Zmiany w niemieckich rozliczeniach podatkowych

Osoby pracujące w Niemczech będą musiały do końca lipca rozliczyć się z podatku dochodowego za rok poprzedni i w tym celu złożyć do niemieckiego fiskusa roczną deklarację podatkową pod rygorem kary finansowej.

Nowość w niemieckich przepisach podatkowych dotyczących składania rocznych rozliczeń: Kto nie złoży do 31 lipca rocznej deklaracji podatkowej z dochodów uzyskanych w roku poprzednim na terenie Niemiec, ten zapłaci karę pieniężną za każdy miesiąc opóźnienia! Wysokość kary to co najmniej 25 euro za każdy miesiąc przypadający po ostatnim miesiącu rozliczenia (lipiec). W tej sytuacji warto zadbać o to, by każdy, kto pracuje w Niemczech, terminowo dopełnił obowiązek rozliczenia się z niemieckich dochodów.

O ile jeszcze w 2016 roku – w momencie uchwalenia nowelizacji – obowiązywał przepis, który wprawdzie nakazywał rozliczenie się z dochodów uzyskanych w Niemczech do końca maja za rok poprzedni, to nie obowiązywała kara za każdy miesiąc opóźnienia. Wyjątek stanowiły sytuacje, gdy niemiecki Urząd Skarbowy wzywał podatnika do rozliczenia i nakładał na niego dodatkowy termin rozliczenia przypadający po głównym okresie rozliczenia. Gdy to nie pomogło i podatnik w wyznaczonym terminie nie złożył rocznego rozliczenia, to niemiecki Urząd Skarbowy wysyłał wezwanie „Aufforderung zur Abgabe der StErkl. unter Androhung eines Zwangsgeldes” i tym samym zmuszał podatnika do dopełnienia obowiązku pod rygorem kary finansowej, której wysokość wynosiła do 10% naliczonej kwoty podatku, nie więcej jednak niż 25.000 euro.

Od 2018 roku niemiecki fiskus chce zdopingować podatników do składania rocznych deklaracji podatkowych. W osiągnięciu tego celu ma pomóc właśnie wprowadzenie kary za zwłokę. W efekcie zmiany przepisów ma zwiększyć się liczba osób składających niemieckie rozliczenia podatkowe. Dodatkowo ustawodawca wprowadzając zmianę przepisów chciał przyśpieszyć składanie deklaracji podatkowych, gdyż jeszcze do 2016 roku w przypadku braku wezwania do rozliczenia podatkowego po głównym okresie rozliczeniowym (do 31 maja) podatnik miał czas aż 4 lata na dopełnienie formalności i wielu podatników korzystało z tej możliwości – tym bardziej, że w większości przypadków niemieckie Urzędy Skarbowe nie nakładały kar finansowych na podatników, którzy nie śpieszyli się ze złożeniem rocznego rozliczenia. Dzięki starym przepisom prawnym rozliczenie podatkowe z roku 2012 mogło być teoretycznie złożone do niemieckiego Urzędu Skarbowego do końca grudnia 2016 roku (termin rozliczenia wynosił 4 lata) i najczęściej przekroczenie terminu na rozliczenie nie pociągało za sobą żadnych konsekwencji finansowych.

Od roku 2018 sytuacja drastycznie się zmienia. Jeżeli podatnik nie złoży do końca lipca 2019 roku rocznej deklaracji podatkowej za rok 2018, to za każdy miesiąc zwłoki zapłaci co najmniej 25 euro. Wysokość kary może być większa, gdy podatnik osiąga wyższe dochody. Fiskus będzie naliczał karę w wysokości 0,25% od kwoty należnego podatku, nie mniej jednak niż 25 euro za miesiąc opóźnienia.

Kwota kary będzie zatem już liczona za sierpień 2019. Zakładając, że podatnik składa deklarację podatkową za 2018 rok dopiero w ostatnim miesiącu 4-letniego okresu rozliczeniowego (grudzień 2022), to kara finansowa jaką zapłaci podatnik za zwłokę wyniesie co najmniej 1.025 euro! Tak wysoka kara finansowa stanie się faktem za sprawą tego, iż podatnik rozliczający się w grudniu 2022 roku z dochodów uzyskanych w 2018 roku aż o 41 miesięcy przekroczy ustawowy termin na rozliczenie.

41 miesięcy (od sierpnia 2019 do grudnia 2022) x 25 euro (najniższa stawka kary) = 1.025 euro

Z uwagi na ryzyko kary finansowej nie będzie większego sensu przekładać na później rozliczenia podatkowego. Warto je będzie złożyć do końca lipca za rok poprzedni. Nie tylko uniknięcie kary, ale także uzyskanie zwrotu podatku są wystarczającymi przesłankami do tego, aby podatnik jak najszybciej dopełnił formalności. W większości przypadków złożenie rocznej deklaracji podatkowej wiąże się z uzyskaniem zwrotu podatku.

W roku 2011 w Niemczech zostało złożonych 11.500.000 (jedenaście i pół miliona) deklaracji podatkowych, które podatnikom przyniosły zwrot podatku dochodowego. Zwrot podatku w przeliczeniu na jednego podatnika wyniósł średnio 875 euro. W roku 2012 aż 13.100.000 podatników składało deklaracje z dochodów uzyskanych ze stosunku pracy, a 11.400.000 uzyskało nadpłatę podatku. Średnia wysokość zwrotu podatku w roku 2012 wyniosła 901 euro i była o 26 euro większa w porównaniu do roku poprzedniego. 61% podatników uzyskało zwrot podatku sięgający do 1.000 euro. Dane z roku 2013 będą znane dopiero na początku 2018 roku, gdyż niektórzy podatnicy mogą składać rozliczenia z 2013 roku do końca 2017. Niemniej widać jednak, że zwroty podatku są coraz wyższe. A to najlepszy dowód na to, żeby składać roczne rozliczenia podatkowe.

W przypadku Polaków pracujących w Niemczech wpływ na wysokość zwrotu ma ich sytuacja rodzinna i ekonomiczna. Posiadanie rodziny w Polsce, ale także wysokie koszty związane z wydatkami powodują, że Polak pracujący w Niemczech ma co odliczać od podatku. W efekcie końcowym duże koszty uzyskania przychodu powodują, że Polacy pracujący w Niemczech uzyskują wysokie zwroty podatku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji niemieckiego Ministerstwa Finansów oraz danych statystycznych Federalnego Urzędu Statystycznego. Zdjęcie Thorben Wengert / pixelio.de

Pracowałeś w DE?

Rozlicz się z nami!!!

TEL: 77 46 21 240

Szybko odzyskamy

Twoje pieniądze!!!