Zeznanie podatkowe

Na co uważać przy rozliczeniu podatku ?

Usługowe sporządzanie deklaracji podatkowych wiąże się z przejęciem przez biura podatkowe odpowiedzialności na siebie za zrobione rozliczenie swojego klienta. W sporządzanych deklaracjach biura podatkowe muszą ujawnić przed urzędem swoje dane. Pomoc w sprawach podatkowych musi być całkowicie jawna, co biurom nakazuje prawo.

Niestety wiele biur podatkowych rozliczając klienta z podatku wcale nie ujawnia się przed urzędem. Wszystko po to, aby jak najwięcej zarobić na kliencie i nie mieć przy tym żadnej odpowiedzialności. Rozliczenie niemieckiego podatku w takiej firmie to dla klienta wielka finansowa i prawna pułapka.

Na deklaracji musi być obowiązkowo PIECZĄTKA doradcy podatkowego !

Trzeba zwrócić szczególną uwagę, czy biuro podatkowe przybija pieczątkę doradcy podatkowego na deklaracji podatkowej. Brak udziału doradcy podatkowego w naszym rozliczeniu zwalnia firmę od wzięcia odpowiedzialności za rozliczenie. W przypadku braku pieczątki cała odpowiedzialność majątkowa i finansowa spada na klienta !!!

W przypadku, kiedy biuro rozliczające nas z podatku przybije swoją pieczątkę na deklaracji wysyłanej do niemieckiego Urzędu Skarbowego, to takie rozliczenie jest bezpieczne, gdyż ryzyko związane z ewentualnymi błędami doradca podatkowy bierze na siebie.

Zgodnie z niemieckim prawem podatkowym doradca ma obowiązek opatrzyć pieczęcią sporządzane zeznania podatkowe klienta.

 

Wyznaczona na deklaracji RUBRYKA, gdzie doradca ma przybić pieczątkę !

Na starych formularzach na pierwszej stronie, a na nowych formularzach na czwartej stronie deklaracji podatkowej w prawym dolnym rogu znajduje się rubryka, w której jest następujące zdanie w języku niemieckim:

Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung hat mitgewirkt (Przy sporządzaniu niniejszej deklaracji podatkowej brał udział).

W tej rubryce musi znaleźć się adnotacja, jakie biuro sporządzało dla nas deklarację. Osoba lub firma, która usługowo robiła dla nas zeznanie podatkowe, przybija tam swoją pieczątkę. Obok pieczątki powinien znaleźć się podpis osoby sporządzającej zeznanie podatkowe i jej dane osobowe wymienione z imienia i nazwiska wraz z adresem prowadzonej działalności + numer telefonu kontaktowego.

Uwaga! Rubrykę, w której doradca podatkowy musi przybić swoją pieczątkę i się podpisać, można w deklaracji bardzo łatwo znaleźć. Rubryka ta jest tuż obok miejsca, w którym podpisuje się podatnik. Skoro rubryka z podpisem podatnika i rubryka z pieczątką doradcy podatkowego są tuż obok siebie, to możemy w łatwy sposób przypilnować biuro podatkowe, żeby nie uciekało od obowiązku !

Podatnik podpisuje się na deklaracji podatkowej po lewo, a doradca podpisuje się i przybija pieczątkę obok po prawo.

Niemiecki ustawodawca przewidział dokładnie takie rozwiązanie, aby podmiot sporządzający dla nas deklarację brał odpowiedzialność za doradzanie nam w zakresie rozliczenia podatkowego. Jeżeli na deklaracji podatkowej nie będzie pieczątki i podpisu doradcy, to umywa on ręce od odpowiedzialności. Wprawdzie my podatnicy odpowiadamy za przekazanie naszemu doradcy poprawnych danych do rozliczenia (KG-20.12.2005-13U26/05), ale to doradca odpowiada za to, co nam doradza i co wpisuje w naszym imieniu do deklaracji. Płacąc za usługę wymagajmy zatem, aby nasz doradca przybił swoją pieczątkę na deklaracji, którą dla nas robił. Wtedy mamy pewność, że doradca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę, bo inaczej to my odpowiadamy za jego robotę. Pamiętajmy- większość biur rozliczających podatki nie przybija obowiązkowej pieczątki na naszych dokumentach !

