Opodatkowanie elektronicznych usług w Unii Europejskiej

Od 2015 roku następują zmiany w przepisach podatkowych dla usługodawców internetowych osiągających obroty w innych krajach unijnych na bazie usług wykonywanych dla zagranicznych osób fizycznych.

Po pojęciem Mini-One-Stop-Shop (MOSS) ukrywa się nowa forma opodatkowania dla obrotów uzyskanych ze sprzedaży internetowej wewnątrz Unii Europejskiej. Dotyczy to obrotów z usług telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyjnych, jak również sprzedawców oferujących elektroniczne usługi, np. teksty online, materiały zdjęciowe, aplikacje, banki danych, oprogramowania internetowe itd., które zostają sprzedawane osobom prywatnym mieszkającym w innym kraju wspólnoty.

Wraz z początkiem 2015 roku następuje przesunięcie miejsca świadczenia usługi. Tym samym począwszy od  1 stycznia 2015 miejscem świadczenia usług jest kraj nabywcy. Jeżeli zatem klient zagraniczny będący osobą fizyczną kupuje od nas usługę elektroniczną, to miejscem opodatkowania jest kraj klienta (do końca 2014 roku miejscem opodatkowania był kraj sprzedawcy).

Czytaj dalejOpodatkowanie elektronicznych usług w Unii Europejskiej

Zmiana w niemieckim podatku VAT dot. usług budowlanych

Zmiana przepisów VAT w Niemczech – generowanie już 10% obrotu z wykonywania usług budowlanych nakłada na odbiorcę usługi obowiązek odprowadzenia podatku VAT do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Metoda odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT wymaga zastosowania od 1 października 2014 roku nowego formularza dla odbiorców usługi. O ile do 30 września 2014 roku podatek VAT od wykonanej usługi budowlanej odprowadzały firmy typowo budowlane, to od 1 października 2014 roku obowiązek ten zostaje rozszerzony na firmy generujące już nawet niewielki obrót z tytułu wykonywania usług budowlanych. Wystarczy, że firma wygeneruje 10% takiego obrotu, to już musi odprowadzić od usługi podatek VAT. Jest to metoda odwrotnego obciążenia przy rozliczaniu podatku VAT.

Czytaj dalejZmiana w niemieckim podatku VAT dot. usług budowlanych

Wysokość podatku VAT w Niemczech

Od 1968 roku obowiązuje w Niemczech zharmonizowany podatek VAT. Podstawą opodatkowania jest wynagrodzenie jakie osiąga przedsiębiorstwo za swoje usługi, a od którego procentowo nalicza się podatek.

Dopiero wraz z początkiem roku 1968 udało się niemieckiemu ustawodawcy zharmonizować system VAT. Od tego momentu wysokość VAT stopniowo wzrastała.

Zgodnie z § 12 ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku VAT podstawowa stawka niemieckiego podatku Umsatzsteuer (VAT) wynosi 19%. Oprócz niej istnieje także stawka VAT zaniżona (§ 12 ust. 2 ustawy) w wysokości 7%, którą stosuje się wobec niektórych obrotów, które są określone w niemieckiej ustawie o VAT.

Czytaj dalejWysokość podatku VAT w Niemczech

Nowe wymogi prawne przy wystawianiu rachunków

Przedsiębiorcy działający w Niemczech przy wystawieniu rachunku muszą bardzo dokładnie opisywać wykonaną usługę, a także przechowywać do celów kontrolnych odpowiednią dokumentację – inaczej wystąpią problemy !

Polskie firmy bardzo często wystawiają rachunki, które nie odpowiadają niemieckim wymogom w tym zakresie. Może to rodzić duże problemy w trakcie kontroli skarbowej lub celnej. Warto zatem znać orzeczenie Federalnego Trybunału Finansowego z 2014r. w/s wymogów jakie musi spełnić opis rachunku i załączniki stanowiące dokumentację. Z tym najczęściej nie radzą sobie polscy przedsiębiorcy działający w Niemczech. Albo całkowicie źle wystawiają rachunki niemieckim kontrahentom albo też nie posiadają żadnej dokumentacji na wypadek kontroli – a te zdarzają się ze strony niemieckich organów kontrolnych coraz częściej.

Czytaj dalejNowe wymogi prawne przy wystawianiu rachunków

Obowiązek potwierdzania dostaw wewnątrzwspólnotowych

Wprowadzony Niemczech od 01.10.2013 wymóg dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych nakłada na przedsiębiorców obowiązek przechowywania odpowiedniej dokumentacji do celów kontrolnych.

