Dzieci i socjale

Kindergeld w postaci bonu towarowego – Kinderüberraschung

Rodzice składający wnioski o przyznanie Kindergeld po uzyskaniu świadczenia często nie wydają pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem na dzieci, tylko za Kindergeld spełniają swoje zachcianki. Rząd chciwym rodzicom mówi stop.

Niewłaściwe wykorzystywanie środków finansowych z tytułu Kindergeld stało się przyczyną, dla której podwyżka Kindergeld jest tylko symboliczna i uwzględniająca rewaloryzację. Rodzice zamiast dodatkowych pieniędzy mogą spodziewać się otrzymania bonów towarowych, których zrealizowanie ma zaspokoić podstawowe potrzeby dziecka. Zgodnie z umową koalicyjną podwyżka Kindergeld musi nastąpić w 2013 roku, jednak z punktu widzenia rodziców nie należy się spodziewać dodatkowych pieniędzy na koncie. W zamyśle ustawodawcy świadczenie Kindergeld zostało przewidziane na zakup za otrzymaną gotówkę produktów dla dzieci, takich jak chociażby odżywek, słodyczy, przyborów szkolnych i temu podobnych. Jednak wielu rodziców Kindergeld spożytkowuje w zupełnie inny, sprzeczny z przeznaczeniem sposób. Bony towarowe mają zapewnić dzieciom zaspokajanie ich najważniejszych potrzeb. Dzięki systemowi bonów Kindergeld trafi tak naprawdę bezpośrednio do dzieci, a nie do rodziców. W ten sposób rodzic nie kupi sobie za Kindergeld np. używek, a otrzyma bon, którego przeznaczenie będzie ściśle określone. W przypadku dzieci przebywających na terenie Niemiec bony można zrealizować w przedszkolach lub klubach sportowych, a ich celem ma być dopłata do kosztów związanych z comiesięcznymi opłatami. Nieco inaczej wygląda sytuacja z dziećmi przebywającymi na stałe poza granicami Niemiec, gdyż w przypadku dziecka mieszkającego w Polsce trudno mówić o dofinansowaniu przedszkola lub szkółki piłkarskiej, gdyż niemieckie bony będą dla polskiego przedszkola lub szkółki bezwartościowe. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest wydanie rodzicom na dzieci zamieszkałe w Polsce bonu na artykuły spożywcze (np. słodycze), który da się w miarę bezproblemowo zrealizować. W ten sposób dzieci w Polsce  otrzymując bony towarowe nie będą poszkodowane i stratne względem dzieci mieszkających w Niemczech.

Opracowanie własne.

 

Nowe zasady naliczania i wypłacania Elterngeld

Od 2013 roku obowiązują w Niemczech nowe zasady obliczania wysokości zasiłku rodzicielskiego, które kształtują ostateczną kwotę wypłacanego Elterngeld, jaki rodzice otrzymują na swoje nowonarodzone dzieci.

W przeszłości podstawą do obliczenia wysokości Elterngeld były zarobki netto rodziców, a więc średnia z pensji otrzymywanej przez ojca lub matkę na rękę. Nowe regulacje nakazują obliczanie wysokości zasiłku rodzicielskiego na podstawie zarobku brutto rodziców, który pomniejsza się o poszczególne stawki ryczałtu lub o ustaloną w procentach kwotę. Tym samym przy ustalaniu kwoty zasiłku odejmuje się od zarobku brutto w postaci ryczałtu 21% na poczet ubezpieczeń społecznych, w skład których wchodzą cztery części składowe: KV Krankenversicherung (ubezpieczenie zdrowotne), PV Pflegeversicherung (ubezpieczenie opiekuńcze), RV Rentenversicherung (ubezpieczenie emerytalne) oraz AV Arbeitslosenversicherung (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia). Faktycznie odprowadzane składki na poczet ubezpieczenia społecznego nie odgrywają od 2013 roku już żadnej roli przy obliczaniu Elterngeld, gdyż zastępuje je wspomniany 21-procentowy ryczałt. Do tego od zarobku brutto odejmuje się zryczałtowane koszty związane z wykonywaną pracą w stawce 1/12 miesięcznie z kwoty 1.000 Euro. Nowe zasady Elterngeld powodują, iż rodzice w większości przypadków otrzymują począwszy od 2013 roku mniejsze świadczenie rodzicielskie. Co gorsza, przed narodzeniem dziecka trudno o odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego zwiększenia kwoty wypłacanego Elterngeld poprzez np. zwiększenie zarobku rodzica. Tak naprawdę zarówno podwyżka wynagrodzenia, jak i zmiana pracy na lepiej płatną mogą wcale nie przyczynić się do zwiększenia w przyszłości wysokości wypłacanego zasiłku rodzicielskiego, gdyż na ostateczną wysokość Elterngeld będą miały wpływ tak naprawdę ryczałty odejmowane od zarobku brutto.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Podwyżka Kindergeld !!!