 

W razie braku pieczątki - NIEMIECKIE PRAWO ŚCIGA PODATNIKA !!!

Uwaga! Gdy biuro podatkowe nie przybije pieczątki pod deklaracją podatkową klienta, to dokumentacja wpływająca do Urzędu Skarbowego wygląda tak, jakby klient (podatnik) sam dokonał rozliczenia.

Urzędnicy skarbowi ulegają złudzeniu, że to podatnik sam wypełniał deklarację podatkową, bo biuro podatkowe w deklaracji się nie ujawniło.

Bez pieczątki cała odpowiedzialność spada na klienta (podatnika). W razie wystąpienia problemów Urząd Skarbowy będzie ścigał podatnika, a nie biuro podatkowe. Przez brak pieczątki możemy zapłacić karę finansową, narobić sobie długów podatkowych, być posądzonym o wyłudzenie podatku, a w dodatku nie mamy żadnych szans przed urzędem, w sądzie oraz u komornika.

 

Niemiecki parlament o biurach podatkowych z innych krajów Unii Europejskiej

Niemiecki parlament uchwalając ustawę o doradztwie podatkowym określił obowiązek zgłoszenia w Niemczech działalności podatkowej prowadzonej w innym kraju Unii Europejskiej. Na mocy tego przepisu wszyscy usługodawcy rozliczający niemieckie podatki w Polsce muszą uzyskać urzędową zgodę w Niemczech na prowadzenie takiej działalności na obszarze Unii (§ 3a ustęp 2 zdanie 1 StBerG).

Każdorazowo firma zarejestrowana poza Republiką Federalną Niemiec, a więc np. w Polsce, musi dodatkowo poinformować właściwy niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt) o reprezentowaniu podatnika i dołączyć do dokumentacji podatkowej pełnomocnictwo podpisane przez klienta. Niemiecki Urząd Skarbowy w każdym przypadku rozpatruje, czy polska firma i w jakim zakresie może reprezentować podatnika, a także ma prawo wydać zakaz prowadzenia przez polską firmę działalności w zakresie niemieckich podatków (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 StBerG).


Przed Urzędem Skarbowym podatnika musi oficjalnie reprezentować doradca !

Zgodnie z § 33 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym jest nim m.in. doradzanie w sprawach podatkowych, pomoc w wypełnianiu zobowiązań podatkowych oraz oficjalne reprezentowanie przed instytucjami podatkowymi. Jest to Steuerberatung

Niemiecki doradca podatkowy posiada dyplom uzyskany w Niemczech po zdaniu egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Jego nazwisko znajduje się na oficjalnej liście doradców podatkowych. Ponadto doradcy podatkowi podlegają nadzorowi zawodowemu, który sprawują regionalne Izby Doradców Podatkowych i Izba Krajowa.

Steuerberater to zawód zaufania społecznego. Osoby posiadające tytuł niemieckiego doradcy podatkowego mają nieskazitelną opinię i cieszą się dużym zaufaniem społecznym zarówno klientów, jak i urzędów. Zawód ten został powołany ustawą o doradztwie podatkowym (StBerG) w tym celu, aby doradcy podatkowi reprezentowali oficjalnie podatników przed niemieckimi Urzędami Skarbowymi. Niemieccy doradcy podatkowi muszą także reprezentować Polaków przed niemiecką administracją podatkową.

Niemiecka ordynacja podatkowa nakłada na osobę z miejscem zamieszkania poza Niemcami (np. zameldowaną w Polsce) obowiązek wyznaczenia na terenie Niemiec ustawowego pełnomocnika do reprezentowania (§ 123 AO - Abgabenordnung). Rolę pełnomocnika na terenie Niemiec przejmuje dla podatnika z Polski doradca podatkowy posiadający uprawnienia.

 


Kłopoty występujące z rozliczeniem !

 

1. Kierowanie zwrotu podatku na konto firmy.

Pod żadnym pozorem nie zgadzajcie się na przelew pieniędzy ze zwrotu podatku na konto firmy, która Was rozlicza z podatku lub na jakiekolwiek inne obce konto. Taka zgoda oznacza zrzeczenie się prawa do pieniędzy z tytułu zwrotu podatku.

