Rzemieślnicy

Firmy rzemieślnicze – niemieckie oraz z innych krajów Unii Europejskiej  (np. firmy polskie) – muszą zostać wpisane do niemieckiego rejestru rzemieślników (Handwerksrolle) i to jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia swojej działalności w Niemczech.

Wpis następuje w dwóch sytuacjach:
sytuacja A) po przedłożeniu niemieckiego lub porównywalnego unijnego dyplomu mistrzowskiego (Meisterprüfung),
sytuacja B) rzemieślnik jest obywatelem Unii Europejskiej i posiada zezwolenie na zasadzie wyjątku zgodnie § 9 ustawy o rzemiośle (Handwerksordnung).

Zezwolenie na zasadzie wyjątku zgodnie z § 9 ustawy o rzemiośle (HwO) /EWG/EWR i rozporządzeniem o rzemiośle / dyrektywa 1999/42 Unii Europejskiej otrzymują osoby, które już przed zgłoszeniem się w Izbie Rzemieślniczej wykonywały zawód w kraju ojczystym oraz:
a) co najmniej 6 lat nieprzerwanie prowadziły samodzielną działalność gospodarczą w danym zawodzie lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu
lub
b) co najmniej 3 lat nieprzerwanie prowadziły samodzielną działalność gospodarczą lub pracowały na stanowisku kierownika zakładu, po uprzednim ukończeniu min. trzyletniego, państwowego lub uznanego przez państwo, kształcenia zawodowego w tym zawodzie
lub
c) co najmniej 3 lat nieprzerwanie prowadziły samodzielną działalność gospodarczą oraz pracowały min. 5 lat jako pracownik zależny
lub
d) co najmniej 5 lat w trybie ciągłym pracowały na stanowisku kierowniczym, z tego min. 3 lata zakres obowiązków obejmował zadania o charakterze technicznym oraz odpowiedzialność za min. jeden oddział/wydział przedsiębiorstwa, po uprzednim ukończeniu min. trzyletniego kształcenia zawodowego w tym zawodzie.

Od ukończenia działalności wymienionych w punktach a) lub c) nie może upłynąć więcej niż 10 lat.

Zgodnie z dyrektywą 1999/42 Unii Europejskiej wyjątkowe zezwolenie może być uzyskane poprzez przedłożenie porównywalnych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach zawodowych (w formie dyplomów lub świadectw). W tym wypadku osoba może być poddana egzaminowi kwalifikacyjnemu lub uzupełniającemu, jeżeli kwalifikacje wynikające z przedłożonych dokumentów w znacznej mierze różnią się od wymaganych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

Przedstawione wymogi otrzymania zezwolenia nie dotyczą zawodów takich jak: optyk, akustyk aparatów słuchowych, technik ortopeda, wykonawca butów ortopedycznych, technik dentystyczny. Osoby posiadające takie zawody mogą otrzymać zezwolenie na podstawie porównywalnych dyplomów lub świadectw wg dyrektywy Unii Europejskiej 92/51 EWG, 89/48 EWG oraz 2001/19 EG.