Informujemy jako pierwsi w Polsce o podwyżce kwoty należnego Kindergeld, która obejmie także pracowników z Polski. Dokładnie o kwotę 72 Euro wzrasta Kinderfreibetrag, a to automatycznie pociąga za sobą wzrost świadczenia rodzinnego i wypłatę wyższego Kindergeld.

Długo oczekiwana podwyżka niemieckiego świadczenia rodzinnego budzi olbrzymie zainteresowanie wszystkich rodziców otrzymujących na swoje dzieci Kindergeld. Tym bardziej, że poprzednia podwyżka świadczenia miała miejsce w 2010 roku i wtedy Kindergeld wzrósł o 20 Euro na jedno dziecko.

Nowa podwyżka Kindergeld stała się możliwa dlatego, że w niemieckim budżecie znalazło się 350 milionów Euro do rozdysponowania z przeznaczeniem na dzieci. Biorąc pod uwagę liczbę osób uprawnionych do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego oraz liczbę dzieci, na które obecnie wypłacane jest świadczenie, to kwota podwyżki przypadająca na jedno dziecko nie jest wcale imponująca. Okazuje się bowiem, że rodzic posiadający przykładowo trójkę dzieci, na które przysługuje mu Kindergeld, otrzyma miesięcznie dodatkowe 6 Euro, czyli podwyżka tak naprawdę wynosi 2 Euro na jedno dziecko. Pracownicy z Polski zatrudnieni legalnie w Niemczech mogą po przepracowaniu 183 dni (pół roku) ubiegać się o wypłatę Kindergeld. Podwyżka świadczenia obejmie zarówno dzieci mieszkające w Niemczech, jak i dzieci zamieszkałe w innych krajach unijnych, w tym dzieci zamieszkałe w Polsce. Podwyższone świadczenie rodzinne będzie wypłacane dopiero od roku 2014 i miesięcznie wynosić będzie odpowiednio: 186 Euro na pierwsze dziecko, 186 Euro na drugie dziecko oraz 192 Euro na trzecie dziecko. Rodzice, którzy do tej pory pobierali Kindergeld i u progu 2014 roku nie utracą prawa do niemieckiego zasiłku rodzinnego, automatycznie otrzymają podwyższone świadczenie. Z kolei rodzice, którzy dopiero nabędą prawo do Kindergeld (np. w wyniku wyjazdu do pracy w Niemczech, w wyniku narodzin nowego dziecka) muszą złożyć odpowiedni wniosek o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl

 

Kwoty pieniężne na utrzymania dziecka

Ustawowe kwoty przeznaczone na utrzymanie dziecka (tzw. Kindesunterhalt) zostają zwiększone w Niemczech od dnia 01.01.2013r., a ich ostateczna wysokość uzależniona jest od wysokości zarobku netto rodzica.

W przypadku pracowników z Polski zatrudnionych w Niemczech podajemy obliczone stawki przeznaczone na utrzymanie dziecka dla kilku poziomów zarobków, jaki osiągają średnio Polacy legalnie zatrudnieni na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Dzieci do lat 5

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 317 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 349 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 365 Euro

Dzieci od 6 lat do 11 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 364 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 401 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 419 Euro

Dzieci od 12 lat do 17 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 426 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 469 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 490 Euro

Dzieci powyżej 18 lat

Dochód netto rodzica do 1.500 Euro       Kwota pieniężna 488 Euro

Dochód netto rodzica 2.000 Euro             Kwota pieniężna 537 Euro

Dochód netto rodzica 2.500 Euro             Kwota pieniężna 562 Euro

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Zasiłek opiekuńczy – nowe niemieckie świadczenie dla rodziców !

