Serwis podatkowy

Reprezentowanie przed urzędami

Podatnika przed Urzędami Skarbowymi może reprezentować jedynie doradca podatkowy (Steuerberater) pełniący zawód zaufania publicznego i wpisany na Krajową Listę Doradców Podatkowych.

Czynności doradztwa podatkowego – min. występowanie o zwrot podatku, sporządzanie deklaracji podatkowych, udzielanie porad w zakresie podatków, tworzenie pism urzędowych, kontaktowanie się z urzędami, wyjaśnianie spraw, udzielanie opinii, dokonywanie rozliczeń podatkowych, itd. – podlegają ochronie prawnej.

Doradztwo podatkowe mogą świadczyć jedynie osoby do tego uprawnione. Wykonywanie doradztwa podatkowego przez podmioty nie posiadające uprawnień jest zabronione i podlega karze grzywny.

Aby zostać doradcą podatkowym należy zdać państwowy egzamin, uzyskać powołanie, a następnie nominację.

Polskie firmy zajmujące się rozliczaniem niemieckich podatków jako zagraniczny usługodawca podlegają zgodnie z § 3 a Abs. 1 Satz 3 StBerG tym samym regułom zawodowym co niemieccy doradcy podatkowi !

Wobec polskich firm rozliczających niemieckie podatki zastosowanie ma w szczególności niemiecka ustawa o doradztwie podatkowym (StBerG), rozporządzenie w/s wynagrodzeń dla doradców podatkowych (StBGebV) oraz ordynacja zawodowa Federalnej Izby Doradców Podatkowych (BOStB). W sprawach spornych zastosowanie ma niemieckie prawo zawodowe i to nawet wtedy, gdy jest bardziej rygorystyczne niż prawo kraju siedziby (niż prawo polskie).

Niemieckie prawo wypowiada się jednoznacznie co do działalności usługodawców spoza Niemiec i od polskich firm rozliczających niemieckie podatki wymaga stosowania się do niemieckich przepisów i spełnienia wymogu posiadania uprawnień niemieckiego doradcy podatkowego.

Geltung des deutschen Berufsrechts

Der ausländische Dienstleister unterliegt nach § 3 a Abs. 1 Satz 3 StBerG bei seiner Tätigkeit in Deutschland den für inländische Steuerberater geltenden Berufsregeln, d. h. insbesondere den Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes (StBerG), der Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) und der Berufsordnung der Bundessteuerberaterkammer (BOStB). Im Zweifelsfall geht das deutsche Berufsrecht, soweit dieses strenger als das Recht des Niederlassungsstaats ist, vor.

Uprawnienia do wykonywania zawodu są uzależnione od pewnych warunków. W Niemczech zakres obowiązków i uprawnień doradcy podatkowego regulowany jest w ustawie o doradztwie podatkowym oraz w związanych z nią innymi ustawami, a także we wszystkich wydanych na tej podstawie rozporządzeniach i zarządzeniach. Zawód doradcy podatkowego jest wolnym zawodem i nie podlega przepisom Kodeksu Handlowego. Wiele czynności doradczych może być wykonywana wyłącznie przez licencjonowanych doradców podatkowych, legitymujących się licencją niemieckiego doradcy podatkowego. Osoby posiadające tytuł doradcy podatkowego są w Niemczech członkami Izby Doradców Podatkowych, a także podlegają pod niemiecką Federalną Izbę Doradców Podatkowych.

Zadania i działalność doradcy podatkowego

Doradcy podatkowi mają za zadanie pomagać klientom w sprawach podatkowych, reprezentować w procesach sądowych i doradzać finansowo w kwestiach biznesowych. Działalność może być wykonywana samodzielnie w postaci prowadzonej działalności gospodarczej lub jako pracownik etatowy. Doradca podatkowy jest profesjonalistą wykonującym wolny zawód.

Do zadań doradcy podatkowego należy przede wszystkim planowanie i przygotowanie optymalnego zeznania podatkowego, prowadzenie rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych oraz późniejsza ocena decyzji podatkowych wydanych przez urzędy. Zadaniem doradcy podatkowego jest również reprezentowanie klientów w sporach z Urzędami Skarbowymi i reprezentowania ich przed Trybunałem Podatkowym.

