Obowiązek potwierdzania dostaw wewnątrzwspólnotowych

Wprowadzony Niemczech od 01.10.2013 wymóg dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych nakłada na przedsiębiorców obowiązek przechowywania odpowiedniej dokumentacji do celów kontrolnych.

Nowe brzmienie par. 17a niemieckiego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT reguluje szczegółowo sprawę dokumentowania dostawy. Sprzedaż towarów i usług poza granice Niemiec do innych krajów unijnych (np. Polski) wymaga posiadania odpowiedniego potwierdzenia, że towar lub usługa faktycznie dotarły do konkretnego miejsca zagranicą. Brak posiadania przez dostawcę wszystkich wymaganych przez ustawodawcę dokumentów, które wyraźnie potwierdziłyby dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powoduje, że dostawę taką traktuje się jako dostawę krajową, a więc nie można zastosować zerowej stawki podatku VAT.

Firma dokonująca dostawy wewnątrzwspólnotowej musi posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające dostawę jeszcze przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres i dokumentację taką musi obowiązkowo przechowywać do celów kontrolnych. Jeżeli przykładowo transport towaru dokonywany jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej lub spedycyjnej, to najprawdopodobniej firma taka będzie prowadziła list przewozowy potwierdzający co, w jakich ilościach, jakiego rodzaju i gdzie zostało przewiezione. Niejednokrotnie przesyłka wymaga wydania tzw. certyfikatu zgodności. O ile firmy specjalizujące się w transporcie nie powinny mieć problemów z wdrożeniem nowego zapisu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT mówiącego o obowiązku potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej, to firmy korzystające z własnego transportu i wysyłające towar we własnym zakresie mogą mieć problem z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji na potrzeby kontrolne. Ryzyko związane z popełnieniem ewentualnego błędu jest wysokie, gdyż zamiast zastosowanej stawki zerowej podatku VAT instytucji kontrolna zażąda zapłacenia podatku VAT w wysokości takiej, jaka jest wysokość obowiązującej stawki krajowej dla danego towaru. W większości przypadków będzie to stawka 19%.

Źródło: Komentarz do Umsatzsteuergesetz.