Od 2013 roku rodzicom przysługuje comiesięczne świadczenie pieniężne z tytułu opieki nad dzieckiem. Zgodnie z zapisem § 16 Abs. 4 SGB VIII nowy zasiłek opiekuńczy obowiązujący w całych Niemczech to Betreuungsgeld.

Miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego dla rodziców wynosi 100 Euro w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 roku. Od sierpnia 2014 roku miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego wzrasta o dodatkowe 50 Euro, co daje rodzicom miesięcznie 150 Euro. Warunkiem niezbędnym do uzyskania świadczenia jest opieka nad dzieckiem sprawowana bezpośrednio przez rodzica. Zatem dziecko nie może przebywać w żłobku, przedszkolu lub podobnej tego typu jednostce. Natomiast jeśli oboje rodzice pracują, a dziecko znajduje się pod opieką dziadków, to także w tym przypadku rodzicom należy się zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują na dzieci będące w wieku od roku do lat trzech, co oznacza, że dziecko nie może mieć mniej niż trzynaście miesięcy i nie więcej, niż trzydzieści sześć miesięcy. Z tym, że w pierwszych dwunastu miesiącach funkcjonowania zasiłku opiekuńczego są nim objęte dzieci roczne i dwuletnie, a dopiero po upływie roku także dzieci trzyletnie. Koszty związane z wypłatą zasiłku opiekuńczego oscylują rocznie w granicach od 0,9 do 1,2 miliarda Euro w zależności od tego, ilu rodziców faktycznie nie umieści dziecka w żłobku lub przedszkolu i wystąpi o wypłatę świadczenia. Jeżeli pracownicy z innych krajów, np. pracownicy z Polski, zaczną masowo składać wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego, to kwota wydatków może być dużo większa i wzrosnąć do 2 miliardów Euro.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Pieniądze na egzystencję dzieci

W Niemczech obowiązują ustawowe kwoty przeznaczone na zapewnienie egzystencji dzieciom. Wynoszą one od 225 Euro do 426 Euro miesięcznie w zależności od wieku dziecka. Im dziecko starsze, tym wyższa kwota należnych pieniędzy.

W Niemczech rodzicom przysługują pieniądze z tytułu posiadania, opieki i wychowywania dzieci. Wysokość wypłacanych świadczeń, w tym wysokość kwot na zapewnienie egzystencji dziecku, ustalana jest najczęściej w drodze rozporządzenia. Zwiększenie kwot następuje także w drodze wydania aktu.

W Niemczech aktualne kwoty pieniędzy na egzystencję dziecka wynoszą :

Dzieci do 5 lat – 317 Euro wraz z Kindergeld, 225 Euro bez Kindergeld.

Dzieci od 6 lat do 11 lat – 364 Euro wraz z Kindergeld, 272 Euro bez Kindergeld.

Dzieci od 12 lat do 17 lat – 426 Euro wraz z Kindergeld, 334 Euro bez Kindergeld.

Egzystencja dziecka zapewniona jest wszystkim dzieciom małoletnim do ukończenia przez nie 18 roku życia, a także w określonych przypadkach zapewniona jest także dzieciom uprzywilejowanym oraz dzieciom pełnoletnim  powyżej 18 lat. Dzieci pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, mogą być także uprzywilejowane, gdy spełnione zostaną przez nie pewne warunki przewidziane ustawą. Otóż dziecko pełnoletnie powyżej 18 lat musi kształcić  się w szkole publicznej, dziecko nie może mieć więcej niż 21 lat, dziecko musi mieszkać przynajmniej z jednym rodzicem i dziecko nie może być zamężne/żonate.

Źródło: informator miesięczny.

 

Termin wypłaty Kindergeld

Osobom posiadającym w Niemczech tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy przysługuje prawo do pobierania Kindergeld, czyli niemieckiego zasiłku rodzinnego. Wystarczy przepracować w Niemczech pół roku, aby nabyć to prawo.

Sam proces ubiegana się o wypłatę niemieckiego zasiłku rodzinnego jest żmudnym procesem, a sama weryfikacja dokumentów trwa stosunkowo długo. Uzyskanie Kindergeld stwarza najwięcej kłopotów pracownikom polskich firm, osobom pracującym na własny rachunek oraz pracownikom posiadającym przerwy w zatrudnieniu. Jednak skuteczne załatwienie sprawy przynosi (najczęściej pracującemu ojcu) wiele finansowej satysfakcji. Niemiecki zasiłek rodzinny należy bowiem do najwyższych na świecie.