Dla Doradcy podatkowego ustawa przewiduje następujące czynności:
• prowadzenia rachunkowości klientów komercyjnych
• zarządzanie danymi klientów zewnętrznych
• przygotowanie listy płac i wynagrodzeń dla pracodawców
• przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych dla klientów
• utworzenie rachunku nadwyżki dochodów dla jednostki sprawozdawczej
• reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami podatkowych w sprawach karnych i podatkowych, co do kar grzywny z powodu wykroczeń podatkowych
• doradztwo w zakresie planowania podatkowego, przedsiębiorczości oraz zagadnień zarządzania przedsiębiorstwem
• prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw i systemu kontroli wewnętrznej
•  doradztwo w kwestii założenia własnej firmy
• doradztwo w kwestii restrukturyzacji
• zarządzanie aktywami
• planowanie, biznes plany
• wyceny
• pomoc w negocjacjach bankowych
• doradztwo oraz reprezentacja

Oprócz działalności niezależnej i zależnej zarezerwowanej dla doradcy podatkowego, może on przejąć także inne zadania, do których należą np.:
• działania nadzorcze
• przeprowadzenie upadłości i likwidacji
• administrowanie nieruchomościami
• opieka i obowiązki powiernicze
• doradztwo biznesowe i dokonywanie ocen.

Opłata za rozliczenie podatku jest pobierana według taryfy doradcy podatkowego. Podstawą jest zazwyczaj wartość przedmiotu działalności lub ewentualnie stopień trudności, czasem dochodzi czynnik czasowy.

Odpowiedzialność i etyka pracy doradcy podatkowego

Za poprawność doradztwa podatkowego odpowiada wobec klienta sam doradca podatkowy. A każdy doradca podatkowy jest zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej. Obowiązek ten dotyczy zarówno doradców podatkowych i ich firmy działające w Niemczech, jak i zagranicą np. w Polsce. Jeśli zatem polska firma zajmuje się niemieckimi rozliczeniami podatkowymi, to ta polska działalność musi być w Niemczech nie tylko zgłoszona, ale także ubezpieczona niemiecką polisą ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność od czynności zawodowych.

Zawód doradcy podatkowego może być wykonywany wyłącznie po zdaniu egzaminu państwowego na Doradcę Podatkowego. Po zdaniu egzaminu można zgłosić się do Izby Doradców Podatkowych. Jednak, aby móc zgłosić się do takowej Izby Doradców Podatkowych, kandydat musi przedłożyć jej list motywacyjny, a także przedłożyć ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, jak również dołączyć zaświadczenie o niekaralności.

Zdobywając takie uprawnienia doradcy podatkowi są zobowiązani do sumiennej, dokładnej, niezależnej działalności przy zachowaniu tajemnicy zawodowej.

Zawód doradcy podatkowego jest ustawowo chronioną tajnością wykonywanego zawodu. Oznacza to, że doradca podatkowy musi zachować w tajemnicy wszystkie powierzone mu dokumenty, informacje i przedmioty stanowiące wartość. Dodatkowo niemiecki doradca podatkowy musi szczegółowo znać sytuację gospodarczą i osobistą swoich klientów. Przedstawiciele tego wolnego zawodu muszą także dążyć w wysokim stopniu do odpowiedzialności i cieszyć się powszechnym i szczególnym zaufaniem.

Doradca podatkowy towarzyszy swoim klientom jako niezależny i kompetentny doradcy we wszystkich aspektach podatkowych i gospodarczych w tym celu, aby optymalnie reprezentować interesy przedsiębiorców, instytucji i osób prywatnych oraz aby wspierać i zabezpieczać ich gospodarczy sukces.

Osoby posiadające licencję niemieckiego doradcy podatkowego wykonują swój zawód niezależnie, na własną odpowiedzialność oraz sumiennie. Poprzez wysokie kwalifikacje w połączeniu z konsekwentnym dalszym dokształcaniem się, efektywnym prowadzeniem kancelarii i jakością zarządzania, doradcy stwarzają podstawę, aby również w przyszłości elastycznie stawiać czoła wymaganiom. Każdy przedstawiciel tego zawodu musi wykonywać swój zawód zgodnie z powyższymi wytycznymi, a także wytycznymi niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym. A wszystko to tylko w jednym celu – aby chronić interesy klientów korzystających z usług niemieckich doradców podatkowych.

