Austria

Rodzaje podatków w Austrii

Austria należy do tej grupy krajów Unii Europejskiej, gdzie płaci się najwyższe podatki. Podatkami są obciążone zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Austriacki system podatkowy jest podobny do niemieckiego.

Do najważniejszych rodzajów podatków płaconych w Austrii należą :

Podatek dochodowy (Einkommensteuer) oraz podatek dochodowy od wynagrodzenia (Lohnsteuer) są  w Austrii niezwykle wysokie, gdyż najwyższa stawka podatku wynosi 50%, a więc do budżetu Państwa trafia wtedy połowa dochodu podatnika !

Podatek VAT (Umsatzsteuer) zwany inaczej podatkiem od wartości dodanej (Mehrwertsteuer) wynosi generalnie 20% i jest nieco mniejszy niż w Polsce. Niektóre produkty lub usługi są obciążone niższą stawką podatku VAT, a takimi przykładowymi towarami są chociażby jedzenie i książki.

Podatek od osób prawnych (Körperschaftssteuer), którym są obciążone zyski spółek kapitałowych, a więc np. GmbH  (Sp. z o.o.) oraz AG (S.A), wynosi w Austrii 25%.

Podatki od majątku (Vermögenssteuern) w Austrii praktycznie nie istnieją. W przeszłości w austriackim systemie podatkowym funkcjonowały z powodzeniem Erbschaftssteuer oraz Schenkungssteuer.

Podatki od fundacji. W Austrii fundacje są obłożone podatkiem. W momencie zebrania kapitału jest on obciążony stawką 2,5% Stiftungseingangssteuer, a przychody z tytułu odsetek są obciążone podatkiem w wysokości 12,5%.

Opodatkowanie grupy przedsiębiorstw cechuje możliwość wliczenia w koszty w Austrii straty powstałej w córce-spółce zagranicą. Jeżeli zatem austriackie przedsiębiorstwo ma np. w Niemczech lub w Polsce spółkę przynoszącą straty, to stratę tę uwzględnia w austriackim bilansie.

Podatek od olejów mineralnych (Mineralölsteuer) nakładany jest na ropę i benzynę, a jego wysokość w zależności od rodzaju paliwa dochodzi nawet do 60% na 1 litr.

Podatek od wyrobów tytoniowych (Tabaksteuer) nakładany jest na produkty tytoniowe na czele z papierosami. Podatek jakim jest obciążona paczka zawierająca 20 sztuk papierosów wynosi przynajmniej 83 Centy.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.


Liczba Polaków legalnie pracujących w Austrii

W Austrii jest najniższe bezrobocie spośród wszystkich krajów strefy Euro. Wolnych i nieobsadzonych stanowisk pracy jest mnóstwo, a co więcej – stawki wynagrodzenia są wysokie. Mimo to brakuje chętnych do pracy.

Gospodarka Austrii bardzo liczyła na pracowników ze wschodu Europy, dla których austriacki rynek pracy stoi od dawna otworem. Niestety od dnia otwarcia rynku pracy, tj. 01.05.2011 z krajów EU-8 (w tym z Polski) do pracy w Austrii wyjechało zaledwie 26.806 pracowników co jest jedynie kroplą w morzu potrzeb austriackiej gospodarki. Z grupy niespełna 27 tysięcy pracowników tylko 14.361 osób pracuje w Austrii na stałe, a reszta to pracownicy sezonowi. 1/3 pracowników przybyłych po 1 maja 2011 do Austrii to kobiety, które w przeważającej mierze otrzymują pracę w turystyce. 2/3 pracowników to mężczyźni, którzy zatrudnienie znajdują głównie w budownictwie. Najwięcej pracowników z krajów EU-8 podejmuje pracę w Wiedniu i okolicach. W następnej kolejności  wśród regionów, do których kieruje się emigracja zarobkowa ze wschodniej Europy, znajduje się Dolna Austria. Oczywiście najliczniejszą grupą pracowników w Austrii są Polacy, a tuż za nimi plasują się Węgrzy i Słowacy. Prawie w ogóle nie ma w tej grupie obcokrajowców pracowników z krajów nadbałtyckich. Firmy budowlane z Polski, Węgier i Słowacji walczą między sobą o zlecenia w sektorze budownictwa, gdzie jednak o znalezienie zlecenia i podpisanie umowy o dzieło jest coraz trudniej. Silna konkurencja i brak kontaktów osłabiają szanse dostępu polskich firm do rynku budowlanego w Austrii. Z drugiej strony austriackie firmy bardzo potrzebują fachowców, których są w stanie bardzo dobrze opłacać.

Opracowanie własne na podstawie danych austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.


