Nowości w niemieckich przepisach w 2015 roku

Dodatkowe składki na ubezpieczenie społeczne uzależnione od wysokości osiąganych dochodów, wzrost progu dochodowego i opodatkowanie świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika to najważniejsze zmiany w 2015r.

Rok 2015 przynosi w niemieckim ustawodawstwie kilka nowości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego. Co się zmienia i co wprowadzono nowego ? Przede wszystkim wzrosły granica wymiaru składki oraz próg dochodowy, a zmiany dosięgły także płacy minimalnej oraz uregulowań dotyczących Mini Job. Pracując lub działając w Niemczech należy znać najważniejsze nowe regulacje, chociażby z tego powodu, by nie doświadczyć żadnych przykrych niespodzianek w zakresie kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.

Pierwsza i bardzo ważna zmiana dotyczy uregulowań w zakresie ubezpieczenia społecznego.

Ważne ! Dodatkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne są uzależnione od osiąganych dochodów.

Związane z dochodami dodatkowe składki w wysokości 0,9%, które pracownik musiał zapłacić sam, zostały zniesione z dniem 01.01.2015. W zamian pojawiły się od 2015 roku dodatkowe składki związane z dochodami, których wysokość zostaje ustalona przez Kasę Chorych. Koszty tej podwyżki poniesie tylko i wyłącznie pracownik !

Konkretne zmiany od 01.01.2015 :

A)     Udział pracodawcy został ustalony na poziomie 7,3%.

B)     Podstawowa stawka składki pracowników również wynosi 7,3%.

Oprócz tego pracownik może ponieść – w zależności od ustaleń Kasy Chorych – dodatkowy wkład w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Ustawodawca przewidział pewien wyjątek.  Otóż żadnych dodatkowych składek nie zapłacą ci, którzy przynależą do grupy osób nie muszących opłacać obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Należą do nich osoby pobierające zasiłek chorobowy, macierzyński lub zasiłek rodzicielski.

Od 2015 roku została zniesiona tzw. kompensacja społeczna, która powinna wyrównać obciążenia związane z płaceniem składek w zależności od dochodów osób słabo zarabiających. Od dawna oczekiwane odszkodowania społeczne, w rzeczywistości jeszcze nieistniejące, nie oznaczają jednak żadnego ułatwienia pracy.

Generalnie zaleca się, aby każdy pracownik sam zadbał o wiarygodne informacje dotyczące swojej aktualnej sytuacji, przede wszystkim powinien uzyskać informację od Kasy Chorych, czy powstała dodatkowa składka i jeśli tak, to w jakiej wysokości ? Warto dodać, że do dyspozycji osób zatrudnionych w Niemczech, a także wszystkich zainteresowanych są dostępne wiarygodne źródła informacji. Przykładowo, Nadrzędne Stowarzyszenie Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego jest zobowiązane do opublikowania w Internecie stale aktualizowanego wykazu dodatkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące od 2015 roku. W ten sposób każdy pracownik może kontrolować wysokość dodatkowych składek, jakie musi ponosić w związku z ubezpieczeniem społecznym obowiązującym od 2015 roku. Zasadniczo aktualizacja będzie informować zainteresowanego o dodatkowych składkach pracownika.

Kasa Chorych jest również zobowiązana do wpisania w statucie informacji o dodatkowych składkach. Prawdopodobnie oprócz programu rozliczeniowego będzie zawierać również odpowiedni moduł – jeśli nie obowiązkowo, to przynajmniej opcjonalnie. Średnia dodatkowa składka na kolejny rok została ustalona przez Federalne Ministerstwo Zdrowia po ocenie wyników obwodowego estymatora. Na rok 2015 wynosi ona 0,9%. Jest to współczynnik statystyczny, który nie jest obliczany na podstawie średniej wszystkich indywidulanych dodatkowych składek. Kasy Chorych, które ustaliły dodatkowe składki przekraczające średnią wysokość o 0,9%, muszą wskazać swoim członkom możliwość przejścia do korzystniejszej dla siebie Kasy Chorych. Informuje o tym również swoich pracowników. Jeśli Kasa Chorych po raz pierwszy nakłada dodatkowe składki lub zwiększa dotychczas już pobierane, ich członkom przysługuje wtedy podczas 19-miesięcznego okresu oczekiwania specjalne prawo wypowiedzenia. Sam okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące. Dodatkowa lub podwyższona składka nie musi zostać zapłacona do momentu zmiany Kasy Chorych.

Ważne ! Wzrasta próg dochodowy.

Granicą wymiaru składki jest górny próg dochodów. Do tego limitu pracodawcy muszą obliczyć wysokość składki na podstawie wynagrodzenia brutto pracowników. Część wynagrodzenia, która przekracza próg dochodowy nie podlega już pod wyliczenie składek. Do ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego w całym kraju istnieje jednolity próg dochodowy. Odnosi się do rocznego limitu dochodu. Trzeba jednak wiedzieć, że próg dochodów jednakowy dla ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia różni się w nowych i starych krajach związkowych (różnice na wschodzie i na zachodzie Niemiec).

Kolejna ważna nowość : Od 01.01.2015 wzrosły wszystkie progi dochodowe, tzn.: na wschodzie i zachodzie Niemiec próg dochodowy dotyczący ubezpieczenia emerytalnego i na wypadek bezrobocia, jak również jednolity próg dochodowy odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Co to właściwie oznacza ? Przede wszystkim wyższe obciążenia składkami dla pracodawców oraz zainteresowanych pracowników.

Pracownicy mogą być zwolnieni z płacenia ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji przekroczenia limitu rocznego dochodu. Będą oni ponownie zobowiązani do ubezpieczenia się, jeśli ich wynagrodzenie ponownie będzie niższe od obecnego rocznego limitu dochodu. Dzieje się tak regularnie – tak jak stało się też 01.01.2015 – gdy zwiększył się roczny limit dochodowy. U licznych pracodawców lub w biurach rachunkowych obliczających wynagrodzenie nie będzie to rejestrowane lub wręcz nie będzie stosowane, co oczywiście jest bardzo dużym błędem ! Najpóźniej w ramach kontroli przedsiębiorstwa zostanie zauważony błąd i w efekcie tego powstaną wysokie niedopłaty należnych składek.

Generalnie w roku 2015 pracodawcy są narażeni w Niemczech na wystąpienie dopłaty brakujących składek lub dopłaty w przypadku niedoboru podatku – oczywiście jeżeli źle zostaną naliczone wartości wg nowych uregulowań.

Ważne ! Opodatkowanie świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika.

Jeżeli w 2015 roku pracodawca udziela pracownikom bezpłatnego lub dotowanego posiłku i / lub zakwaterowania, to wtedy świadczenia te muszą zostać opodatkowane i odprowadzone składki od zarobków. W przypadku polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech bardzo często pracodawcy dopłacają im do kosztów mieszkania lub całkowicie przenoszą na siebie ciężar opłacania kwatery. Świadczenie to podlega zarówno opodatkowaniu, jak i składkom ubezpieczeniowym.

Do oceny tego wynagrodzenia stosuje się obowiązujące standardy w Niemczech (np. ceny). Pracodawcy muszą koniecznie pamiętać, że są prawnie zobowiązani do rozliczenia zarówno podatku jak i ubezpieczenia społecznego.

Źródło: Na podstawie Informatora Prawnego 2015.