Program „Rodzina 500+” zmniejsza wysokość Kindergeld

Jeżeli w Polsce rodzinie przysługuje 500 zł na dziecko, to pracującemu w Niemczech rodzicowi dokładnie o równowartość tej kwoty zostanie pomniejszony zasiłek rodzinny Kindergeld.

Od 1 kwietnia 2016 rodzice mogą ubiegać się w Polsce o wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł netto. Wychowawcze wypłaca się na drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane przez rodziców dochody, a także na pierwsze dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł na osobę (w przypadku dzieci niepełnosprawnych 1.200 zł).

Co dzieje się po 01.04.2016 ze świadczeniami, gdy rodzice pobierają już w Niemczech zasiłek rodzinny Kindergeld?

Pracujący w Niemczech Polacy nabywają prawo do Kindergeld po uzyskaniu w Niemczech statusu tzw. nieograniczonego obowiązku podatkowego (po przekroczeniu 183 dni pracy) i wtedy następuje wypłata niemieckiego świadczenia rodzinnego – także na dzieci mieszkające w Polsce.

Zgodnie z danymi Federalnej Agencji Pracy w grudniu 2015 roku aż 185.000 polskich dzieci otrzymywało niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld. Liczba bardzo duża i w tym przypadku wprowadzenie w Polsce programu „Rodzina 500+” ma znaczący wpływ na finanse rodzin, które już pobierają w Niemczech zasiłek rodzinny.

Zgodnie z niemieckim ustawodawstwem, jeżeli rodzicowi pobierającemu w Niemczech zasiłek Kindergeld w innym kraju przysługuje samo prawo do podobnego świadczenia, to wtedy o wysokość tego świadczenia pomniejszany jest niemiecki Kindergeld.  W praktyce oznacza to, że jeżeli rodzicowi przysługuje w Polsce podobne świadczenie na dziecko, to wtedy niemieckie świadczenie pomniejsza się o wysokość polskiego świadczenia, a rodzicowi wypłaca się w Niemczech tylko pozostającą różnicę.

Przykład:

Rodzicowi przysługuje w Polsce 500 zł, a w Niemczech otrzymuje na to samo dziecko 190 euro.

Niemiecka Kasa Rodzinna przeliczy 500 zł na euro i od 190 euro odejmie uzyskaną po przeliczeniu kwotę (190 euro minus 500 zł po przewalutowaniu na euro). W ten sposób w Niemczech pozostanie do wypłacenia zaledwie różnica pomiędzy wysokością niemieckiego a polskiego świadczenia.

Co z wypłatą polskiego świadczenia wychowawczego dla rodziców pracujących za granicą?

Polakom pracującym za granicą także przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli tak stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Jednak jest pewien haczyk. Gdy rodzic pracujący za granicą otrzymuje już zagraniczne świadczenie na dziecko o podobnym charakterze (np. Kindergeld), to wtedy w Polsce świadczenia wychowawczego nie dostanie.

Polski ustawodawca nałożył na rodziców ubiegających się o polskie świadczenie wychowawcze obowiązek informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia. Oznacza to, że rodzic podejmujący pracę poza granicami Polski musi poinformować odpowiedni Urząd Gminy lub Urząd Miasta w miejscu zamieszkania w Polsce o tym fakcie, a także przekazać informację o wysokości pobieranych zasiłków zagranicznych na swoje dzieci. Rodzic mieszkający lub pracujący za granicą, a nie pobierający zagranicznych zasiłków rodzinnych, powinien potwierdzić,  że nie przysługuje mu na dziecko świadczenie o podobnym charakterze w innym kraju.

Opracowanie własne na podstawie niemieckiej ustawy EstG z 8 października 2009r. (ostatnia zmiana 24 luty 2016r.) oraz polskiej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016r. Dane statystyczne Federalnej Agencji Pracy. Zdjęcie Jorma Bork / pixelio.de

Chcesz otrzymywać zagraniczne

zasiłki rodzinne?

 

Zadzwoń teraz!

TEL: 77 46 21 240

Pomożemy Ci!