Wysokość zarobków w Austrii

Austriaccy pracodawcy dobrze wynagradzają fachowców. Często stawki oferowane w Austrii są większe niż te, które za podobną pracę otrzymuje się w Niemczech. Austria staję się dla wielu pracowników z Polski atrakcyjnym miejscem podjęcia pracy.

Każdy chce zarobić zagranicą jak najwięcej. Dla zdecydowanej większości wyjeżdżających do pracy do innego kraju decydujące znaczenia ma czynnik ekonomiczny. Wyjeżdżamy zatem będąc pod wpływem oczekiwań co do polepszenia swoich zarobków i podniesienia standardów życia. To właśnie stawka oferowana za konkretną pracę najbardziej interesuje pracowników zatrudnionych zagranicą. W Austrii można dobrze zarobić, ale trzeba znaleźć odpowiednią pracę. Istnieją bowiem duże różnice i duża rozpiętość w kwestii uzyskiwanych zarobków w zależności od pewnych czynników.

Średnie wynagrodzenie mężczyzny licząc je wraz z dodatkami wynosi w Austrii 2.605 Euro brutto, a kobiety 1.753 Euro. Różnice w wynagradzaniu pracowników zależą nie tylko od płci. Czynnikami branymi pod uwagę są także wiek pracownika i miejsce, w którym znajduje się zakład pracy. Duża różnica w poziomie wynagradzania jest widoczna w poszczególnych austriackich Landach. Inne stawki są oferowane w stolicy kraju, a inne gdzieś na peryferiach. Podejmując pracę w Austrii musimy brać dokładnie pod uwagę region, w którym przyjdzie nam pracować, gdyż za podobną pracę przy podobnych wymaganiach pracodawcy możemy w jednej części Austrii zarobić całkiem nieźle, a w innej części kraju już tylko przeciętnie.

Średnie wynagrodzenie mężczyzn w Wiedniu kształtuje się na poziomie 2.080 Euro, natomiast średnie wynagrodzenie kobiet wynosi w stolicy Austrii 1.429 Euro.

Zarobki tak naprawdę zależą od wieku pracownika i jego doświadczenia zawodowego w branży. Osoby do lat 19 nie zarabiają już tak dobrze, gdyż są dopiero początkującymi pracownikami i dopiero zdobywają pierwsze szlify zawodowe. Młodzieńcy mogą liczyć na średnie zarobki na poziomie 1.370 Euro, a dziewczęta na 1.120 Euro. W przedziale wiekowym 20-24 mężczyźnie zarabiają średnio 1.802 Euro, a kobiety 1.370 Euro. Osoby pomiędzy 25 a 29 lat zarabiają odpowiednio 1.947 Euro i 1.335 Euro.

Mężczyźni w wieku 30-34 lata zarabiają średnio 2.035 Euro, a kobiety 1.358 Euro. W przedziale wiekowym 35-39 lat zarobki mężczyzn wynoszą średnio 2.127 Euro, a kobiet 1.406 Euro. W przedziale wiekowym 40-44 lata zarabia się średnio 2.212 Euro (mężczyźni) oraz 1.470 Euro (kobiety). W wieku 45-49 lat odpowiednio 2.246 Euro i 1.515 Euro, a w wieku 50-54 lata 2.275 Euro i 1.557 Euro. Mężczyźni mający od 55 do 59 lat zarabiają średnio 2.351 Euro, a kobiety 1.594 Euro. Osoby od 60 roku życia zarabiają odpowiednio 2.198 Euro i 1.130 Euro.

Źródło: Związek ubezpieczycieli.


Dokumenty do rozliczenia podatku z Austrii

Aby móc dokonać rozliczenia z austriackiego podatku, należy zbierać dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia, gdyż te będą stanowiły podstawę do uzyskania zwrotu podatku z Austrii. Pracownicy wraz z miesięcznym wynagrodzeniem powinni otrzymać od zatrudniających ich pracodawców miesięczne zestawienie, w którym zawarte są najważniejsze informacje dotyczące bieżącego zatrudnienia danego pracownika. I tak zaświadczenie dot. zatrudnienia powinno zawierać następujące pozycje:
• zarobek brutto
• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
• obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
• podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
• podatek od wynagrodzeń

Każdy pracownik zatrudniony w Austrii powinien otrzymać roczne zestawienie wynagrodzenia (dokument L16). Pracodawca ma obowiązek  do końca lutego (w formie elektronicznej) lub do końca stycznia złożyć L16 za poprzedni rok kalendarzowy dla wszystkich pracowników w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscem ze względu na siedzibę firmy (lub do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Na rocznym zestawieniu wynagrodzenia powinny znaleźć się następujące informacje:

• suma wypłaconego w  poprzednim roku kalendarzowym wynagrodzenia,

• numer PESEL pracownika,

• numer ubezpieczenia społecznego partnera lub partnerki,

• liczba dzieci kwalifikujących się do zasiłku, jeśli dana osoba była  jedynym żywicielem rodziny.