Par. 66 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz) definiuje moment wypłaty świadczenia rodzinnego. Zgodnie z zapisem przytoczonego paragrafu Kindergeld wypłacany jest w trakcie miesiąca, w którym występuje prawo do pobierania niemieckiego zasiłku rodzinnego. Dzień wypłaty świadczenia może wypaść zarówno na początku miesiąca, w środku miesiąca lub nawet na zakończenie miesiąca. Decydujące znaczenie ma w tym przypadku numer świadczenia czyli tzw. Kindergeldnummer. Ostatnia cyfra wskazuje na termin wypłaty. Jest to tzw. Endziffer. Jeżeli na końcu numeru świadczenia znajduje się cyfra 0 lub 1, to wypłata Kindergeld następuje na początku miesiąca. Jeśli numer zakończony jest cyfrą z przedziału od 2 do 7, to wypłata Kindergeld następuje w środku miesiąca. Z kolei gdy na końcu numeru  świadczenia widnieje cyfra 8 lub 9, to Kindergeld jest wypłacany wraz z końcem danego miesiąca.

Osobie uprawnionej do pobierania Kindergeld (np. ojcu dziecka) nie przysługuje prawnie jakiś ściśle określony co do konkretnej daty dzień miesiąca, w którym to niemiecka Kasa Rodzinna musi dokonać przelewu świadczenia rodzinnego. Wypłata może nastąpić zarówno 1 dnia miesiąca, jak i ostatniego dnia miesiąca. Praktyka pokazuje jednak, że do 21 dnia miesiąca większość Kas Rodzinnych dokonuje przelewu na konto bankowe należnej wysokości Kindergeld.

Opracowanie własne na podstawie niemieckiej ustawy o podatku dochodowym. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Problemy z Familienkasse dotyczące Kindergeld

Zdobycie Kindergeld to często droga usłana kamieniami. Niemieckie Familienkasse stawiają szereg wymagań wobec rodziców ubiegających się o zasiłek rodzinny na swoje dzieci. Najczęściej powtarzającymi się problemami występującymi albo w trakcie załatwiania formalności lub też już w trakcie pobierania świadczenia rodzinnego są głównie: niewiedza rodziców, niereagowanie na pisma urzędowe, brak wystarczających informacji i niesięganie do aktów prawnych, słabo zorientowane osoby pomagające uzyskać świadczenie oraz niekompletne lub już nieaktualne dane.

Często powtarzającym się błędem, wynikającym przede wszystkim z samej niewiedzy, jest brak posiadania stałego meldunku w Niemczech, bez którego trudno o pozytywne zakończenie starań o przyznanie świadczenia rodzinnego. Procedurę można rozpocząć po upływie półrocznego okresu pracy w Niemczech, co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. W razie braku pracy rodzice mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne pod warunkiem, że posiadają ubezpieczenie po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy (okres składkowy) lub gdy podlegają pod niemieckie ubezpieczenie emerytalne lub rentowe.

Częstym problemem podczas starań o zasiłek rodzinny jest stosunkowo duża ilość dokumentów do przedłożenia urzędnikom rozpatrującym sprawę. Oprócz standardowego wniosku konieczne są dokumenty związane z potwierdzeniem małżeństwa, urodzenia dzieci, wykonywaną pracą, miejscem zameldowania, a także niemieckim numerem ubezpieczenia. W przypadku starszych dzieci potrzebne jest potwierdzenie szkoły o odbywanej edukacji dziecka w danej placówce oświatowej. Często zdarza się, że kasa rodzinna zgłasza zastrzeżenia do osób starających się o świadczenie rodzinne i prosi o wykazanie rocznych dochodów na Lohnsteuerbescheinigung lub na miesięcznych odcinkach płacowych Lohnabrechnungen. Oba dokumenty potwierdzają uzyskane zarobki oraz odprowadzone podatki i składki ubezpieczeniowe. Również często zdarza się, że niemieckie instytucje wychodzą z zapytaniami o potwierdzenie płaconych rachunków za mieszkanie oraz potwierdzenie faktu zamieszkania w Niemczech poprzez stosowną umowę najmu zawartą z niemieckim właścicielem mieszkania.

