Einkommensteuer

Osoby zatrudnione w Niemczech płacą Einkommensteuer (podatek dochodowy). Podatkiem tym opodatkowuje się zarówno dochody uzyskiwane w Niemczech, jak i dochody uzyskiwane na całym świecie przez osoby fizyczne posiadające na terenie Niemiec miejsce zamieszkania lub stałego pobytu.

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym wprowadza pojęcie obowiązku podatkowego i wyróżnia jego dwa rodzaje: ograniczony i nieograniczony. Zatrudnienie do 183 dni w roku, co odpowiada 6 miesiącom, oznacza ograniczony obowiązek podatkowy. Zatrudnienie powyżej 183 dni w roku, a więc więcej niż pół roku, wiąże się z wystąpieniem nieograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech.

 

W skład Einkommensteuer wchodzą następujące rodzaje podatków od wynagrodzenia:

Lohnsteuer to podatek dochodowy potrącany od wynagrodzenia pracowników. Każdego miesiąca jest odciągany przez pracodawców od pensji i odprowadzany na konto fiskusa. Wysokość Lohnsteuer jest uzależniona od wysokości dochodów, a jego kwotę definiują tabele podatkowe dla określonego przedziału zarobków. Domeną tego rodzaju podatku jest to, że jego płatnik (pracownik) składa na koniec roku kalendarzowego roczną deklarację z wszystkich uzyskanych w przeciągu roku dochodów. W następstwie złożenia deklaracji podatkowej zapłacony wcześniej w ciągu całego roku podatek zostaje naliczony na poczet podatku należnego. Jeżeli suma podatku zapłaconego za dany rok jest mniejsza, aniżeli suma podatku należnego, to podatnik musi dopłacić brakującą kwotę podatku należnego. W przypadku wystąpienia odwrotnej sytuacji, a więc gdy podatek zapłacony jest większy, aniżeli podatek należny, to podatnik otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku.

 

Solidaritätszuschlag

to podatek, który był płacony przez pracowników zachodnich Landów na rzecz wschodnich Niemiec. Po prawie trzydziestu latach osoby pracujące w zachodnich Landach Niemiec nie muszą płacić podatku solidarnościowego. Zmiana ta nie dotyczy jednak najbogatszych. Solidaritätszuschlag został wprowadzony w Niemczech w 1991 roku w momencie zjednoczenia kraju. Podatek ten miał wspierać przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, a także pokryć koszty związane ze zjednoczeniem Niemiec. Zmiany wprowadzone w 2021 roku przez resort niemieckich finansów spowodowały, że z podatku solidarnościowego zostały zwolnione osoby zarabiające rocznie poniżej 73 000 euro (osoba samotna) oraz poniżej 151 000 euro (osoba w związku małżeńskim). Zniesienie podatku solidarnościowgo objęło około 90 procent podatników.

 

Kirchensteuer to podatek kościelny. Płaci się go na Kościół. Kirchensteuer płacą tylko te osoby, które oficjalnie zadeklarują w Niemczech przynależność do religii. Wysokość podatku kościelnego  waha się w zależności od Landu pomiędzy 8% a 9%. Każdy Land wyznacza swoją wysokość podatku kościelnego, ale zawsze nalicza się go proporcjonalnie do Lohnsteuer. W Landzie Bayern i Baden-Württemberg KSt wynosi 8%, natomiast we wszystkich pozostałych Landach 9%.

Dla polskich pracowników, którzy w Polsce należą do kościoła katolickiego, płacenie podatku kościelnego w Niemczech jest obowiązkowe. Przed podjęciem pierwszego zatrudnienia w Niemczech pracownik powinien zadeklarować przynależność do religii. Wyznanie rzymsko-katolickie oznacza się w dokumentacji podatkowej skrótem literowym RK. Wyznanie ewangelickie to z kolei skrót EV. W przypadku katolików o płaceniu podatku kościelnego w Niemczech decyduje fakt przyjęcia chrztu. Jeżeli pracownik zatrudniony z Niemczech został ochrzczony w Polsce, to także na terenie Niemiec należy do wspólnoty Kościoła. W razie odmowy zapłacenia podatku przez osobę wierzącą, niemiecka administracja kościelna wysyła stosowne pismo do polskiej parafii o wystąpieniu danej osoby z Kościoła.