Na rocznym zestawieniu dochodów musi znajdować się  NIP pracodawcy,  który obowiązkowo  należy przekazać Urzędowi Skarbowemu.

Pracownicy mają prawo poprosić o kopię zaświadczenia o rocznym wynagrodzeniu. Jednakże w momencie zakończenia umowy o pracę, jeśli zatrudnienie zakończone zostało w ciągu roku, pracownik ma obowiązek przekazać roczne zestawienie dochodów  w biurze  rozliczeń  podatku lub właściwych instytucjach  ubezpieczenia społecznego do 15 dnia następnego miesiąca.

Od kwoty wynagrodzenia należnego za nadgodziny płaci się w Austrii tylko część podatków. Przy  przepracowaniu nadgodzin z co najmniej 50 procentowym dodatkiem, pierwsze dziesięć godzin nadliczbowych w miesiącu pozostaje wolne od podatku (z czego tylko maksymalnie 86 Euro są zwolnione z podatku).

Oprócz tego dodatkowo mogą zostać dopłacone dodatki za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych w niedziele, święta i za pracę wykonywaną w porze nocnej. Opłaty za niedziele, święta i pracę w porze nocnej są wolne od podatku do kwoty 360 € miesięcznie. Przy dodatkach za pracę na nocnej zmianie kwota wolna od podatku może wynosić do 540 € miesięcznie.

Brudne, ciężkie i niebezpieczne prace powinny być traktowane jako wolne od podatku do 360 € lub (przede wszystkim przy pracy w nocy) do 540 € miesięcznie. Stawki te stosuje się tylko wtedy, gdy  jest to zgodne z wymogami prawa, umowy kolektywnej lub umowy o pracę.

Opracowanie własne na podstawie aktualnych przepisów.


Familienbeihilfe – austriacki zasiłek rodzinny

W Austrii, podobnie jak w Niemczech, dużą wagę przywiązuje się do finansowej pomocy rodzicom w wychowywaniu dzieci. Państwo wypłaca świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego, które jest uzależnione przede wszystkim od wieku posiadanych dzieci. Bardzo ważną rzeczą i godnym podkreślenia faktem jest to, że wysokość zasiłku rodzinnego wzrasta wraz z ilością dzieci, a dochody rodziców nie mają tutaj wpływu na wypłatę świadczenia (nie ma granicy dochodowej!). Familienbeihilfe otrzymuje się co drugi miesiąc, aż do rozpoczęcia pracy zawodowej dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25 roku życia. Zasiłek wypłaca się z reguły matce dziecka (warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez rodziców) chyba, że zostanie złożony wniosek o wypłatę świadczenia dla ojca. Zgoda matki jest w takim wypadku obligatoryjna. W przypadku gdy rodzice żyją osobno, to prawo do pobierania świadczenia ma ta osoba, u której mieszka dziecko. Zasiłek rodzinny nie jest wypłacany na dzieci, które odbywają zasadniczą służbę wojskową lub służbę zastępczą.

Zasiłek rodzinny (wcześniej nazywany Kinderbeihilfe) jest finansowany z funduszy przeznaczonych na politykę rodzinną Środki te są pozyskiwane od pracodawców, którzy ustawowo zobowiązani są wpłacać określoną sumę na poczet wypłaty zasiłku rodzinnego.

Osoby mające prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii :
• obywatele Austrii
• obywatele UE/EOG oraz obywatele Szwajcarii
• obywatele państw trzecich, którzy przebywają w Austrii na podstawie dokumentu uprawniającego ich do stałego pobytu w Austrii
• osoby ze statusem uchodźcy na podstawie ustawy Asylum

Prawo do zasiłku rodzinnego dla dziecka lub dzieci przysługuje osobom posiadającym stałe miejsce pobytu w Austrii  i żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym. O zasiłek rodzinny może starać się  każda osoba spełniająca powyższe warunki.

Austriacki zasiłek rodzinny przysługuje :

a) na wszystkie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia,

b) na dzieci, które ukończyły 18 lat, przysługuje zasiłek wtedy, gdy znajdują się one w trakcie nauki zawodu, studiów oraz przeszkoleń,

c) dzieciom powyżej 18 roku życia, które ukończyły kształcenie i szkolenie zawodowe, od 01.03.2011  nie przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych – nawet gdy są one zarejestrowane jako bezrobotne.


Okres otrzymywania austriackiego zasiłku rodzinnego na dziecko :

•  Od 1 Lipca 2011 zostało wprowadzone ograniczenie wiekowe zasiłku rodzinnego. Wraz z nową regulacją zasiłek rodzinny przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 24 roku życia

• Jeśli spełnione są określone warunki, zasiłek rodzinny może być wypłacany do 25 roku życia.

