Oddziały i filie

Polskie przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech na zasadzie:

 1. Tworząc samodzielny oddział przedsiębiorstwa tzw. Niederlassung,
 2. Tworząc niesamodzielny oddział przedsiębiorstwa tzw. Betriebsstätte.

 

Niederlassung jest jednostką wyodrębniona przestrzennie oraz organizacyjnie względem zakładu głównego. Działalność gospodarczą Niederlassung prowadzi samodzielnie. Cechą charakterystyczną jest prowadzenie odrębnej księgowości.

Utworzony Niederlassung podlega wpisowi do rejestru handlowego i posiada wyodrębniony majątek.

Poświadczony notarialnie wniosek powinien zawierać m.in. następujące informacje dotyczące przedsiębiorstwa w Polsce :

 1. Adres siedziby.

 2. Przedmiot działalności.

 3. Dane osoby kierującej oddziałem.

 4. Dane o wysokości kapitału.

 5. Informację o rejestrze i numerze wpisu do rejestru przedsiębiorców.

 6. Formę prawną przedsiębiorstwa.

 7. Umowę spółki lub statutu.

 8. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa.

 9. Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa.

 10. Notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu.

Do wniosku załącza się bilans finansowy przedsiębiorstwa oraz poświadczenie biegłego rewidenta o zarządzaniu całym przedsiębiorstwem wprost z jego siedziby w Polsce i o prowadzeniu w Polsce głównej działalność.

Następnym krokiem jest zgłoszenie działalności gospodarczej, a także poinformowanie Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu na terenie Niemiec działalności.

 

Betriebsstätte, czyli filia przedsiębiorstwa jest wprawdzie także wyodrębnionym przestrzennie i organizacyjnie przedsiębiorstwem, ale nie ma innych cech oddziału takich jak chociażby samodzielność w działaniu. Filia jest uzależniona od macierzystego przedsiębiorstwa i nie może prowadzić odrębnej działalności. Przeważnie filię otwiera się po to, aby promować produkty i usługi, sprawdzać rynek niemiecki, eksponować wyroby lub nadzorować realizację kontraktu.

W przypadku filii także wymagane jest zgłoszenie działalności gospodarczej w Niemczech.

Filia nie ma osobowości prawnej, a więc z utworzeniem filii nie jest związane dokonanie zgłoszenia podmiotu do rejestru handlowego. Wystarczy wspomniane zgłoszenie działalności gospodarczej.

Przy dokonaniu zgłoszenia wymagane są następujące czynności:

 1. Przedłożenie dowodu tożsamości.

 2. Przedłożenie wyciągu z rejestru handlowego zawierające pozwolenie na działalność.

 3. Posiadanie pozwolenia na działalność, jeśli jest ono konieczne dla określonej branży (np. kartę rzemieślniczą w przypadku wykonywania rzemiosła).

 4. Kopię umowy najmu lokalu biurowego.