Kwestię tę reguluje Bürgerliches Gesetzbuch BGB Recht der Schuldverhältnisse (Prawo Stosunków Zadłużenia). Zgodnie z paragrafem 409 BGB  zgoda na przelew pieniędzy z tytułu zwrotu podatku na konto innej osoby jest zrzeczeniem się prawa do zwrotu.

Zawsze podawajcie swoje konto lub w ostateczności konto bardzo zaufanych osób. W innym przypadku ktoś może Wam nie zwrócić pieniędzy.

Co grozi:
Zgoda na przelew pieniędzy ze zwrotu podatku na obce konto jest równoznaczna ze zrzeczeniem się prawa do zwrotu. Firma rozliczająca może, ale wcale nie musi zwrócić Wam pieniędzy. To tylko zależy od jej dobrej woli. Jeśli jednak jej nie wykaże, to bezpowrotnie stracicie pieniądze.

 

2. Niemieckie urzędy ścigają w całej Unii.

Urzędnicy niemieccy w towarzystwie polskich służb zaczynają przeprowadzać regularne kontrole w Polsce w agencjach pracy i firmach rozliczających podatek, które dopuszczają się nieprawidłowości. Jeżeli rozliczacie się w firmie, w której nie wszystko biegnie zgodnie z prawem, to Was też skontrolują !

Przykładowa akcja miała miejsce w Turawie, gdzie na jedną z firm wysyłających pracowników do pracy do Niemiec padło podejrzenie o zarzut nieprawidłowości. KLIKNIJ NA LINK o sprawie kontroli w Polsce niemieckiego Zollamt - Urzędu Celnego - pisało większość niemieckich i polskich gazet:

http://www.region24.info/art-146.html

Na dzień dzisiejszy niemieckie sądy prowadzą sprawy przeciwko dwóm firmom z Opola i jednej z Katowic, które oszukiwały przy rozliczeniach podatku.

Zgodnie z niemieckim prawem dokumenty podatkowe przechowuje się aż 10 lat. Kontrolerzy skarbowi mogą aż za tak długi okres czasu sprawdzać Wasze dokumenty podatkowe tj. - stare decyzje o przyznanym zwrocie, stare Lohnsteuerkarte, Wasze fikcyjne zapomogi dawane na krewnych w Polsce, itd. Wykryją jakąś nieprawidłowość i będziecie płacić karę finansową. A w dodatku oskarżą Was o przestępstwo karno-skarbowe. Dlatego nie rozliczajcie się w firmach, które prawnie i finansowo nie są w 100% czyste. Bo gdy one będą kontrolowane, to pociągną Was ze sobą na samo dno.

Co grozi:
Rozliczanie się w firmie nie mającej uprawnień lub dopuszczającej się nieprawidłowości grozi utratą zwrotu, przesłuchaniami na Policji, a także oskarżeniem o współudział w przestępstwie.

 

3. Oferowanie rozliczeń podatkowych wraz z innymi usługami.

Oferowanie rozliczeń podatkowych (doradztwa podatkowego) wraz z innymi usługami jest w Unii Europejskiej zabronione.

Istnieją mimo to firmy (łamiące prawo), które rozliczenia podatkowe oferują razem z pracą zagranicą, ubezpieczeniami, biletami autokarowymi, itd.

Wystarczy sięgnąć do polskich przepisów, aby przekonać się, że jest to łamanie obowiązującego prawa. W Polsce artykuł 31 dpU wprowadza zakaz prowadzenia działalności innej niż doradztwo podatkowe dla osób doradzających w kwestiach podatkowych.

Jeżeli zauważycie, że osoba rozliczająca Was z jakiegokolwiek podatku oferuje również pracę, ubezpieczenia, bilety autokarowe lub jakiekolwiek inne usługi niezwiązane z podatkami, to wtedy istnieją tylko dwie możliwości takiego stanu rzeczy:
a) albo ta osoba utraciła uprawnienia,
b) albo takich uprawnień nigdy nie miała.

Zarówno pierwsza, jak i druga sytuacja są przestępstwem, które jest surowo karane.   

