Podwójne opodatkowanie

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dochody uzyskiwane przez polskich pracowników w Niemczech nie mogą być podwójnie opodatkowane - tak stanowi umowa podpisana przez oba kraje. Rzeczywistość pokazuje jednak, że Polacy pracujący w Niemczech płacą dużo większe podatki na rzecz niemieckiego fiskusa, gdy osiągają także dochody w Polsce. Prawo podatkowe jest bowiem bardzo sprytnie skonstruowane. Niemcy podpisały z Polską dwustronną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zakaz podwójnego opodatkowania zawiera również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli osoba pracująca zarobkowo na terenie Niemiec opodatkowała dochód w Niemczech, to te dochody nie mogą już drugi raz zostać opodatkowane przez polski Urząd Skarbowy. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania są prawem międzynarodowym. Zgodnie z zasadą, że umowa międzynarodowa ma zastosowanie przed krajowymi przepisami wewnętrznymi, to właśnie niemiecko-polska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma pierwszeństwo przed wewnętrznym prawem podatkowym każdego z obu krajów. Jednakże temat jest bardzo skomplikowany, gdyż dochody uzyskane w Polsce zwiększają w Niemczech stawkę podatkową i powodują wystąpienie wyższego podatku do zapłacenia.

Wprawdzie dochody uzyskane w Polsce są oficjalnie wolne od podatku w Niemczech, to jednak mało kto informuje, że dochody polskie wlicza się do podstawy opodatkowania w Niemczech - czyli polskie dochody zwiększają niemiecki zarobek brutto i pracownik płaci wyższy podatek od dochodów uzyskanych w Niemczech.

Jest to niezwykle sprytne zagranie ustawodawcy, gdyż z jednej strony zawiera się umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, a z drugiej strony polskie dochody i tak obciążają dochody uzyskane w Niemczech i wpływają na wyższe opodatkowanie niemieckich dochodów. Polskim pracownikom zatrudnionym w Niemczech grożą zatem odczuwalne skutki pracy w obu krajach (tj. w Polsce i w Niemczech) w postaci zwiększonego podatku na rzecz niemieckiego fiskusa.

Właściwy urząd w/s podwójnego opodatkowania

W związku z faktem obowiązywania polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku warto dowiedzieć się, w kompetencji jakiego niemieckiego urzędu leży rozstrzyganie spraw spornych związanych właśnie z unikaniem podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z niemiecką ustawą o administracji finansowej Główny Urząd Federalny d/s Podatków spełnia nadrzędną rolę w rozstrzyganiu sporów wynikłych na tle podwójnego opodatkowania. Jeszcze do niedawna obowiązywały w Niemczech wytyczne z listopada 2004r. względem przepisów dotyczących kompetencji w/w instytucji. 20 czerwca 2011 zdefiniowano na nowo zakres zadań należących do Głównego Urzędu Federalnego d/s Podatków.

Oto lista kompetencji:

1. Przeprowadzanie postępowania porozumiewawczego oraz postępowania arbitrażowego

a)  na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
b) na podstawie porozumienia 90/436/EWG o eliminowaniu podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami

2. Przeprowadzanie wstępnych postępowań porozumiewawczych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

3. Międzynarodowa pomoc prawna w sprawach karno-skarbowych.

4. Międzynarodowa pomoc urzędowa w indywidualnych sprawach podatkowych związanych z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Mając przedstawioną wyżej wiedzę dotyczącą obszaru działania można oczywiście zwrócić się do Głównego Urzędu Federalnego d/s Podatków w razie sporu kompetencyjnego. Jednak zaznaczyć należy, iż w/w instytucja nie zajmuje się ani ustalaniem wykładni, ani stosowaniem przepisów wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że Główny Urząd Federalny d/s Podatków nie doradzi nam, jak w konkretnym przypadku uniknąć podwójnego opodatkowania i jak interpretować przepisy. Do tych zadań są powołane prawem inne osoby.

Z problemami natury podwójnego opodatkowania podatnicy powinni zwrócić się do doradców podatkowych. Kompetentnymi osobami do reprezentowania odpłatnie podatników są doradcy podatkowi posiadający stosowny dyplom doradcy podatkowego uzyskany w Niemczech i to właśnie oni oficjalnie reprezentują podatników w tego typu sprawach.

 

Sposób obliczania dochodu w Polsce

Przychód osiągnięty w Niemczech należy pomniejszyć o przysługujące diety.

Wprawdzie niemiecki przychód można teoretycznie pomniejszyć za każdy dzień wykonywanej w Niemczech pracy, ale w tym wypadku obowiązuje pewne ograniczenie. Otóż pomniejszenie nie może przekroczyć równowartości 30 diet rocznie. Obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się z EUR na PLN i odejmuje przysługujące koszty uzyskania przychodów.

Więcej: Sposób obliczania dochodu w Polsce

Rozliczenie polskiego dochodu w Niemczech

Przy złożeniu rocznej deklaracji podatkowej w Niemczech do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, które osiągnięte zostały w Niemczech, dodajemy dochody osiągnięte w Polsce.
Polskie dochody uzyskują zwolnienie na podstawie niemiecko-polskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Od sumy niemieckich i polskich dochodów obliczamy podatek według obowiązującej skali podatkowej.

 

Wyłączenie dochodu niemieckiego w Polsce

Pracując w Niemczech – a więc w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania - przy rozliczeniu podatkowym stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty w Niemczech.

Ustalenie stawki podatku od pozostałego dochodu, który został osiągnięty tylko w Polsce oblicza się wg następującego wzoru:

dochód polski + dochód niemiecki = całkowity dochód

podatek do zapłacenia dla całkowitego dochodu = obowiązująca stawka podatku dla całkowitego dochodu

Obowiązek złożenia zeznania rocznego występuje wtedy, gdy pracownik osiągnął w Polsce dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, a także gdy chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Klauzula 183 dni

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Niemcami a Polską, podobnie jak Konwencja Modelowa i inne polskie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, przewiduje odstępstwo od zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej w państwie wykonywania tej pracy. Wyjątek ten definiuje się jako tzw. klauzula 183 dni.

Klauzula 183 dni dotyczy w szczególności krótkotrwałego wykonywania pracy w drugim państwie, jeśli jednocześnie spełnione zostaną inne warunki wymienione w art. 15 ust. 2 umowy pomiędzy Niemcami a Polską. I tak, mimo czasowego wykonywania pracy w drugim państwie, dochody z pracy najemnej, które uzyskuje osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z państw, będą opodatkowane wyłącznie w państwie miejsca zamieszkania tej osoby, o ile łącznie zostaną spełnione trzy warunki.
Pierwszy warunek, że odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub
kończącego w danym roku podatkowym.

 

Więcej: Klauzula 183 dni

 
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.