• W okresie od ukończenia nauki przez dziecko i podjęcia dalszego kształcenia zawodowego przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 24 rok życia.

• Na dorosłe dzieci, które studiują, przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych pod warunkiem, że planowany okres studiów i pozytywne wyniki uzyskane w nauce zostały przedłożone urzędnikom i o nie zostały uzupełnione akta sprawy.

Zasady przyznawania austriackiego zasiłku rodzinnego osobom do 25 roku życia :

• Jeśli zostanie przedłożone zaświadczenie o trwającym kształceniu się w zawodzie  lub o odrabianiu służby cywilnej.

• Jeżeli studentka urodziła dziecko lub w dniu jej 24 urodzin była w ciąży.

• Jeśli studia trwają  przez co najmniej 10 semestrów, a zostały  rozpoczęte w roku kalendarzowym, w którym dziecko miało 19 lat (przy zachowaniu minimalnego okresu studiów aż do ukończenia studiów).

• Jeśli pełniona dobrowolna pomoc w ramach wolontariuszu została zakończona w państwie (w Austrii)  jako miejscu działań.

W niektórych przypadkach nie obowiązuje limit wieku dziecka i austriacki zasiłek rodzinny można otrzymać nawet na zupełnie dorosłe dziecko, które wcale nie pobiera nauki. Jednak ustawodawca bardzo sztywno określił zasady, według których rodzicom przysługuje świadczenie bez zachowania jakiegokolwiek limitu wieku dziecka. W przypadku gdy mamy do czynienia z dzieckiem będącym upośledzonym w stopniu trwałym, to wobec takiego dziecka nie stosuje się ograniczeń wiekowych, o ile kalectwo dziecka wystąpiło przed jego 21 urodzinami lub w trakcie nauki zawodu przed 25 urodzinami (włącznie do czerwca 2011 r.: do 27 urodzin).

Źródło: Familienbeihilfe.


Wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii

Kto z pracowników zatrudnionych w Austrii posiada dziecko bądź dzieci, tego w pierwszej kolejności interesuje wysokość przysługującego mu austriackiego zasiłku rodzinnego. Familienbeihilfe (wcześniej Kinderbeihilfe) wypłacane jest w Austrii co drugi miesiąc, a nie tak jak przykładowo Kindergeld w Niemczech, który rodzice otrzymują każdego miesiąca. Mimo wszystko wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii jest na przyzwoitym poziomie.

Na pierwsze dziecko:

Na każde dziecko: 105,40 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 112,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 130,90 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 152,70 Euro

Na drugie dziecko:

 

Na każde dziecko: 118,20 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 125,50 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 143,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 165,50 Euro

 

Na trzecie dziecko:

Na każde dziecko: 140,40 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 147,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 165,90 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 187,70 Euro

Na czwarte dziecko i każde następne:

Na każde dziecko: 155,40 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończy 3 lata: 162,70 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat: 180,90 Euro

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat: 202,70 Euro

 

 

W Austrii występuje także tzw. zwiększony zasiłek rodzinny. Na niepełnosprawne dzieci o wysokim stopniu niepełnosprawności stawka zasiłku rodzinnego wzrosła o 138,30 € na miesiąc. Wraz ze złożeniem wniosku o zasiłek na niepełnosprawne dziecko należy załączyć do niego zaświadczenie lekarskie. Stopnień niepełnosprawności lub trwałej niezdolności musi być potwierdzony świadectwem z Federalnego Urzędu Opieki Społecznej.

W Austrii częstotliwość wypłacania zasiłku rodzinnego nie odbywa się tak jak w Niemczech każdego miesiąca. Zasiłek rodzinny wypłacany jest 6 razy do roku w dwumiesięcznych ratach. Trzynasty zasiłek rodzinny jest regulowany według ustaleń.

Od września 2011 r. do zasiłku rodzinnego wypłacana jest dodatkowa kwota 100 € wpisowego w szkole, specjalnie dla dzieci od 6 do 15 roku życia (tj. od 16 roku życia dziecka nie ma już opłaty rejestracyjnej w szkole).

Problemem, który sprawia rodzicom najwięcej kłopotów jest kwestia zarobku dziecka, które może ono osiągnąć bez odebrania lub wstrzymania rodzicom świadczenia. Dorosłe dzieci mogą mieć roczne dochody nie przekraczające maksymalnie 10.000 Euro (do roku 2010: 9.000 €), aby nie stracić prawa do świadczeń rodzinnych.

