Większe płace i nowe miejsca pracy w Niemczech

Sytuacja gospodarcza w Niemczech jest bardzo stabilna i większość ekonomistów przewiduje, że w latach 2017-2018 zwiększą się wynagrodzenia pracownicze oraz przybędzie wiele nowych miejsc pracy.

Niemiecka gospodarka rozwijała się w ostatnich kilku latach naprawdę dobrze. Na koniec 2016 roku aż 43,7 miliona osób miało w Niemczech pracę! Bezrobocie utrzymywało się na wyjątkowo niskim poziomie i co istotne, w najnowszej historii Niemiec (od zjednoczenia kraju w 1991 roku) nigdy nie było na niemieckim rynku pracy tak mało osób bez zatrudnienia. Dobre perspektywy gospodarcze przewiduje się także na rok 2017 oraz 2018. Ekonomiści oczekują, że krajowy produkt brutto wzrośnie w 2017 roku o 1,8 procent. Powodem dla tak dobrych perspektyw jest popyt krajowy oraz coraz większe dochody gospodarstw domowych.

Praca w Niemczech staje się coraz bardziej stabilna i daje coraz więcej pieniędzy. Coraz łatwiej także o znalezienie wolnego stanowiska pracy na rynku niemieckim.

W większości branż w Niemczech przewiduje się zwiększenie miejsc pracy i wzrost płac. Dla Polaków pracujących w Niemczech istotną rzeczą jest przeanalizowanie przede wszystkich tych branż, w których znajdują oni najczęściej zatrudnienie. W pierwszej kolejności z Polski za pracą do Niemiec wyjeżdżają wszelkiego rodzaju rzemieślnicy, którzy szukają lepiej płatnych stanowisk pracy w Niemczech.  W niemieckiej branży rzemieślniczej pracuje obecnie około 5,4 miliona pracowników. W grupie tej jest kilkaset tysięcy Polaków. Według różnych zapowiedzi czołowych instytutów badawczych wyraźnie widać tendencję wzrostową dla branży rzemieślniczej. Rzemiosło ma zwiększyć ilość nowych miejsc pracy o mniej więcej 15.000 oraz podnieść płace. W Niemczech brakuje bowiem rzemieślników, a dotychczasowe stawki oferowane za pracę w Niemczech nie przyciągnęły zbyt wielu nowych chętnych z zagranicy. Uchodźcy z pewnością nie zapełnią luki powstałej na rynku pracy, dlatego trzeba będzie przyciągnąć nowych pracowników spoza Niemiec, którzy od razu będą mogli zająć oferowane im stanowiska pracy w rzemiośle. Jednak aby przyciągnąć chętnych do pracy, niemieccy przedsiębiorcy są zmuszeni do zwiększenia wynagrodzenia. W innym przypadku nie znajdą zbyt wielu chętnych do pracy. Bardzo dobra koniunktura w branży budowlanej, w której to wiele miejsc pracy obsadzają rzemieślnicy, nasiliła tendencję do poszukiwania nowych pracowników za wyższe stawki niż jeszcze kilka lat temu.

Wielu Polaków pracuje w Niemczech także w branży metalowej. Tutaj sytuacja jest nieco inna niż w rzemiośle i budownictwie, dla których najbliższe lata będą doskonałe. Niemiecka branża metalowa jest uzależniona od rynków światowych i to, co będzie się działo przede wszystkim w USA (gdzie niemieckie firmy metalowe mają ogromny rynek zbytu) wpłynie na kondycję całej branży. Nie wiadomo zatem, czy powstaną nowe miejsca pracy, a jeśli nawet tak, to ile ich będzie? Wiadomo natomiast, że wzrośnie wynagrodzenie pracowników branży metalowej. Wszystko za sprawą już zawartych umów. Dzięki umowom zawartym pomiędzy przedstawicielami pracodawców, a związkami zawodowymi, płace w niemieckiej branży metalowej wzrosną o 2 procent. Warto także dodać, że na koniec 2016 roku w branży metalowej w Niemczech zatrudnionych było 3,8 miliona pracowników. To pokazuje, jak ważna jest ta gałąź gospodarki.

