Nowe zasady płacenia w Niemczech podatku kościelnego

Niemiecki podatek kościelny (Kirchensteuer) płacili do tej pory wszyscy pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali w Niemczech przynależność religijną. Grono płatników zostaje rozszerzone.

Jeżeli obcokrajowiec (np. Polak) zamelduje się w Niemczech, to musi określić swoją przynależność religijną. Na tej podstawie od jego zarobków jest odciągany podatek kościelny. Wielu pracowników i przedsiębiorców wyjeżdżających z Polski do pracy w Niemczech zataja przed niemiecką administracją skarbową fakt przynależności do kościoła i w ten sposób próbuje uniknąć płacenia podatku kościelnego, którego odprowadzanie jest w Niemczech obowiązkowe.

Polacy pracujący w Niemczech często choć są ochrzczeni, regularnie chodzą do kościoła i przystępują do sakramentów, to jednak w statystykach kościelnych widnieją jako osoby niewierzące. W ten sposób mnóstwo Polaków zarobkujących w Niemczech dla celów podatkowych świadomie staje się ateistami !

Deklarując się w Niemczech jako ateista trzeba pamiętać, że do parafii w Polsce zostaje przekazana informacja o wystąpieniu z kościoła. Skutki wysłania z Niemiec informacji o wystąpieniu z kościoła są ogromne – i to zarówno w ujęciu prawa świeckiego, jak i prawa kościelnego. Szczególnie, że sprawą zajął się Watykan.

Orzeczenia sądowe, jak i Watykan sprawę stawiają jasno. Kto nie płaci podatku kościelnego, ten występuje z kościoła. Co więcej, biskupi uzgodnili z Watykanem jakie są konsekwencje wystąpienia z kościoła. Oto najważniejsze akty prawne :

Federalny Sąd Administracyjny Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) wystąpienie z kościoła ocenia jednoznacznie – nie można takiego wystąpienia ograniczyć tylko do samego wystąpienia ze spółki prawa kościelnego. Wystąpienie z kościoła oznacza wystąpienie ze wspólnoty religijnej (Urteil des BverwG vom 26.9.2012.). Stanowisko to podtrzymuje Watykan. Niemieccy biskupi w uzgodnieniu z Watykanem wydali 20 września 2012 roku dekret, który napiętnował osoby, które w celu unikania płacenia podatku kościelnego występują z kościoła (c. 222 §1 CIC i.V.m. c. 1263 CIC). Według przytoczonego dekretu osoby takie nie mogą min. przystępować do Eucharystii (ustęp 2 punkt 1 dekretu), nie mogą być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną, nie mogą sprawować funkcji w kościele (np. funkcję szafarza) oraz potrzebują specjalnej zgody na zawarcie związku małżeńskiego (ustęp 2 punkt 2 dekretu).

Jak widać, konsekwencje niepłacenia podatku kościelnego przez osoby ochrzczone, są bardzo duże.

Co ciekawe, obciążenia z tytułu podatku kościelnego wzrastają.

Od 01.01.2015 podatek kościelny płacony w Niemczech jest de facto jeszcze wyższy, gdyż opodatkowaniu Kirchensteuer nie podlegają już tylko dochody, ale także środki zgromadzone w bankach. Na tej podstawie banki będą odprowadzały Kirchensteuer od zysków z nagromadzonych odsetek. Poprzez to uregulowanie prawne Polacy zarobkujący w Niemczech będą musieli płacić podatek kościelny jeśli w niemieckich bankach mają zgromadzone środki finansowe.

Źródło: Informacja prasowa BVerwG