Uwaga:
Pośrednicy pracy i agencje pracy z uwagi na skomplikowane przepisy dokonują statystycznie najwięcej błędów i nieprawidłowości. Dlatego w pierwszej kolejności na nich są organizowane naloty służb celnych i podatkowych. Nie rozliczajcie się u pośredników pracy, bo oni rozliczają nielegalnie i w momencie kontroli u nich Wy możecie stracić swój zwrot podatku. Oni mają Wam organizować pracę, przejazd, nocleg, ale nie rozliczać Waszych rocznych dochodów.

 

4. Nielegalna stawka za rozliczenie podatku.

Jeżeli ktoś oferuje Wam rozliczenie niemieckiego podatku za 100 zł, 150 zł, 200 zł lub 250 zł jako jeden całkowity koszt rozliczenia - to trafiliście na oszusta !

Za taką cenę nie pracuje żaden doradca podatkowy. Nawet przepisy prawne mu tego zabraniają !

Pobieranie tylko jednej i zawsze jednakowej stawki za rozliczenia podatkowe to przestępstwo przeciwko niemieckim przepisom Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) – przeciwko rozporządzeniu, które reguluje wynagrodzenia za rozliczenia podatkowe. Paragraf 14 ust. 2 StBGebV zabrania stosowania stawek zryczałtowanych. Honoraria za rozliczenie niemieckiego podatku są regulowane przepisami w/w rozporządzenia i nie można za nie naliczać tak niskich stawek. Rozporządzenie StBGebV definiuje dokładnie ceny za takie usługi.

Za ofertami za 100 zł czy 200 zł kryją się ludzie, którzy sporządzają Wam deklaracje podatkowe bez uprawnień.

Co grozi:
Rozliczając się u osób i w firmach bez uprawnień, Wy współuczestniczycie w przestępstwie. Za to grozi Wam przynajmniej grzywna. 

Co należy pamiętać:
Ewentualna nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania prawa.

 

5. Brak uprawnień do robienia zeznania podatkowego.

Za wieloma firmami kryją się niekompetentne osoby, które nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed niemieckim Urzędem Skarbowym za zrobione rozliczenie klienta. Na dokumentacji rozliczeniowej nie przybijają obowiązkowej pieczęci, bo jej zwyczajnie nie mają. Dokumentacje wpływające do Urzędów Skarbowych wyglądają tak, jakby podatnik sam wypełnił sobie formularze. W tej sytuacji cała odpowiedzialność spada na Was podatników.

A co, jeżeli Wy nie mówicie i nie piszecie perfekt po niemiecku ? Urzędnicy są przecież święcie przekonani, że Wy sami sobie zrobiliście deklarację podatkową, bo w dostarczonej do urzędu dokumentacji nie ma żadnej adnotacji, że jakaś firma podatkowa robiła dla Was to rozliczenie. Skoro firma nie ujawniła się w dokumentacji podatkowej przed urzędem, to co miała do ukrycia ? Anonimowo mogła tam wpisać cokolwiek - bo nie ujawniając się uciekła od odpowiedzialności. Wy za to poniesiecie odpowiedzialność za firmę, choć nie znacie przepisów i języka.

Zeznanie podatkowe musi być:

a) opatrzone pieczęcią osoby, która ją usługowo sporządzała dla klienta,

b) do niemieckiego Urzędu Skarbowego musi wpłynąć pisemne upoważnienie o reprezentowaniu Was przez firmę rozliczającą podatek,

c) decyzja o przyznanym zwrocie podatku (lub przynajmniej kopia decyzji) musi zostać dostarczona przez niemiecki Urząd Skarbowy na adres Waszego pełnomocnika, którym jest firma rozliczająca podatek.

Na co uważać:
Jeżeli te 3 powyższe warunki nie zostają spełnione, to macie pewność, że taka osoba nie ma uprawnień. Pomoc w sprawach podatkowych bez uprawnień jest karana.