Wiele trudności napotykają osoby starające się o Kindergeld, a posiadające własną działalność gospodarcza, czyli tzw. Gewerbe. Osoby te muszą przygotować się na bardzo dokładną weryfikację ze strony Familienkasse. Oprócz złożenia standardowego wniosku wraz z podstawowymi dokumentami, instytucja ta wymaga przedłożenia dokumentów rejestracji działalności gospodarczej wraz z numerem identyfikacyjnym, wykazania osiąganych obrotów i to najczęściej za cały poprzedni rok podatkowy w celu sprawdzenia wiarygodności  firmy. Wymagane jest również przedłożenie zaświadczenia o ubezpieczeniu. Często jest to ubezpieczenie prywatne, które jest przez Familienkasse bardzo skrupulatnie sprawdzane.

Częstym przypadkiem, który niepokoi osoby pobierające świadczenia rodzinne jest sytuacja,  w której rodzice muszą zwracać pieniądze do Familienkasse. Zdarza się tak wtedy, gdy kasa rodzinna nie posiada kompletnych dokumentów lub bazuje na nieaktualnych danych będących w jej posiadaniu. Ponadto nieinformowanie tejże instytucji przez rodziców o okolicznościach i zdarzeniach mających wpływ na sprawę stanowi ważny czynnik, który decyduje zarówno o wstrzymaniu wypłaty Kindergeld,  jak i o zwrocie wypłaconego wcześniej świadczenia. Obowiązkiem osób pobierających świadczenia na dzieci jest poinformowanie kasy rodzinnej o wszelkich zdarzeniach lub zmianach zachodzących w rodzinie, czy to o zakończeniu przez dzieci edukacji, przerwaniu jej lub zmianach w statusie stanu cywilnego. Dane te rodzice powinni aktualizować co roku i przekazywać terminowo właściwej kasie rodzinnej.

Problemem dla wielu rodziców, a już szczególnie w okresie wakacyjnym po zdobyciu przez dziecko świadectwa dojrzałości, a przed rozpoczęciem studiów, jest brak kontynuacji nauki pełnoletniego dziecka. Przerwa powyżej 4 miesięcy powoduje wstrzymanie wypłaty Kindergeld. Jak wiadomo, niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje tylko na te dzieci powyżej 18 lat, które się uczą. Jeśli następuje sytuacja, w której dzieci kończą naukę np. w szkole średniej, a w dalszym ciągu po wakacjach będą kontynuować edukację na wyższych uczelniach, obowiązkiem rodziców jest poinformowanie kasy rodzinnej o zaistniałej sytuacji.

Bardzo częstym i fatalnym w skutkach błędem osób pobierających świadczenia rodzinne jest brak dotrzymywania terminów wyznaczonych przez kasę rodzinną. Bardzo trudno w takiej sytuacji przeprowadzić skuteczne odwołanie. Zdarzają się wtedy sytuacje, że starania o świadczenia rodzinne muszą być podjęte całkowicie od nowa, tzn. trzeba na nowo rozpocząć procedurę o ubieganie się o Kindergeld. Niezachowanie terminu często wiąże się z tym, iż na wniosku podawany jest adres zameldowania, który automatycznie uznawany jest jako adres do korespondencji. Osoby pracujące przykładowo na budowach rozmieszczonych po całych Niemczech, nie są fizycznie obecne w miejscu zameldowania. W innych przypadkach pracownicy są meldowani na adres firmy, a w skrzynkach pocztowych korespondencja zalega całymi miesiącami.

Kolejnym często pojawiającym się błędem jest przeoczenie lub zaniechanie. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie rodzinne jest nim najczęściej brak podpisu współmałżonka na wniosku. Wiąże się to z tym, iż często współmałżonkowie nie mają dostępu do informacji lub nie ingerują w sprawy świadczeń rodzinnych podczas nieobecności  wnioskodawcy uprawnionego do otrzymania Kindergeld. Przykładowo mąż przebywa w Niemczech, a w tym czasie przychodzi korespondencja z Familienkasse, której żona nie otwiera.

