500+ trzeba zgłosić w niemieckiej Kasie Rodzinnej

Wypłatę świadczenia z rządowego programu Rodzina 500 Plus rodzic pracujący w Niemczech musi zgłosić do niemieckiej Kasy Rodzinnej, co wynika z obowiązków nałożonych przez prawo unijne i niemieckie.

Coraz więcej dzieci w Unii Europejskiej znajduje się w sytuacji, w której rodzicom dziecka w więcej niż jednym kraju unijnym przysługuje prawo do pobierania świadczenia rodzinnego. Wystarczy, że jeden rodzic pracuje za granicą, a drugi pozostaje z dziećmi w kraju rodzinnym i już pojawia się problem, jak we właściwy sposób wypłacić należne pieniądze z tytułu przysługującego w dwóch krajach zasiłku rodzinnego? Jeżeli jesteście Państwo małżeństwem, w którym przynajmniej jeden z małżonków uzyskał prawo do zasiłku rodzinnego za granicą, to poznajcie zasady rządzące tego typu przypadkami.

Zarówno europejskie, jak i niemieckie przepisy jasno definiują obowiązek zgłoszenia w Niemczech faktu wypłacania zasiłku rodzinnego bądź świadczenia o charakterze zbliżonym do niego w innym kraju Unii Europejskiej. Właściwymi przepisami w Unii Europejskiej są rozporządzenia 883/2004 oraz 987/2009, które regulują przypadki, gdy ściera się ze sobą prawo do zasiłku rodzinnego w kilku krajach unijnych. Obowiązują one na terenie całej Unii Europejskiej począwszy od 1 maja 2010 roku. Nie są to zatem przepisy całkiem nowe, a dzięki kilkuletniej praktyce ich stosowania udało się znaleźć rozwiązanie dla wielu międzynarodowych i bardzo skomplikowanych spraw związanych z ustaleniem prawa do zasiłku rodzinnego i jego właściwej wysokości. Natomiast w Niemczech kwestię wypłaty zasiłku rodzinnego reguluje ustawa o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz) oraz federalna ustawa o zasiłku rodzinnym (Bundeskindergeldgesetz), które definiują sprawy związane z wypłatą Kindergeld po stronie niemieckiej.

Pierwszeństwo w wypłacie zasiłku rodzinnego pomiędzy Polską a Niemcami

Rozstrzygając, które państwo unijne jako pierwsze wypłaca zasiłek rodzinny, należy sięgnąć do rozporządzenia o numerze 883/2004.

Przede wszystkim nadrzędna zasada jaka obowiązuje w UE – zasiłek rodzinny wypłacany jest jako pierwszy w tym kraju, w którym wykonywana jest praca bądź prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli rodzic nie pracuje, to należy zbadać, gdzie będzie pobierał świadczenie emerytalne. Zgodnie z unijnymi przepisami pierwszeństwo w wypłacie zasiłku rodzinnego ma ten kraj, w którym niepracujący rodzic będzie pobierał emeryturę. Zgoła inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy obydwoje rodzice pracują, ale w dwóch różnych krajach. W tym przypadku pierwszeństwo wypłaty zasiłku rodzinnego nabywa się w tym kraju, w którym pracujący rodzic przebywa wraz z dziećmi.

Zgodnie z powyższymi zasadami dla polskich rodzin związanych ekonomicznie z Niemcami rozpatrujemy następujące przypadki:

Praca wykonywana przez obu małżonków w Niemczech

  • Jeżeli oboje rodzice pracują w Niemczech, to tylko tam wypłacany jest Kindergeld.

Praca wykonywana przez jednego małżonka w Niemczech

  • Jeżeli jeden rodzic pracuje w Niemczech, a drugi pozostaje w Polsce bez pracy, to pierwszeństwo w wypłacie zasiłku rodzinnego ma niemiecki Kindergeld.

Praca wykonywana przez jednego małżonka w Niemczech, a drugiego w Polsce

  • Jeżeli jeden rodzic pracuje w Niemczech, a drugi pracuje w Polsce gdzie przebywa z dziećmi, to pierwszeństwo w wypłacie zasiłku rodzinnego ma polski zasiłek Rodzina 500 Plus, a dopiero w drugiej kolejności niemiecki Kindergeld.