6. Wypłacanie zwrotu podatku przed wydaniem decyzji urzędowej.

Na rynku istnieją firmy, które „z góry” wypłacają klientowi pieniądze, a faktyczny zwrot podatku pobierają na swoje konto. Niektóre z nich wręcz skupują od podatników dokumenty do rozliczenia. Oczywiście płacą dużo mniej, niż wyniesie spodziewany zwrot, na czym Wy podatnicy jesteście stratni finansowo.

Proceder wygląda następująco:

1. Firma bierze kredyt w banku na zakup od klientów dokumentów rozliczeniowych (Besondere Lohnsteuerbescheinigung).

2. Firma wypłaca klientowi niewielką kwotę pieniędzy za zrzeczenie się prawa do zwrotu.

3. Firma rozlicza klienta z podatku i podaje do Urzędu Skarbowego swoje konto.

4. Firma otrzymuje przelew z kwotą o kilkaset procent (%) większą, niż zapłaciła klientowi za dokumenty rozliczeniowe.

Poza tym, że są to niedozwolone praktyki, to Wam nie opłaca się sprzedawać komukolwiek dokumentacji podatkowej, gdyż niemieckie Urzędy Skarbowe z reguły po kilku miesiącach przelewają zwrot podatku. Warto poczekać.

Co grozi: utrata pieniędzy na kwotę od kilkuset do kilku tysięcy Euro.

 

7. Zapłata za usługę po uzyskaniu zwrotu.

Jeżeli czytacie reklamę, że jakaś firma nie pobiera zaliczka za rozliczenie podatku, to powinno dać Wam to sporo do myślenia na temat takiej dziwnej firmy.   To zwykły haczyk.

Niemieckie przepisy wypowiadają się jednoznacznie w kwestii zaliczek w rozporządzeniu o opłatach dla doradców podatkowych. § 8 rozporządzenia StBGebV właśnie przewiduje zaliczkę za rozliczenie podatku.

Wiele firm obiecuje klientom mało formalności, niskie koszty usługi, a po czasie okazuje się, że Wasze pieniądze z tytułu zwrotu podatku wpłynęły na konto tej firmy. Albo pieniędzy już nie zobaczycie na oczy, albo w najlepszym przypadku przeleją Wam połowę, żebyście siedzieli cicho, a drugą połowę sobie zostawią.

Uwaga:
Firmy nie pobierające zaliczek wabią naiwnych klientów tylko po to, aby przelać na swoje konto Wasze pieniądze.

 

Forma zwrotu podatku

Pieniądze z tytułu zwrotu podatku są przelewane przez niemieckie Urzędy Skarbowe bezpośrednio na konto podatnika. Podawać należy konto należące do siebie, ewentualnie konto należące do zaufanego krewnego, np. do współmałżonka, dziecka lub rodzica. Nie powinno podawać się do Urzędu Skarbowego numeru konta należącego do obcej osoby, np. kolegi, pracodawcy lub pośrednika, gdyż dane bankowe podatnika są wprowadzane do systemu komputerowego i w przyszłości zwrot podatku może znów trafić na to samo konto, które podawaliśmy do urzędu przykładowo kilka lat wcześniej.

Niemiecki Urząd Skarbowy dokonuje przelewu zwrotu podatku na konto podatnika wskazane w Niemczech, ale także na konto wskazane w Polsce. W przypadku konta polskiego może to być zarówno konto złotówkowe, jak i dewizowe. Jeżeli podatnik decyduje się na przelew do Polski, to zaleca się jednak, aby było to mimo wszystko konto dewizowe otwarte w EUR, a to ze względu na przelicznik kursowy z Euro na złotówki, który w momencie dokonywania przelewu wcale może nie być dla podatnika korzystny. W momencie gdy zwrot podatku wpływa na konto w Polsce w Euro, to podatnik sam decyduje czy, gdzie i kiedy rozmieni Euro na złotówki.

Pracownicy sezonowi pracujący w Niemczech, którzy nie przebywają regularnie lub przez dłuższy czas na terenie Niemiec, powinni w przypadku ewentualnego przelewu na ich konto w Niemczech sprawdzić, czy konto jest nadal otwarte. W przypadku gdy bank w Niemczech konto zamknął, pieniądze z tytułu zwrotu podatku nie wpłyną na zamknięte konto. Na życzenie podatnika lub w określonych przez ustawę przypadkach, zwrot podatku z niemieckiego Urzędu Skarbowego może nastąpić w formie czeku, który Urząd Skarbowy przesyła pocztą na wskazany adres podatnika, również czek może przesłać na adres podatnika w Polsce. Spieniężenie czeku może nastąpić za to już tylko w banku w Niemczech.