Bardzo często ma miejsce sytuacja, w której to osoba pobierająca świadczenie rodzinne kończy pracę w Niemczech i wraca do Polski, jednak po powrocie nadal pobiera Kindergeld. W tym momencie zatajenie powrotu do kraju pochodzenia i pobieranie zasiłku jest traktowane jak wyłudzenie. W trakcie najbliższej aktualizacji danych, która obligatoryjnie ma miejsce raz na 12 miesięcy, osoba pobierająca świadczenie rodzinne będzie musiała  przedłożyć kasie rodzinnej zaświadczenie o zatrudnieniu. W  tym momencie nastąpi zweryfikowanie danych, w konsekwencji czego rodzic będzie musiał oddać pieniądze z tytułu Kindergeld wraz z odsetkami.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Dodatkowe 4 miliardy EUR na świadczenia pro-rodzinne i Kindergeld

Niemcy gwarantują zatrudnionym u siebie pracownikom najwyższe w Unii Europejskiej świadczenia pro-rodzinne, wydając co roku ze swojego budżetu niewyobrażalne kwoty pieniędzy na dzieci i rodziny pracowników. Część ze środków finansowych trafia do kieszeni zatrudnionych w Niemczech Polaków, co pracę zarobkową nad Renem czyni jeszcze bardziej opłacalną i atrakcyjną.

Wypłacając Kindergeld, który należy się na wszystkie dzieci do lat 18, a także na dzieci uczące się do lat 25 i niepracujące do lat 21, Niemcy muszą każdego roku przygotować w budżecie kwotę 4,6 miliarda Euro. Według danych statystycznych w Niemczech w skali jednego tylko roku wypłaca się Kindergeld na ponad 18 milionów dzieci. Najniższa miesięczna stawka Kindergeld wynosi 184 Euro, natomiast najwyższa 215 Euro. Ocenia się, że ok. 400.000 wnioskodawców niemieckiego zasiłku rodzinnego wydaje otrzymane z tytułu Kindergeld pieniądze tylko i wyłącznie w Polsce, a więc w kraju pochodzenia.

Dokształcanie i integracja dzieci obcokrajowców, aby te znały język niemiecki i zintegrowały się ze społeczeństwem, kosztuje rocznie budżet Niemiec okrąglłę 400 milionów Euro. Dodatkowo Niemcy wspierają 2 miliony dzieci pochodzące z biedniejszych rodzin, gwarantując im świadczenia zgodnie z drugą księgą socjalną, co kosztuje niemiecki budżet kolejne 772 miliony Euro rocznie.

Od 2013 roku koszty związane z wydatkami pro-rodzinnymi wzrastają w Niemczech o 4 miliardy Euro w stosunku do wydatków z roku 2012. Wszystko za sprawą środków finansowych na dzieci do lat 3. Otóż państwo niemieckie zapewnia od 2013 roku dodatkową pomoc finansową związaną z wychowywaniem przez rodziców najmłodszych pociech, co łącznie będzie kosztowało budżet Niemiec wspomnianą kwotę 4 miliardów Euro.

Elterngeld, a więc zasiłek rodzicielski, kosztuje niemiecki budżet 4,5 miliarda Euro. Pieniądze te są rozdzielane pomiędzy rodziców nowonarodzonych dzieci. Najniższa kwota zasiłku rodzicielskiego wynosi 300 Euro na miesiąc, natomiast najwyższa aż 1.800 Euro miesięcznie. Świadczenie otrzymuje się przez okres 12 lub 14 miesięcy po narodzeniu dziecka.

Powyższe przykłady dobitnie pokazują, że mało gdzie tak dba się o rodzinę i dzieci swoich pracowników, jak właśnie w Niemczech. Z uwagi na pojawiające się coraz to większe pieniądze w niemieckim budżecie na finansowanie polityki pro-rodzinnej, coraz bardziej opłaca się podejmować Polakom zatrudnienie w Niemczech i korzystać z dobrodziejstw tamtejszego systemu socjalnego. Szczególnie z uwagi na przygotowane fundusze pieniężne bardzo opłacalny dla rodzin będzie rok 2013 i następne lata po nim następujące. Warunkiem jest jednak podjęcie legalnej pracy w Niemczech.

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych, ministerialnych i danych pochodzących z ustawy budżetowej. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.

 

Kindergeld 2012

Kto otrzymywał w 2011 roku Kindergeld, ten pracując przez cały okrągły rok w 2012r. otrzyma na pierwsze dziecko 2.208 Euro. Kto posiada dwójkę dzieci, ten otrzyma za 2012r. kwotę 4.416 Euro. Z kolei te osoby, które posiadają trójkę dzieci, otrzymają na nie 6.696 Euro. Przy czwórce dzieci Kindergeld w 2012 roku wyniesie 9.276 Euro. 

