Imigranci bez prawa do zasiłków socjalnych w Niemczech

Niemcy obronili się przed planowaną falą emigrantów przyjeżdżających głównie z Europy Wschodniej i Południowej nie w celu podjęcia pracy w Niemczech, ale otrzymania niemieckiego zasiłku socjalnego.

Sąd Najwyższy Unii Europejskiej podjął w ostatnim czasie decyzję w sprawie pobierania zasiłków socjalnych przez napływających do Niemiec na dużą skalę imigrantów. Nowoprzybyłe osoby będące zarejestrowane jako osoby bezrobotne, będą mieć marne perspektywy, aby otrzymać jakiekolwiek świadczenia socjalne z Niemiec. Sąd Najwyższy UE w swoim wyroku podaje jasne i wyraźne instrukcje oraz wymaga szczegółowego zbadania sytuacji dla każdego z przypadków, w celu zweryfikowania prawa do pozyskania świadczeń socjalnych.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości deklaruje min. o imigrantach pochodzących z krajów Unii Europejskiej, mieszkających w Niemczech, o braku prawa do nabycia ryczałtowego zasiłku Hartz IV, z uwagą, iż musiałby istnieć ważny powód, dla którego państwo wstrzymałoby całkowitą wypłatę świadczeń socjalnych. Zaostrzenie przepisów oraz warunków pobierania świadczeń socjalnych przez przybyszów z zagranicy ma przede wszystkim na celu wykluczenie osób, którzy nienależnie pobierają zasiłki socjalne z Niemiec. Przybycie imigrantów do Niemiec w celu wyłącznego korzystania z opieki społecznej, życia na koszt podatników oraz wykazujących niechęć w podjęciu zatrudnienia na niemieckim rynku pracy, mogą liczyć się z zaprzestaniem bądź całkowitą odmową wypłaty określonych świadczeń socjalnych. Problem dotyczy głównie nowoprzybyłych do Niemiec Bułgarów, Rumunów, ale także i coraz częściej niestety Polaków, którzy od początku 2014 roku wykorzystują luki w prawie niemieckim, by na koszt niemieckich podatników, utrzymywać się głównie z zasiłków socjalnych takich jak: zasiłek dla bezrobotnych, mieszkaniowy, rodzinny, wychowawczy oraz czasem pielęgnacyjny. Żyjąc na koszt państwa celowo nie podejmują pracy, a pobieranie licznych zasiłków staje się ich sposobem na życie. Przy wypłacie jakiegokolwiek zasiłku coraz częściej natrafia się w urzędach czy gminach na trudną sytuację finansową, która skłania polityków do zaostrzenia prawa przy przyznawaniu zasiłków. Od 2005 roku odnotowuję się coraz to większą skalę przybyłych do Niemiec imigrantów z całego świata, chcących jedynie skorzystać z pakietu socjalnego Niemiec i tym samym nie podejmując pracy oraz celowo nie odprowadzając należycie podatków, ubezpieczenia oraz składek emerytalno – rentowych, doprowadzają do nadużyć finansowych  i uszczuplają kasę gmin oraz Landów.

Aby otrzymać zasiłek socjalny w Niemczech trzeba będzie spełnić podstawową przesłankę – pracować nieprzerwanie w Niemczech przez okres 1 roku. Dopiero wtedy będzie można myśleć o uzurpowaniu sobie prawa do wypłaty Hartz IV w przypadku braku środków do życia. Dodatkowo wnioskodawca będzie musiał wykazać, iż aktywnie poszukuje pracy. W ten sposób udowodni, że jego przyjazd do Niemiec był podyktowany faktycznie znalezieniem zatrudnienia, a nie tylko chęcią zdobycia pakietu świadczeń o charakterze socjalnym.

Źródło: Komentarze prasowe do w/w orzeczenia.