsetki za zwłokę w spłacie długu wyniosą 5 Euro. Oczywiście gdy podatnik ewidentnie uchyla się od obowiązku płacenia podatku, to w wyniku postępowania komorniczego Urzędy Skarbowe dochodzą swoich finansowych należności. Komornik zajmuje w pierwszej kolejności konta bankowe podatnika, a jeśli te są puste lub gdy nie ma na nich wystarczających środków finansowych na pokrycie długu podatkowego, to spienięża majątek podatnika. Jeżeli podatnik opuścił Niemcy i przeniósł się do innego kraju w Unii Europejskiej (np. do Polski), to w tej sytuacji niemiecki fiskus zwraca się o pomoc w ściągnięciu długu podatkowego do polskich władz skarbowych, a te na podstawie unijnej dyrektywy 2011/16/UE w/s współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania egzekwują w Polsce należny do zapłacenia w Niemczech podatek.    

Źródło: informacja BFH.