 

Okresy rozliczeniowe

O zwrot niemieckiego podatku można ubiegać się maksymalnie do 4 lat wstecz.

W roku 2015 możemy złożyć deklaracje podatkowe za następujące lata:
rozliczenie podatkowe za rok 2011
rozliczenie podatkowe za rok 2012
rozliczenie podatkowe za rok 2013
rozliczenie podatkowe za rok 2014

Niemieckie przepisy podatkowe nie nakładają na niemieckie Urzędy Skarbowe obowiązku wydania decyzji podatkowej i zwrotu podatku w ściśle określonym terminie. Niemiecki Urząd Skarbowy ma zatem nieograniczony czas na wydanie decyzji podatkowej (która nosi nazwę Einkommensteuerbescheid) oraz na dokonanie przelewu pieniędzy z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku.

W przypadku gdy decyzja o przyznanym zwrocie zostanie wydana 15 miesięcy od pierwszego dnia roku, w którym najwcześniej można było złożyć zeznanie, to niemiecki Urząd Skarbowy wypłaca zaległe odsetki ustawowe. Wypłata odsetek naliczana jest począwszy od 16-stego miesiąca.

Ministerstwo Finansów niemieckiego landu Badenia-Wirtembergia publikuje każdego roku pismo wyjaśniające wszelkie wątpliwości związane z okresami, w których składa się zeznania (deklaracje) podatkowe za :
a) podatek dochodowy - w celu ustalenia podstawy do opodatkowania przychodów i stwierdzenia ewentualnej straty,
b) podatek od osób prawnych - zgodnie z par. 27, 28 oraz 38 ustawy o podatku od osób prawnych w celu ustalenia podatku do zapłacenia lub straty,
c) podatek VAT (Umsatzsteuer),

na podstawie par. 149 ustęp 2 niemieckiej ustawy AO do dnia 31 maja roku następującego po roku rozliczeniowym. Oznacza to, iż w/w deklaracje należy złożyć za rok 2014 do dnia 31.05.2015, a za rok 2015 do 31.05.2016.

Jeżeli osoby fizyczne, spółki, związki, stowarzyszenia, urzędy lub spółki kapitałowe złożą stosowny wniosek, to termin na złożenie deklaracji rocznej na podstawie par. 109 niemieckiej ustawy AO można przedłużyć do 31 grudnia tego samego roku. W imieniu osób fizycznych (pracowników) wniosek taki może złożyć tylko doradca podatkowy.

Niemiecki Urząd Skarbowy może nie uznać wniosku o przedłużenie terminu na złożenie rocznej deklaracji podatkowej i zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wezwania podatnika do złożenia rocznej deklaracji w wyznaczonym przez urząd terminie. W szczególności Urząd Skarbowy wykorzystuje to prawo w następujących przypadkach :

* jeżeli podatnik w poprzednim okresie rozliczeniowym spóźnił się ze złożeniem deklaracji podatkowej,
* jeżeli podatnik w poprzednim okresie rozliczeniowym w ogóle nie złożył deklaracji podatkowej,
* jeżeli Urząd Skarbowy uzna, że podatnik ma dokonać dopłaty do podatku,
* jeżeli poprzednie deklaracje podatkowe podatnika wskazywały dopłatę do podatku,
* jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia straty po stronie podatnika,
* jeżeli sposób pracy danego urzędu wymusza taką sytuację.

Jeżeli polski pracownik zakończył pracę lub zakończył prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech i wrócił do Polski, to wtedy nie stosuje się przepisów o przedłużeniu terminu lub o przedłużonym terminie na złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Te osoby muszą złożyć swoje roczne zeznania zawsze w ustawowym terminie, tj. do 31 maja następnego roku.

