Ubezpieczenie społeczne w Holandii

Pracownicy podejmujący pracę u holenderskich pracodawców są ubezpieczeni w Holandii, a pracownicy oddelegowani z polskich firm do pracy w Holandii są ubezpieczeni najczęściej w polskim ZUS-ie.

Ubezpieczenia społeczne zgodnie z holenderskimi przepisami są to takie ubezpieczenia, które zapewniają dochód lub ulgi w niektórych ściśle określonych przez ustawodawcę sytuacjach. Mogą to być pieniądze z tytułu bezrobocia lub dofinansowanie edukacji, ale do tej kategorii również zalicza się zwrot kosztów leczenia. Poza wewnętrznych prawem holenderskim w zakresie ubezpieczeń społecznych istnieją także przepisy unijne regulujące kwestie ubezpieczenia podczas delegowania pracowników do pracy zagranicą. Zgodnie z przyjętymi w UE zasadami pracodawcy mogą do 24 miesięcy opłacać składki ubezpieczeniowe w kraju siedziby.

Ubezpieczenia krajowe/publiczne są częścią ubezpieczenia społecznego. Na to ubezpieczenie trzeba płacić składki. Kwoty te są obliczane na podstawie dochodu.

Na ubezpieczenia krajowe składają się :

· ogólna ustawa emerytalna (AOW)

· ogólna ustawa dotycząca rent rodzinnych po zmarłym członku rodziny (Anw)

· ogólna ustawa dotycząca nadzwyczajnych kosztów leczenia (AWBZ)

· ogólna ustawa dopłat dla dzieci (AKW, dla AKW nie muszą być płacone składki)

Składki na ubezpieczenia krajowe zostają potrącane wraz z podatkiem od wynagrodzenia z Państwa wypłaty lub pobrane razem z podatkiem dochodowym przy wystawianiu decyzji podatkowej.

W niektórych przypadkach może być tak, że pracownicy nie mają ubezpieczenia krajowego. W tym przypadku nie trzeba płacić składek, ale także nie ma prawa do ulgi podatkowej dotyczącej ubezpieczenia krajowego.

Od 1 Maja 2010 obowiązuje nowe ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego w Europie. Z zasady pracownicy są ubezpieczeni w kraju UE, w którym pracują, nawet jeśli miejscem zamieszkania jest inny kraj UE. Pracownicy zatrudnieni w Holandii mogą być od dnia 1 maja 2010 ubezpieczeni w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, np. w Polsce.

Jeżeli pracownik pracuje już w Polsce i jest od 1 maja 2010 ubezpieczony według nowych zasad w polskim ZUS-ie, to tak długo, jak długo nie zmieni się sytuacja takiej osoby, można pozostać do 1 Maja 2020 nadal ubezpieczonym w kraju, w którym aktualnie jest się ubezpieczonym.

Jeśli pracownik jest objęty obowiązkowym holenderskim ubezpieczeniem krajowym, do ustalenia wysokości składki niezbędne jest podanie uzyskanych w innych krajach dochodów.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone. © finanzamt.pl