Ostatnia podwyżka Kindergeld miała miejsce wraz z początkiem stycznia 2010 roku. Wtedy Kindergeld wzrósł o 20 Euro. W efekcie na pierwsze dziecko przysługuje 184 Euro miesięcznie. Podobnie jest z drugim dzieckiem, na nie także rodzice otrzymują 184 Euro każdego miesiąca. Kindergeld na trzecie dziecko wynosi już 190 Euro, natomiast na czwarte dziecko i każde następne to dodatkowe 215 Euro co miesiąc. Kto ma niskie dochody, ten może otrzymać oprócz Kindergeld dodatkowe świadczenie na dzieci w postaci tzw. dodatku na dzieci. Ten dodatek jest uzupełnieniem Kindergeld. Maksymalna wysokość dodatku na dzieci wynosi 140 Euro na każde dziecko żyjące razem z rodzicami. Jednakże o dodatek na dzieci mogą ubiegać się tylko ci rodzice, którzy mają niskie dochody.

Zmiany związane z Kindergeld od 01.01.2012:

a)      kto pobiera Kindergeld na pełnoletnie dzieci, ten nie musi przedstawiać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskiwanych przez dzieci mające powyżej 18 lat (z drugiej zaś strony dzieci pełnoletnie nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, a jedynie do 20 godzin tygodniowo)

b)       na dzieci będzie można więcej odliczyć od podatku w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej (z drugiej zaś strony trzeba dobrze znać aktualne przepisy podatkowe)

 

Kindergeld 2013 – zapowiedź

Umowa koalicyjna niemieckiego rządu przewiduje, że kolejna podwyżka stawki Kindergeld będzie miała miejsce w 2013 roku. Jednakże rząd przewiduje dla rodziców pobierających Kindergeld pewną niespodziankę. Otóż mimo podwyżki nie będzie ona wypłacona w pieniądzach, jak to miało miejsce do tej pory (rodzice otrzymywali przelew na konto). Rodzice będą otrzymywali bony, które będą do zrealizowania na konkretne cele. Urzędnicy ministerialni chcą w ten sposób zapewnić dzieciom wsparcie, jakim w swoim przeznaczeniu jest Kindergeld.

Zważywszy na to, że wielu rodziców pieniędzy otrzymywanych z tytułu Kindergeld wcale ale to wcale nie wydaje zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby dzieci, a wręcz przeciwnie - na swoje własne potrzeby, to pomysł z wprowadzeniem bonów nie jest może aż taki zły. Przynajmniej zdyscyplinuje tych rodziców, którzy własne potrzeby stawiają ponad potrzeby dzieci. Dzięki wprowadzeniu bonów uda się urzędnikom zrealizować jeden z zamierzonych celów. Otóż Kindergeld w postaci bonu towarowego trafi tak naprawdę bezpośrednio do dziecka, a nie do jego rodzica. Pieniądze rodzic zawsze przecież może wydać na swoje wydatki, ale bonu towarowego już nie spienięży, a tylko może go zrealizować, tj. wymienić na jakiś konkretny produkt niezbędny dziecku.

Opracowanie własne na podstawie Kindergeld 2012.

 

Wysokość Kindergeld w Europie

Kto pracuje poza granicami Polski, ten powinien przyjrzeć się poniższemu zestawieniu, które przedstawia wysokość zasiłku rodzinnego w różnych krajach europejskich. Na tle Europy niemiecki Kindergeld wygląda naprawdę świetnie, co wyraźnie podkreśla, że praca w Niemczech przez dłuższy okres czasu jest naprawdę atrakcyjna dla pracowników z Polski, którzy posiadają dzieci. Mało który europejski kraj można pod tym względem porównać do Niemiec. Jedynie Francja i kraje skandynawskie mogą w zakresie zasiłku rodzinnego konkurować z Niemcami. Natomiast wysokość świadczenia np. w Anglii rozczarowuje. Poniższe zestawienie bardzo trafnie pokazuje, jak rośnie wysokość Kindergeld w przypadku rodzin (rodzica) posiadającego większą ilość dzieci.