 

Dochody podlegające opodatkowaniu

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym Einkommensteuergesetz definiuje następujące źródła uzyskania dochodu, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym:
- dochody ze stosunku pracy
- dochody z działalności na własny rachunek
- dochody z prowadzenia działalności gospodarczej 
- dochody z gospodarki leśnej i rolnej
- dochody z dzierżawy i najmu
- zyski kapitałowe udziałowców spółek cywilnych, komandytowych i handlowych
- pozostałe dochody (w tym emerytury)

Osoby zatrudnione jako pracownicy otrzymują od pracodawców zaświadczenie o zarobkach o nazwie Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Ten dokument jest podstawą do ubiegania się o zwrot niemieckiego podatku. Na koniec roku kalendarzowego pracodawcy muszą zgodnie z przepisami zamknąć konto zarobkowe pracownika, tzn. muszą podsumować zarobki osób, które zatrudniają. Z kolei do 28 lutego roku następnego pracodawcy muszą przekazać władzom skarbowym elektroniczne zaświadczenie o dochodach - tzw. elektronische Lohnsteuerbescheinigung. Zatem każdy pracownik powinniśmy wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek poinformować niemiecki Urząd Skarbowy o wysokości osiągniętych przez podatników zarobków oraz o wysokości odprowadzonych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Do końca roku 2009 obowiązywał w Niemczech numer eTIN do celów przekazywania danych z zaświadczenia o zarobkach. Ale od 2010r. jeżeli ktoś posiada niemiecki numer podatkowy (Steuernummer), to numer eTIN jest już zbędny. Samo wydanie pracownikowi dokumentu potwierdzającego dochody, a który służy pośrednio do uzyskania zwrotu podatku (gdyż stanowi podstawę formalną do rozliczenia się z fiskusem), jest już obowiązkiem pracodawcy. I najważniejszą rzeczą jaką podatnik musi zapamiętać - pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi dokument potwierdzający dochody. To jest obowiązek pracodawcy !

Pracownik powinien sprawdzić na zaświadczeniu o dochodach wypełnione przez pracodawcę rubryki :
pozycja 3 - dochód brutto
pozycja 4 - wysokość odprowadzonego podatku dochodowego
pozycja 5 - wysokość podatku solidarnościowego
pozycja 6 - wysokość podatku kościelnego


Jeżeli chodzi o wysokość płaconych przez pracowników w Niemczech podatków i zasad nimi rządzących, to odsyłamy Państwa do punktu System Podatkowy, który znajduje się w menu niniejszej strony.

Kolejną bardzo ważną rzeczą, jaką wręcz koniecznie trzeba sprawdzić w dokumencie rozliczeniowym, to punkty o numerze 22, 23 i 25. Pracodawca nanosi bowiem w nich wysokość składek, które były potrącone PRACOWNIKOWI na poczet ubezpieczenia społecznego i składki zdrowotnej (punkt 25). A więc po punkcie 25 pracownik może sprawdzić, czy był podczas pracy ubezpieczony w Niemczech na wypadek choroby. Jeżeli rubryka ta będzie pusta, to znaczy że pracodawca nie odprowadzał za pracownika ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Otrzymanie zwrotu podatku

Zwrot podatku dochodowego przysługuje każdej osobie, która w Niemczech legalnie pracowała i odprowadzała podatki.

Do rozpoczęcia procedury rozliczenia niemieckiego podatku wystarcza zaświadczenie pracodawcy o zarobkach, które nosi nazwę Besondere Lohnsteuerbescheinigung oraz konto bankowe.

Rozliczenia z niemieckiego podatku można dokonać za pośrednictwem niniejszej strony. Należy przejść do punktu Rozliczenia online i uzupełnić formularz rozliczeniowy na podstawie dokumentu Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Dokumenty można także przesłać pocztą na jeden z adresów wskazanych w punkcie Rozliczenia tradycyjne

 

Besondere Lohnsteuerbescheinigung - zaświadczenie niezbędne do rozliczenia !