Niemiecki Kirchensteueramt (Kościelny Urząd Podatkowy) lub niemiecki Urząd Skarbowy mogą sprawdzić, czy pracownik został w Polsce ochrzczony. Na tej podstawie naliczą pracownikowi 8% lub 9% podatku kościelnego należnego do zapłacenia w Niemczech fiskusowi.

 

 

Stawki Einkommensteuer w Niemczech:

  • stawka podatku 0%
  • stawka podatku 14%
  • stawka podatku 42%
  • stawka podatku 45%

Podatek dochodowy dla polskich i niemieckich FIRM BUDOWLANYCH

Bauabzugsteuer to szczególny rodzaj podatku dochodowego przewidziany dla firm budowlanych wykonujących prace budowlane na terenie Niemiec. Funkcjonowanie Bauabzugsteuer reguluje § 48 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG).

Obowiązujący w Niemczech podatek od usług budowlanych został wprowadzony w życie 1 stycznia 2002 roku, a jego głównym celem jest walka z pracą na czarno w budownictwie oraz przeciwdziałanie uchylaniu się od płacenia podatków.

Wysokość Bauabzugsteuer wynosi 15% wartości wykonanej usługi. Podatek ten potrąca zleceniodawca z kwoty otrzymanego od zleceniobiorcy rachunku i po zabezpieczeniu środków finansowych  odprowadza pieniądze do niemieckiego Urzędu Skarbowego.  Jeżeli zatem firma podwykonawcza wystawia za wykonane prace budowlane stosowny rachunek, to odbiorca tej usługi (np. główny wykonawca) nie płaci podwykonawcy pełnej kwoty należności. Podwykonawca otrzymuje 85% z kwoty wystawionego rachunku, natomiast pozostałe 15% odbiorca usługi przekazuje fiskusowi. Podwykonawcze firmy budowlane w Niemczech otrzymują w ten sposób tak naprawdę pomniejszoną o Bauabzugsteuer należność za wykonane prace.

Podatek Bauabzugsteuer wystąpuje wtedy, gdy usługa budowlana jest wykonywana na terenie Niemiec. Jeżeli polska firma wykonuje w Niemczech usługę budowlaną, to niemiecki odbiorca tej usługi ma obowiązek zatrzymać z wystawionego rachunku 15% kwoty i pieniądze te idą bezpośrednio na konto należące do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

W przypadku gdy polska firma wystawia niemieckiemu odbiorcy usługi rachunek na łączną kwotę 10.000 Euro, to odbiorca zatrzymuje u siebie z tej kwoty 1.500 Euro (równowartość 15%) i przelewa te pieniądze do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Polska firma otrzymuje natomiast należność w wysokości 8.500 Euro.

Bauabzugsteuer należy odprowadzić na konto fiskusa do 10 dnia następnego miesiąca, który  następuje po miesiącu, w jakim była wykonana usługa budowlana. Jeżeli usługa była wykonana w miesiącu styczniu, to podatek należy odprowadzić do 10 lutego.

Jeżeli niemiecka firma świadczy usługę budowlaną poza granicami Niemiec (np. w Austrii), to nie odprowadza się od takiej usługi wykonanej na terytorium innego państwa (w tym przypadku Austrii) podatku zwanego Bauabzugsteuer.

W sytuacji, gdyby  nie zatrzymano owych 15% z kwoty rachunku, zleceniodawca podlega karze grzywny do 25.000 Euro, a w ekstremalnych przypadkach (np. usługi opiewające na większe kwoty pieniędzy) zaniechanie potrącenia podatku jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

Pojęcie Bauabzugsteuer pojawiło się po raz pierwszy w niemieckim systemie prawnym 30 sierpnia 2001 roku wraz z wprowadzeniem ustawy o ograniczeniu nielegalnego działania w branży budowlanej. Następnie pojęcie to zostało przeniesione do niemieckiej ustawy o podatku dochodowym oraz do niemieckiej ordynacji podatkowej. W ten sposób wszystkie usługi budowlane wykonywane na terenie Niemiec  po dniu 31.01.2001 są obłożone podatkiem Bauabzugsteuer.

Usługą budowlaną zgodnie z zapisem § 48 ustęp 1 strona 2 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym są wszystkie te usługi, które mają za cel produkcję, naprawę, konserwację, zmianę lub usunięcie obiektów budowlanych.