Niemcy
Pierwsze dziecko: 184 €
Dwoje dzieci: 368 €
Troje dzieci: 558 €
Każde następne dziecko: +215 €

Belgia
Pierwsze dziecko: 77,05 €
Drugie dziecko: 219,63 €
Trzecie dziecko: 432,50 €
Każde następne dziecko: 212,87 €

Dania
Pierwsze dziecko: 145 €
Drugie dziecko: 131 €
Trzecie dziecko: 103 €

Grecja
Pierwsze dziecko: 5,87 €
Drugie dziecko: 18 €
Trzecie dziecko: 40 €
Czwarte Dziecko: 48 €
Każde następne dziecko: 8,07 €

Francja
Pierwsze dziecko: 0,00 €
Drugie dziecko: 120,32 €
Trzecie dziecko: 274,47 €
Czwarte dziecko: 428,62 €
Piąte dziecko: 582,77 €
Każde następne dziecko: 154,15 €

Irlandia
Pierwsze dziecko: 160 €
Drugie dziecko: 320 €
Trzecie dziecko: 515 €
Bliźniaki: 1,5-krotne świadczenie na dziecko
Trojaczki: 2,0-krotne świadczenie na dziecko
Czworaczki: 2,0-krotne świadczenie na dziecko

Islandia
Pierwsze dziecko: 115,25 € (rodzice po ślubie)               
Drugie dziecko: 137,17 € (rodzice po ślubie)
Samotni rodzice: 191,92 € lub 196,83 €

Włochy
Roczne dochody rodziców do € 11,422.98: € 250,48
Roczne dochody rodziców między 27.693,04 € a 30,403.39 : € 38,73
Roczne dochody od € 43.962,05: 0 €

Luksemburg
Pierwsze dziecko: 185,60 €
Drugie dziecko: 440,72 €
Trzecie dziecko: 802,74 €
Czwarte dziecko i każde następne dziecko: 361,82 €

Holandia
Dzieci poniżej 6 roku życia: 58,11 €
Dzieci między 6-11 rokiem życia: 70,57 €
Dzieci między 12-17 rokiem życia: 82,02 €

Norwegia
Dla dzieci ur. po 1 stycznia 1995 - Dla każdego dziecka: NOK 972 (121 €)
Dodatkowo dla dzieci zamieszkałych na północy kraju: 316 (43 €)NOK 316 (43 €)

Austria
Pierwsze dziecko: 105,40 €
od 3 roku życia: 112,70 €
od 10 roku życia: 130,90 €
od 19 roku życia: 152,70 €
Przy dwójce dzieci: + 12,80 €
Przy trójce dzieci: + 25,50 € (za dziecko)

Finlandia
Pierwsze dziecko: 100 €
Drugie dziecko: 110,50 €
Trzecie dziecko: 131 €
Czwarte dziecko 151,50 €
Każde następne dziecko: 172 €

Szwecja
Pierwsze dziecko: SEK 1050 (95 €)
Drugie dziecko: SEK 2200 (198 €)
Trzecie dziecko: SEK 3604 (324 €)
Czwarte dziecko: SEK 5514 (496 €)
Każde następne dziecko: SEK 1910 (172 €)

Anglia
płatność zasiłku rodzinnego dla dzieci poniżej 10 roku życia
Pierwsze dziecko: 105 €
Drugie dziecko: 70 €

Liechtenstein
Pierwsze dziecko: CHF 260 (179 €)
Bliźniaki lub więcej niż trzy dzieci: CHF 310 (213 €)
Dzieci powyżej 10 roku życia: dla wszystkich CHF 310 (213 €)

Hiszpania
Dzieci powyżej 18 roku życia: 24,25 € dzieci zdrowe,
48,47 € dzieci upośledzone
dzieci poniżej 18 roku życia: upośledzone w stopniu >65%: 260,79 €
upośledzone w stopniu >75%: 381,19 €

Szwajcaria
Zasiłek na dziecko do lat 16
(W zależności od kantonu, a liczba dzieci) od CHF 200 do CHF 375
(od 155 € do 290 €)

Zasiłek dla uczących się od 16 do 25 roku życia
(W zależności od kantonu, a liczba dzieci) CHF 250 bis CHF 525
(od 195 € do 405 €)

Źródło: Tabela europejskiego zasiłku rodzinnego.

 

Strona 4 z 5

«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»
Copyright © 2009-2017 Finanzamt.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zakaz kopiowania. Wykorzystywanie tekstów wymaga opłacenia licencji.