Wielu Polaków pracuje w Niemczech w branży budowy maszyn oraz w sektorze konstrukcji.  W branży budowy maszyn jest obecnie zatrudnionych około jednego miliona osób, w tym kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Płace dla tej branży wzrosną o około 2,67 procenta. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że branża budowy maszyn cierpi notorycznie na brak specjalistów. Akurat w tym segmencie stosunkowo łatwo o zatrudnienie. Niestety brakuje chętnych do pracy. W sektorze konstrukcji pracuje obecnie 800.000 pracowników. Jest to bardzo rozwojowa branża z dużym portfelem zamówień. Wzrost płac w 2017 roku wyniesie +2,2 procenta, a dodatkowo zostanie stworzonych 10.000 nowych miejsc pracy. Takie są bowiem aktualne zapotrzebowania.

Kolejna branża, w której Polacy znajdują w Niemczech zatrudnienie, to hotelarstwo. Także tutaj perspektywy pracy wyglądają bardzo dobrze. Branża hotelarska dawała w 2016 roku aż 2.100.000 osobom zatrudnienie. W roku 2017 można spodziewać się dużego popytu na usługi hotelarskie. O ile można się spodziewać tylko niewielkiego wzrostu płac, to – uwaga – powstanie około 42.000 nowych miejsc pracy w tym sektorze!!! Managerowie hoteli, kucharze, pokojówki, ale także rehabilitanci, kosmetyczki, fryzjerzy, masażyści będą mogli znaleźć wolne stanowiska pracy właśnie w niemieckich hotelach, których sporo w najbliższych latach przybędzie.

Nadal świetne szanse zatrudnienia mają w Niemczech opiekunki. Starszych osób wymagających opieki stale przybywa. Zgodnie z danymi statystycznymi Federalnego Ministerstwa Zdrowia we wrześniu 2016 roku aż 2.843.184 osoby pobierały świadczenia pielęgnacyjne, z czego 2.665.109 osób z ustawowego ubezpieczenia, a 178.075 osób z prywatnego. Ambulatoryjnej pomocy wymagało   1.907.095 osób ubezpieczonych ustawowo oraz 128.140 ubezpieczonych prywatnie. Z kolei z pomocy stacjonarnej korzystało odpowiednio 758.014 oraz 49.935 osób. Liczby te wyraźnie pokazują, ile osób w Niemczech wymaga opieki i jakie perspektywy są dla pracujących w tej branży.

Podobnie jak opiekunki, także pielęgniarki i pielęgniarze, ale także i lekarze są bardzo poszukiwani na niemieckim rynku pracy. Szpitale w Niemczech dają obecnie około 1.200.000 miejsc pracy. Z powodów dużych kosztów utrzymania szpitali trudno spodziewać się w najbliższym okresie podwyżek płac. Jak wiadomo w całej niemieckiej służbie zdrowia brakuje rąk do pracy, więc o ile są wolne stanowiska pracy, to raczej Niemcy nie będą szukali specjalistów drogą oferowania im dodatkowych pieniędzy. Jak zresztą ostatnio widać, Niemcy mają tak olbrzymie problemy kadrowe w służbie zdrowia, że szukali pielęgniarek nawet na Filipinach… udało się ich znaleźć 150.

Osoby pracujące w branży chemicznej mogą także zacierać ręce na dodatkowe środki finansowe. W branży chemicznej jest pół miliona zatrudnionych osób, a dzięki układom zbiorowym pracownicy tego sektora mają zapewniony wzrost płac w 2017 roku o 2,3 procent. Ta branża nie przewiduje powstawania nowych miejsc pracy, ale za to zatrudnienie w przemyśle chemicznym jest stabilne. Zatem Polacy już pracujący w tej gałęzi gospodarki będą się mogli długo cieszyć z posiadanego zatrudnienia.

Jak widać po przedstawionych wyżej przykładach, praca w Niemczech dla Polaków jest pewna i stabilna. W wielu branżach można się spodziewać podwyżek. Na większe pieniądze mogą liczyć przede wszystkim rzemieślnicy i budowlańcy, a także pracownicy branży metalowej, budowy maszyn i segmentu konstrukcji oraz przemysłu chemicznego. Wiele stanowisk pracy do obsadzenia w latach 2017 – 2018 będzie natomiast w branży budowlanej, przemyśle, hotelarstwie opiece i medycynie. Są to branże, w których Polacy świetnie się spawdzają, dlatego też na przyszłość zawodową Polaków w Niemczech można patrzyć bardzo optymistycznie – tym bardziej, że koniunktura sprzyja rozwojowi gospodarczemu, a niemiecka gospodarka ciągle się rozpędza.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Federalnego Urzędu Statystycznego oraz informacji podanych do publicznej wiadomości przez związki branżowe. Zdjęcie: Marko Greitschus  / pixelio.de