Zaświadczenie to pracownik otrzymuje od pracodawcy albo po zakończeniu stosunku pracy, albo na początku nowego roku kalendarzowego za rok poprzedni. Zaświadczenie o uzyskanych u danego pracodawcy zarobkach można zatem otrzymać zaraz po zakończeniu pracy. Warto zatem poprosić pracodawcę w ostatnim miesiącu pracy o przygotowanie wraz z ostatnią wypłatą wynagrodzenia Besondere Lohnsteuerbescheinigung. Wprawdzie pracownik z rozliczeniem podatkowym musi poczekać do nowego roku kalendarzowego, jednak zawsze lepiej mieć zaświadczenie już wcześniej w swoich rękach. Kto skończył pracę w trakcie roku (bo pracował np. tylko latem), a nie otrzymał zaświadczenia o zarobkach, ten otrzyma stosowne zaświadczenie na początku następnego roku kalendarzowego. Aby sprawa wystawienia dokumentu zaświadczającego o zarobkach przebiegała sprawnie, jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy polski pracownik powinien pozostawić niemieckiemu pracodawcy swoje dane kontaktowe w Polsce. Najważniejszy jest w tym przypadku adres do korespondencji. Pracodawca prześle bowiem pracownikowi drogą pocztową nawet do Polski oryginał Besondere Lohnsteuerbescheinigung.

 

Większość niemieckich zakładów pracy do połowy lutego wystawia swoim pracownikom zaświadczenie o zarobkach, choć kto zna specyfikę pracy obcokrajowców w Niemczech wie, iż od tej reguły zdarzają się wcale nierzadko wyjątki i pracodawca spóźnia się z wystawieniem stosownego zaświadczenia. Gdyby pracownik na początku marca nie posiadał Besondere Lohnsteuerbescheinigung, to warto już zdecydowanie zareagować na fakt braku dokumentacji i poprosić pracodawcę (a nawet ponaglić) o niezwłoczne dosłanie dokumentów potrzebnych do rozliczenia niemieckiego podatku.

Danymi znajdującymi się na Lohnsteuerbescheinigung są min.:
* okres wykonywanej pracy,
* przerwy występujące podczas wykonywania pracy,
* wysokość zarobku brutto,
* wysokość odprowadzonego podatku od wynagrodzenia,
* wysokość odprowadzonego podatku solidarnościowego,
* wysokość podatku kościelnego,
* wysokość odprowadzonych składek na poczet ubezpieczenia społecznego,
* wysokość wolnych od podatku składników wynagrodzenia.

Otrzymanie Besondere Lohnsteuerbescheinigung to pierwszy i właściwy krok, aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec za przepracowany tam okres.

I nie ma tu znaczenia, czy zatrudniony pracownik podlega ograniczonemu bądź nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ani także nie ma znaczenia fakt długości wykonywanej pracy - wszyscy pracownicy muszą otrzymać Lohnsteuerbescheinigung zgodnie z wytycznymi zawartymi w par. 41b ustawy o podatku dochodowym oraz zarządzenia R 41b dyrektyw o podatku dochodowym od wynagrodzeń.

Jedyny wyjątek stanowią pracownicy, którym podatek dochodowy od wynagrodzenia odprowadza się ryczałtowo. Ci pracownicy nie muszą otrzymać Besondere Lohnsteuerbescheinigung.


Steuerbescheid - decyzja o przyznanym zwrocie podatku !

W każdym przypadku zwrot podatku poprzedza wydanie decyzji podatkowej w formie papierowej. Urząd Skarbowy wydaje decyzję o przyznanym zwrocie i przesyła ją listownie tradycyjną drogą pocztową. Na decyzji podatkowej znajduje się numer podatkowy (Steuernummer) należący do podatnika, dane doradcy podatkowego (Steuerberater), który sporządzał dla podatnika deklarację podatkową, kwota przyznanego zwrotu podatku (Steuererstattung) oraz numer konta bankowego (Kontonummer), na które Urząd Skarbowy realizuje przelew pieniędzy z tytułu zwrotu podatku.

Sprawdzając poprawność wydanej decyzji podatkowej należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

a) czy numer podatkowy na decyzji zgadza się z numerem podatkowym nadanym podatnikowi ?

b) czy urząd potwierdził udział doradcy podatkowego nanosząc na decyzję jego dane i adres ?

c) czy zwrot przyznanego podatku wynosi 100% odprowadzonego przez podatnika podatku ?

d) czy numer konta podany na decyzji należy do podatnika ?  

 
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.