Kwota zarobku w wysokości 10.000 Euro jest podstawą podatku od dochodów osobistych, bez  uwzględnienia 13 i 14 wynagrodzenia. Odszkodowania dla uczniów lub też zapomogi dla sierot są dochodami, które nie podlegają opodatkowaniu.

Źródło: Familienbeihilfe.


Pobyt w Austrii obywatela polskiego

Obywatele Szwajcarii oraz Unii Europejskiej (w tym Polacy) nie potrzebują specjalnego zezwolenia na pobyt w Austrii, jakie wymaga austriacka administracja od obywateli krajów trzecich. Polacy mogą zatem przebywać w Austrii do 3 miesięcy bez załatwiania większych formalności. Po upływie okresu trzymiesięcznego każdy obywatel Polski musi się w Austrii oficjalnie zameldować. Skutkiem meldunku jest wystawienie przez administrację w Austrii zaświadczenia o zameldowaniu.

Po upływie 5 lat pobytu w Austrii obywatele Polski otrzymują prawo do tzw. pobytu stałego. Warunkiem uzyskania statusu pobytu stałego jest taki pobyt w Austrii, który jest absolutnie zgodny z prawem i co ważne – nieprzerwany. Owe 5 lat pobytu w Austrii nie może być przerwane. Oczywiście nie chodzi tu o przebywanie non-stop u stóp Alp bez wyjazdu na urlop poza granice kraju, jednakże trzeba udowodnić, że np. pracuje się przez pięć okrągłych lat w Austrii. Po spełnieniu tych dwóch kryteriów można dopiero mówić o pobycie stałym w Austrii. Od strony administracyjnej pobyt stały w Austrii zostaje potwierdzony kolejnym zaświadczeniem, które tym razem nosi nazwę „Zaświadczenie o pobycie na stałe”.

Obywatele Polski mają wolny dostęp do austriackiego rynku pracy. Mogą zatem swobodnie przemieszczać się po Austrii w poszukiwaniu zatrudnienia i takowe podejmować. Jedynym warunkiem jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub względnie paszportu. Polacy mogą w Austrii nie tylko legalnie pracować, ale również otwierać i prowadzić działalność gospodarczą.

Źródło: Ustawa o meldunku.


Gospodarka Austrii

Pomimo tego, iż Austria w oczach wielu ludzi uchodzi jako kraj rolniczy i cel podróży turystycznych, to jednak nie można zapominać, iż jest także ważnym ośrodkiem przemysłowym, a wiele światowych koncernów i uznanych marek na świecie ma właśnie w Austrii swoje główne siedziby.

Bardzo dobrze rozwija się w Austrii sektor usług. Kraj słynie nie tylko z bardzo dobrych usług turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich, ale także np. z usług bankowych. Do najważniejszych gałęzi gospodarki należą branża spożywcza, produkcja używek, przemysł maszynowy, przemysł stalowy, przemysł elektroniczny, przemysł elektryczny, przemysł chemiczny oraz produkcja samochodów i części do nich.

Polscy pracownicy bądź też polskie firmy mogą w w/w gałęziach przemysłu szukać zatrudnienia względnie zleceń, gdyż w tych sektorach nastąpił wyraźny wzrost gospodarczy. Generalnie Austria cieszy się wśród zagranicznych inwestorów dużych zainteresowaniem. Powodem takiego stanu rzeczy jest z jednej strony stabilna gospodarka odnotowująca stały wzrost. Z drugiej zaś strony położenie kraju wpływa w istotny sposób na podjęcie decyzji o ulokowaniu firmy właśnie w Austrii. Kraj ten jest pomostem pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, a także jej bliski kontakt do krajów z Europy Południowej sprawia, iż Austria jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym oraz gospodarczym.

Jednym z sąsiadów Austrii są Niemcy, a zarazem jest to najważniejszy partner biznesowy. Wiele niemieckich firm inwestuje na rynku austriackim i otwiera tu swoje przedstawicielstwa. Na południu Austria graniczy z Włochami, do których mimo wszystko należy gospodarka zaliczana do jednej z najsilniejszych w Europie. Ponadto Austria może pochwalić się świetnymi tradycjami w pielęgnowaniu kontaktów w Europie Wschodniej. Uwarunkowania historyczne pozwalają jej korzystać w pełni ze współpracy z takimi krajami jak Węgry, Czechy i Słowacja, które przecież dawno temu tworzyły z Austrią monolit. Ponadto Austria pielęgnuje dobre kontakty handlowe z krajami byłej Jugosławii, a w szczególności z Chorwacją. Nie można także zapominać, że jednym z ważniejszych partnerów Austrii jest Szwajcaria, której gospodarka jest tylko nieznacznie lepsza od gospodarki austriackiej. To międzynarodowe ukierunkowanie Austrii sprawia, że ten wcale nieduży kraj bardzo dobrze wykorzystuje swoją rolę w zjednoczonej Europie.