Praca wykonywana przez obu małżonków w przeważającej części w Polsce, a tylko sezonowo lub okazjonalnie w Niemczech

  • Jeżeli obydwoje rodzice w przeważającej mierze pracują bądź prowadzą firmę w Polsce (np. jeden z rodziców pracuje tylko od czasu do czasu sezonowo w Niemczech lub prowadzi polską działalność gospodarczą, którą zaledwie okazyjnie wykonuje usługi na terenie Niemiec i w obu przypadkach nie nabywa niemieckiego statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym), to wypłacane jest tylko świadczenie Rodzina 500 Plus.

Wypłata dodatku dyferencyjnego dla pracujących w Niemczech

Pojęcie dodatku dyferencyjnego nieodzownie wiąże się z wystąpieniem prawa do zasiłku rodzinnego w dwóch krajach należących do Unii Europejskiej. W sytuacji gdy jeden rodzic wyjeżdża z Polski do pracy w Niemczech i nabywa tam prawo do Kindergeld, a drugi pozostaje w Polsce, gdzie przysługuje mu 500+, to mamy właśnie taką sytuację, w której występuje prawo do zasiłku w dwóch różnych krajach unijnych.

Dodatek dyferencyjny (Kindergeldunterschiedsbetrag) przysługuje rodzicom, którzy nabyli prawo do zasiłku rodzinnego w różnych krajach, a wysokość przysługujących świadczeń różni się między krajami ze względu na inne stawki. Dobrym przykładem jest tutaj porównanie wysokości polskiego i niemieckiego zasiłku rodzinnego. W Polsce świadczenie Rodzina 500 Plus zapewnia rodzicom 500 zł na dziecko, natomiast w Niemczech Kindergeld zapewnia na dziecko 190 euro, 196 euro lub 221 euro. Zasiłek rodzinny w Niemczech jest wyższy niż w Polsce, więc w momencie wystąpienia prawa do 500 Plus niemiecka Kasa Rodzinna wypłaca tylko różnicę pomiędzy wysokością niemieckiego a polskiego zasiłku.

Kindergeld – 500 Plus = Dodatek dyferencyjny

Powyższy wzór przedstawia w największym skrócie definicję dodatku dyferencyjnego wypłacanego przez niemiecką Kasę Rodzinną po odjęciu polskiego świadczenia od należnego w Niemczech Kindergeld.

Poinformowanie Kasy Rodzinnej w Niemczech o otrzymywaniu w Polsce świadczenia Rodzina 500 Plus

Gdy rodzic nabywa na terenie Niemiec prawo do Kindergeld (po 183 dniach pracy), to musi niezwłocznie zgłosić w Niemczech fakt wystąpienia w Polsce prawa do otrzymywania świadczenia Rodzina 500 Plus. Wynika to wyraźnie z zapisu paragrafu 65 ustęp 1 pozycja 2 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz), który nie pozwala na pobieranie pełnego Kindergeld, gdy poza Niemcami rodzic pobiera już inne świadczenie o podobnym charakterze. 500 Plus jest podobnym do Kindergeld świadczeniem, więc przysługujący w Polsce automatycznie wpływa na prawo do Kindergeld w Niemczech.

Wszystkie osoby pracujące w Niemczech, którym przysługuje w Polsce prawo do 500 Plus (lub im współmałżonkom), muszą zgłosić do właściwej miejscem Kasy Rodzinnej w Niemczech ten fakt, gdy pobierają Kindergeld lub gdy złożyły wniosek o jego wypłacenie.

Nie ma większego sensu ukrywanie prawa do 500 Plus, gdyż za miesiące, w których występowało to prawo, a rodzic pobierał równocześnie Kindergeld, będzie musiał zwrócić niemieckiej Kasie Rodzinnej równowartość 500 Plus w przeliczeniu na euro + ustawowe odsetki. Z tego płynie prosty wniosek: pobieracie Państwo w Niemczech Kindergeld, a przysługuje Wam w Polsce prawo do 500 Plus, zgłoście natychmiast ten fakt niemieckiej Kasie Rodzinnej. Oszczędzicie sobie kłopotów i zwrotu większej części Kindergeld.

Opracowanie własne na podstawie rozporządzenia 883/2004, rozporządzenia 987/2009, ustawy o podatku dochodowym (EStG), federalnej ustawy o zasiłku rodzinnym (BKGG). Zdjęcie: Stephanie Hofschlaeger  / pixelio.de.

Chcesz dokonać zgłoszenia 500+

w niemieckiej Kasie Rodzinnej?

ZADZWOŃ!!! TEL: 77 46 21 240

Pomożemy Ci dokonać zgłoszenia!