Nowe brzmienie par. 17a niemieckiego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT reguluje szczegółowo sprawę dokumentowania dostawy. Sprzedaż towarów i usług poza granice Niemiec do innych krajów unijnych (np. Polski) wymaga posiadania odpowiedniego potwierdzenia, że towar lub usługa faktycznie dotarły do konkretnego miejsca zagranicą. Brak posiadania przez dostawcę wszystkich wymaganych przez ustawodawcę dokumentów, które wyraźnie potwierdziłyby dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powoduje, że dostawę taką traktuje się jako dostawę krajową, a więc nie można zastosować zerowej stawki podatku VAT.

Firma dokonująca dostawy wewnątrzwspólnotowej musi posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające dostawę jeszcze przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres i dokumentację taką musi obowiązkowo przechowywać do celów kontrolnych. Jeżeli przykładowo transport towaru dokonywany jest za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej lub spedycyjnej, to najprawdopodobniej firma taka będzie prowadziła list przewozowy potwierdzający co, w jakich ilościach, jakiego rodzaju i gdzie zostało przewiezione. Niejednokrotnie przesyłka wymaga wydania tzw. certyfikatu zgodności. O ile firmy specjalizujące się w transporcie nie powinny mieć problemów z wdrożeniem nowego zapisu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT mówiącego o obowiązku potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej, to firmy korzystające z własnego transportu i wysyłające towar we własnym zakresie mogą mieć problem z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji na potrzeby kontrolne. Ryzyko związane z popełnieniem ewentualnego błędu jest wysokie, gdyż zamiast zastosowanej stawki zerowej podatku VAT instytucji kontrolna zażąda zapłacenia podatku VAT w wysokości takiej, jaka jest wysokość obowiązującej stawki krajowej dla danego towaru. W większości przypadków będzie to stawka 19%.

Źródło: Komentarz do Umsatzsteuergesetz.

Wysokość odprowadzanego podatku Umsatzsteuer

Rocznie 3.200.000 firm składa w Niemczech deklaracje Umsatzsteuer-Voranmeldung, a wykazane w nich obroty netto sięgają kwoty 5,7 bilionów Euro. To ogromna kwota pieniędzy z tytułu odprowadzonego podatku VAT.

Dobra koniunktura w Niemczech powoduje, że wzrost obrotów w stosunku rocznym wynosi +8,5% przy wzroście nowych firm na poziomie +1,6%. Największe obroty są osiągane oczywiście w niemieckim przemyśle. Rocznie to ponad 2 biliony Euro. Tuż za przemysłem plasuje się handel, który wypracowuje w Niemczech obrót na poziomie 1,8 miliarda Euro. Obroty w przemyśle i handlu dają razem ponad 2/3 ogółu osiąganych obrotów. Blisko 500 przedsiębiorstw niemieckich osiąga obrót przekraczający magiczną kwotę 1 miliarda Euro, a gdyby podsumować obroty tych przedsiębiorstw, to osiągają one astronomiczną kwotę 1,9 biliona Euro, czyli praktycznie 1/3 wszystkich niemieckich obrotów. Do grona tzw. dużych przedsiębiorstw (Großunternehmen), które osiągają roczne obroty na poziomie przynajmniej 50 milionów Euro należy w Niemczech aż 10.700 przedsiębiorstw, które wypracowują kolejne 30% z ogółu wszystkich niemieckich obrotów. Przedsiębiorstw średniej wielkości (mittelständische Unternehmen) osiągających obrót pomiędzy kwotą 1 miliona Euro a 50 milionów Euro rocznie jest w Niemczech 341.000 i one wypracowują 28%  z ogółu wszystkich niemieckich obrotów. Małych firm w Niemczech jest 2.900.000, a ich procentowy udział w całkowitych obrotach to poniżej 9%. Polskie firmy rejestrujące oddziały lub przedstawicielstwa w Niemczech to w głównej mierze małe firmy osiągające obroty od kilku do kilkuset tysięcy Euro. Firm średniej wielkości o obrotach sięgających po stronie niemieckiej do 50 milionów Euro nie jest zbyt dużo. Z kolei świetnym przykładem polskiej firmy osiągającej miliardowe obroty w Niemczech jest chociażby Orlen Deutschland GmbH, którego obroty w samym tylko 2011 roku wyniosły ponad 3,5 miliarda Euro.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w niemieckich przepisach

Naliczanie niemieckiego podatku VAT, tak jak interpretowanie ustawy UStG, stanowi dla wielu przedsiębiorców nie lada kłopot. Nie każdą transakcję udaje się bowiem podciągnąć pod wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i usług.