Najważniejsze dane dotyczące austriackiej gospodarki :

wzrost gospodarczy 2%
produkt krajowy brutto 284 miliardów Euro
produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca 29.960 Euro
procentowo produkt krajowy brutto 2,76%
poziom inflacji 1,7%
poziom eksportu (w % PKB) 39,4%
poziom inwestycji (w % PKB) 20,7%

Źródło: OECD, WIFO, Eurostat, Komisja Europejska.


Bezrobocie w Austrii

Poziom bezrobocia w Austrii kształtuje się mniej więcej na poziomie około 250.000 osób bezrobotnych. Ostatnie dane statystyczne Urzędu Pracy wykazywały, że 244.346 osób jest w Austrii zarejestrowanych jako bezrobotne. Liczba ta kształtuje poziom bezrobocia na poziomie 6,7%, co odzwierciedla krajowe obliczenia. Z kolei według obliczeń Unii Europejskiej poziom bezrobocia w Austrii jest procentowo mniejszy i wynosi 4,8%. Dawałoby to Austrii w Europie drugą pozycję tuż za Holandią w kategorii krajów o najniższej stopie bezrobocia.

W Austrii duży nacisk kładzie się na zdobycie dobrego wykształcenia oraz na samo kształcenie. Według obecnie dostępnych danych w Austrii naukę pobiera 73.101 osób i one nie zostały ujęte w statystyce bezrobotnych. Być może również i z tego powodu statystyki wyglądają tak dobrze. Nie umniejsza to jednak nic krajowi, który i tak w oczach większości Europejczyków uchodzi za przykład kraju o bardzo niskim bezrobociu i bardzo dobrym wykorzystaniu zasobów ludzkich. 38.690 osób do 25-roku życia jest zarejestrowanych w Austrii w Urzędach Pracy jako bezrobotni. Jednak liczba osób młodych pozostających bez pracy w ostatnich latach spada i to nawet rocznie w stosunku 8,4%. Zwiększa się jednak bezrobocie wśród osób bez wykształcenia, co by dobitnie świadczyło, iż austriacki rynek pracy wchłania fachowców. Chociaż z drugiej strony powoli rośnie także odsetek osób o wyższym wykształceniu, które posiadają w Austrii status bezrobotnego.

Liczba bezrobotnych wzrosła w ostatnich latach przede wszystkim wśród przedstawicieli zawodów związanych z nauczaniem, kulturą i medycyną. Z drugiej zaś strony spada liczba bezrobotnych w branży produkcyjnej oraz w zawodach związanych z wszelkiego rodzaju pomocą (począwszy od pomocników na budowach, a skończywszy na pomocach w gospodarstwach domowych i opiece).
Siła nabywcza w Austrii kształtuje się na poziomie 75,7% pośród docelowej grupy wiekowej,  a więc w grupie osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia. W porównaniu do średniej osiąganej w Unii Europejskiej jest to wynik lepszy o 3,3%.

Generalnie kto chce pracować w Austrii, ten pracę znajdzie. Aczkolwiek praca i wakujące miejsca pracy są jeszcze dostępne dla osób bez odpowiedniego wykształcenia, to jednak ten trend może się w najbliższym czasie nieco zastopować i podążać bardziej ku modelowi niemieckiemu, a więc praca dla fachowców z dobrą znajomością języka niemieckiego i z doświadczeniem na podobnym stanowisku pracy. Austria to jednak kraj dużo mniejszy niż Niemcy i przy dużym napływie rąk do pracy z zagranicy może brakować w przyszłości wolnych stanowisk pracy dla osób niewykwalifikowanych. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że Austriacy świetnie sobie radzą ze zwalczaniem bezrobocia.

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Pracy.


Podział administracyjny i ludność w Austrii

Austria składa się z dziewięciu Landów, zwanymi potocznie po polsku krajami związkowymi. Na terenie kraju znajduje się 85 powiatów oraz 2368 gmin. Stolica kraju, jak przystało na prawdziwą metropolię, dzieli się na 23 okręgi i już dziś Wiedeń jest tym europejskim miastem, w którym poziom życia jest najwyższy. Inne duże miasta o dużej liczbie mieszkańców, a zarazem stolice poszczególnych austriackich Landów to Graz (Steiermark), Linz (Oberösterreich), Salzburg (Salzburg) oraz Innsbruck (Tirol).

Oto lista austriackich Landów :

Burgenland, którego stolicą jest Eisenstadt. Liczba mieszkańców 284.897. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 72. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 5,7 %.

Kärnten (Karyntia),  którego stolicą jest Klagenfurt. Liczba mieszkańców 558.085. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 59. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 7,0 %.

Niederösterreich (Dolna Austria), którego stolicą jest Sankt Pölten. Liczba mieszkańców 1.611.829. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 84. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 6,9 %.

Oberösterreich Górna Austria, którego stolicą jest Linz. Liczba mieszkańców 1.412.545. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 118. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 8,1 %.

Salzburg ze stolicą o tej samej nazwie. Liczba mieszkańców 531.586. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 74. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 12,8 %.

Steiermark (Styria), którego stolicą jest Graz. Liczba mieszkańców 1.210.259 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 74. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 6,9 %.

Tirol (Tyrol), którego stolicą jest Innsbruck. Liczba mieszkańców 709.912. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 56. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 11,0 %.

Vorarlberg ze stolicą w Bregenz. Liczba mieszkańców 369.922. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 142. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 13,1 %.

Wien (Wiedeń), który jako miasto stanowi Land. Liczba mieszkańców oficjalnie 1.714.142, a nie oficjalnie 2.500.000. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 kilometr kwadratowy to 4134. Procentowy udział obcokrajowców przypadający na liczbę mieszkańców wynosi 21,5 %.

Godnym podkreślenia jest fakt, że flaga Landu Oberösterreich oraz Tirol jest biało-czerwona i niemal identyczna z flagą Polski.

Austrię zamieszkuje 8.430.558 mieszkańców, a największą grupę obcokrajowców tworzą Niemcy, których w roku 2007 było w Austrii 109.000 osób, a już rok później w 2008r. liczba ta wzrosła do 124.710. Na dzień dzisiejszy bardzo trudno stwierdzić, ilu obywateli niemieckich może mieszkać, pracować lub prowadzić działalność gospodarczą w Austrii, ale liczba ta powinna stale rosnąć w górę.

Liczba mieszkańców Austrii w taki oto sposób rosła na przestrzeni ostatnich lat :
1913 rok = 6.767.000 mieszkańców          1919 rok = 6.420.000 mieszkańców 
1923 rok = 6.535.000 mieszkańców          1930 rok = 6.684.000 mieszkańców  
1934 rok = 6.760.044  mieszkańców         1939 rok = 6.653.000 mieszkańców  
1951 rok = 6.933.905 mieszkańców          1961 rok = 7.073.807 mieszkańców  
1971 rok = 7.491.526 mieszkańców          1981 rok = 7.555.338 mieszkańców  
1985 rok = 7.564.984 mieszkańców          1988 rok = 7.697.000 mieszkańców  
1990 rok = 7.677.850 mieszkańców          1991 rok = 7.755.000 mieszkańców  
1995 rok = 7.948.278 mieszkańców          2000 rok = 8.011.566 mieszkańców  
2001 rok = 8.043.000 mieszkańców          2005 rok = 8.225.278 mieszkańców  
2006 rok = 8.267.948 mieszkańców          2007 rok = 8.300.954 mieszkańców  
2008 rok = 8.336.549 mieszkańców          2009 rok = 8.363.040  mieszkańców  
2010 rok = 8.387.742 mieszkańców          2011 rok = 8.430.558 mieszkańców

66,0 % społeczeństwa w Austrii to katolicy w liczbie 5.530.000 wiernych.  3,9 % społeczeństwa to ewangelicy w liczbie 325.314 osób. Islam wyznaje w Austrii 515.914 osób, co przekłada się na 6,2% społeczeństwa. Wiele osób zamieszkujących Austrię nie deklaruje przynależności do żadnej religii, choć osoby te wywodzą się z europejskiej kultury chrześcijańskiej, o czym dobitnie świadczy fakt, iż jeszcze w 1961 roku Austrię zamieszkiwało 89% katolików, a w roku 1991 ich oficjalna liczba kształtowała się na poziomie 78%.

Źródło: Austriacki Urząd Statystyczny.


Samochody w zimie

W Austrii na właścicieli samochodów osobowych spada obowiązek wyposażenia pojazdów na zimę, a  obowiązkowe jest stosowanie opon zimowych lub łańcuchów przeciwpoślizgowych. Już od 1. stycznia 2008 kierowcy poruszający się po drogach Austrii mają obowiązek posiadania odpowiedniego wyposażenia zimowego.