Podatkiem obrotowym (Umsatzsteuer) objęta jest wymiana towarów i usług, a podstawą do obliczenia należnego podatku jest dochód osiągnięty przez przedsiębiorstwo w związku z usługami wykonanymi w Niemczech. W momencie wykonywania usługi na terenie Niemiec trzeba liczyć się z tym, że usługa podlega opodatkowaniu niemieckim podatkiem VAT. Wysokość oblicza się na podstawie zysku netto, do którego dodaje się stawkę procentową, a najczęściej jest to 19%. Podatek VAT nie stanowi w Niemczech kosztów przedsiębiorstwa i generalnie nie zmniejsza dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu. Co ciekawe, dłużnik podatkowy nie zawsze jest tę samą osobą, która jest obciążona podatkiem. Nieodzownym elementem niemieckiego VAT-u jest tzw. Vorsteuerabzug zdefiniowany w par. 15 niemieckiej ustawy o podatku VAT. Elementarna zasada polega na tym, że przedsiębiorstwo ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego w fakturze (Vorsteuer) z pobranym podatkiem. Podatek VAT poza nazwą Umsatzsteuer określany jest także w Niemczech jako Mehrwertsteuer i zazwyczaj ta nazwa pojawia się w treści wystawianych faktur. W przypadku eksportu do innego kraju unijnego nie nalicza się podatku VAT, gdyż występuje wolna od podatku dostawa wewnątrzwspólnotowa, czyli następuje wywóz towarów z terytorium Niemiec na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Warunkiem niezbędnym do dokonania takiej dostawy w obrębie Unii jest jednak posiadanie VAT-owskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej USt-IdNr. Na dostawy wewnątrzwspólnotowe jest nakładana zerowa stawka podatku VAT. Jednakże podatnik poza obowiązkiem posiadania VAT-owskiego numeru podatkowego musi spełnić szereg innych obowiązków formalnych. Przede wszystkim na przedsiębiorcy ciąży obowiązek należytego dokonania transakcji. Najważniejsza kwestia to odpowiednio udokumentować całą transakcję w zakresie wywozu towaru z Niemiec i odbioru towaru w innym kraju należącym do Unii Europejskiej. Jeżeli podatnik nie przedstawi dokumentów wywozu/wwozu towarów, to istnieje duże ryzyko, iż transakcje będzie zwykłą krajową dostawą, która objęta jest podatkiem VAT.

Źródło: Komentarz do Umsatzsteuergesetz.

Rozliczenie niemieckiego podatku Umsatzsteuer (USt)

Rozpoczęcie działalności w Niemczech związane jest ze składaniem obowiązkowych VAT-owskich zaliczkowych deklaracji podatkowych, czyli tzw. Umsatzsteuer-Voranmeldung, które należy regularnie wysyłać niemieckiemu fiskusowi.

Nowe firmy muszą składać taką deklarację podatkową co miesiąc (§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG). Obowiązek comiesięcznego składania deklaracji obejmuje przedsiębiorstwo już od pierwszego dnia podjęcie działalności i trwa nieprzerwanie w pierwszym oraz drugim roku jej prowadzenia. Dopiero w trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej można liczyć na zmniejszenie częstotliwości składania deklaracji z cyklu miesięcznego na kwartalny, ale tylko po spełnieniu przez przedsiębiorcę pewnych warunków (niska kwota należnego do zapłacenia podatku).  Wysokość obciążeń podatkowych wpływa istotnie na ilość deklaracji podatkowych w trzecim roku działalności firmy. Przy niskim podatku przedsiębiorca złoży 4 deklaracje, po jednej deklaracji na poczet każdego kwartału. Przy wyższym podatku przedsiębiorca nadal musi nieprzerwanie składać 12 deklaracji podatkowych w roku, czyli po jednej deklaracji na poczet każdego miesiąca. Jeżeli w drugim roku działalności przedsiębiorca zapłacił więcej niż 7.500 Euro podatku Umsatzsteuer, to w trzecim roku nadal składa Umsatzsteuer-Voranmeldung co miesiąc. Jeżeli całkowite obciążenia podatkowe z tytułu podatku Umsatzsteuer nie przekroczyły kwoty 7.500 Euro za drugi rok obrotowy, to przedsiębiorca w trzecim roku przechodzi z comiesięcznego na kwartalny sposób rozliczania. Jedynie przedsiębiorcy, którzy zapłacili rocznie mniej niż 1.000 Euro podatku Umsatzsteuer, mogą rozliczać się z fiskusem raz w roku. Ale z uwagi na bardzo niski pułap podatku, do tej grupy należy niewielu przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorca odprowadzi w postaci zaliczek większą kwotę podatku niż podatek należny, to na koniec roku otrzyma zwrot podatku Umsatzsteuer. W sytuacji odwrotnej następuje dopłata do podatku.

Źródło: Umsatzsteuergesetz.