W przypadku samochodów osobowych, samochodów z lekką lub ciężką przyczepą albo lekkich samochodów dostawczych (do 3,5 tony, na które wymagane jest prawo jazdy kat. B)  istnieje obowiązek posiadania wyposażenia zimowego w zależności od panujących warunków pogodowych w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia następnego roku.
Kierowcy samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych w warunkach zimowych mają dwie możliwości do wyboru:

Opcja pierwszaOpony zimowe
Opony zimowe powinny znajdować się na wszystkich kołach, gdy nawierzchnia drogi pokryta jest śniegiem, błotem pośniegowym lub lodem. Kierowcy powinni regularnie śledzić prognozę pogody i być przygotowani na jej zmianę. Wraz z obniżaniem się temperatury na wilgotnej jezdni może powstać gołoledź, a w przypadku jej wystąpienia to posiadanie opon zimowych jest już stuprocentowo obowiązkowe
Zgodnie z  austriackimi przepisami opony zimowe są oznaczone literami „M+S”, „M.S.” lub „M & S” oraz posiadają bieżnik o głębokości co najmniej 4 mm. W przypadku opon diagonalnych 5 mm. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku opon całorocznych, uniwersalnych i opon z kolcami.

Opcja drugaOpony letnie z łańcuchami śniegowymi
Alternatywą dla opon zimowych mogą być łańcuchy śniegowe, zamontowane na co najmniej dwóch kołach napędowych. Ich stosowanie jest jednak dozwolone tylko w przypadku, gdy jezdnia jest całkowicie lub prawie całkowicie pokryta śniegiem lub lodem. W innych przypadkach łańcuchów zakładać nie można. Ich przeznaczenie jest przecież zgodne z nazwą, a więc są to łańcuchy śniegowe, przeznaczone na śnieg i temu podobne warunki pogodowe.

Łańcuchy należy założyć na koła osi napędowej. Kierowcy aut wyposażonych w opony letnie, którzy wybierają się na dłużej do pracy w Austrii, powinni zawsze zabierać ze sobą łańcuchy.
Austriacka ustawa o ruchu drogowym nie przewiduje wyraźnego zakazu holowania przyczepy wyposażonej w opony letnie pojazdem na oponach zimowych (i odwrotnie). Powyższe obowiązuje w przypadku lekkich przyczep bez układu hamulcowego, jak i przyczep ciężkich (posiadających hamulce). Jednak w przypadku opon z kolcami przepisy nakazują wyposażenie przyczepy w opony takiego samego rodzaju, jaki posiada pojazd holujący. Zgodnie z zaleceniami austriackiego automobilklubu (ÖAMTC) w przyczepach użytkowanych należałoby stosować opony zimowe lub całoroczne przez cały okrągły rok.

Kierowcy pojazdów poruszający się bez opon zimowych w zimowych warunkach drogowych ryzykują otrzymanie mandatu w wysokości 35 Euro. Jeżeli stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu, teoretycznie kara może sięgnąć nawet kwoty 5.000 Euro. Ale tu akurat wszystko zależy od konkretnego zagrożenia bądź skutków wynikających z braku opon zimowych podczas jazdy samochodem zimą.
Gdy szkodę spowoduje kierowca pojazdu osobowego, którego samochód wbrew przepisom nie jest wyposażony w opony zimowe, to poszkodowany w zdarzeniu otrzymuje odszkodowanie z jego ubezpieczenia OC. Zatem warto mieć także z tego powodu opony zimowe. Ich brak może nas sporo kosztować.

Firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco samochodu, który w chwili powstania szkody był wyposażony w opony letnie, wskazując na „rażące niedbalstwo”, pod warunkiem istnienia dodatkowych okoliczności takich jak chociażby nadmierna prędkość lub rozmowa przez telefon.

Obowiązek posiadania wyposażenia zimowego dotyczy nie tylko samochodów osobowych, ale przecież także autobusów i samochodów ciężarowych. Nie bacząc na warunki pogodowe i stan jezdni, autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w okresie od 1 listopada do 15 marca mogą uczestniczyć w ruchu drogowym tylko pod warunkiem założenia opon zimowych na co najmniej jedną oś napędową. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t mają ten sam obowiązek w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia. Dodatkowo w tym samym czasie kierowcy wyżej wymienionych pojazdów powinni wozić ze sobą łańcuchy śniegowe.

Zamiast opon zimowych można używać opon do „specjalnych zastosowań“. Są to opony przeznaczone do użytku zarówno na drogach, jak i w terenie. Opony zimowe muszą posiadać oznaczenie M+S, M.S. lub M&S, a opony specjalne ET, ML lub MPT. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm w przypadku opon o budowie radialnej i 6 mm w przypadku opon diagonalnych. Wyjątek stanowią pojazdy służb porządku publicznego, wojska i straży pożarnej, w których przypadku zakładanie opon zimowych ze względu na przeważający rodzaj zastosowania pojazdu jest niemożliwe lub nieuzasadnione, jak również pojazdy znajdujące się  w trakcie jazdy próbnej lub transportu. Obowiązkowi posiadania zimowego wyposażenia nie podlegają mikrosamochody, motorowery i motocykle, ale też nimi w zimie nie jeździ się za wiele, o ile w ogóle.

Źródło: Austria.Info