Egzamin państwowy na doradcę podatkowego

Każdy kandydat ubiegający się o tytuł niemieckiego doradcy podatkowego musi się zmierzyć z wysokimi wymaganiami stawianymi przed przedstawicielami tego zawodu. Doradca podatkowy nie może być karany, musi być absolutnie czysty, musi być niezależny i jest zobowiązany do brania na siebie odpowiedzialności. Należy podkreślić, że egzamin na doradcę podatkowego jest bardzo trudnym egzaminem, podczas którego na 100 kandydatów jakieś 80-90 odpada. To świadczy tylko o tym, że do grona doradców podatkowych należą jedynie najlepsze i najbardziej do tego zawodu odpowiednie osoby.

Osoby trudniące się rozliczeniami niemieckich podatków muszą mieć zdany w Niemczech egzamin na doradcę podatkowego, aby w ogóle móc wykonywać taką działalność. Przepis ten obowiązuje także osoby rozliczające niemieckie podatki w Polsce. Jakakolwiek bowiem forma pomocy w sprawach podatkowych, nawet gdyby była ona bezpłatna, już jest traktowana jako doradztwo podatkowe, a na nie trzeba mieć uprawnienia. Uprawnienia do doradzania w zakresie niemieckich podatków można uzyskać jedynie w Niemczech.

Aby móc dołączyć do elitarnego grona niemieckich doradców podatkowych trzeba najpierw obowiązkowo zadać egzamin na doradcę podatkowego, który uprawnia do tytułu. Dopiero później po zdanym egzaminie i po naniesieniu na listę doradców podatkowych można podjąć działalność związaną z niemieckim doradztwem podatkowym, a więc również dopiero wtedy można rozliczać niemieckie podatki. Sam egzamin na doradcę podatkowego jest niezwykle trudny i składa on się z części ustnej i pisemnej.

Zgodnie z § 37 ustęp 3 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (StBerG) obowiązujące do egzaminu zagadnienia obejmują zakres:

•    podatków od dochodu,
•    podatkowego prawa procesowego,
•    prawa regulującego wycenę, podatku spadkowego i gruntowego,
•    podatku konsumpcyjnego i podatku od środków transportu, prawa handlowego,
•    ekonomii przedsiębiorstwa i rachunkowości,
•    gospodarki narodowej,
•    prawa do wykonywania zawodu.

Kandydaci na doradców podatkowych muszą przyswoić sobie również ogólne informacje o prawie celnym, zarys prawa cywilnego, prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo Unii Europejskiej. Część pisemna egzaminu składa się z trzech prac kontrolnych, które pisze się w ciągu trzech kolejnych dni przez minimum cztery, co najwyżej jednak sześć godzin zegarowych (§ 18 Abs. 1 DVStB).  Do części ustnej można przystąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy cała część pisemna została oceniona na ocenę minimum 4,5 (§ 25 Abs. 2 DVStB). Gdy spojrzymy na statystykę z lat poprzednich, to była to mniej więcej połowa osób, która przystąpiła do części pisemnej. Egzamin ustny składa się z kolei z krótkiego referatu oraz sześciu integralnych części. Każda część jest oceniania osobno i ma wpływ na ocenę końcową, która jest sumą wszystkich uzyskanych ocen. Część ustna egzaminu trwa około pięciu godzin przy zdających jednocześnie czterech kandydatach.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi sześć osób. Jej członkowie to nie tylko urzędnicy skarbowi, doradcy podatkowi z długoletnim doświadczeniem zawodowym, ale również profesorowie i rzeczoznawcy gospodarki rynkowej, którzy na co dzień praktykują zagadnienia z obszaru, z którego jest się egzaminowanym. Cały egzamin na uzyskanie tytułu doradcy podatkowego zdaje osoba, która zarówna z części pisemnej jak i ustnej uzyskała oceną nie gorszą niż 4,15.

Powołanie i nominacja na doradcę podatkowego

Po zdanym egzaminie można zostać powołanym na stanowisko doradcy podatkowego. Należy przy tym pamiętać, że dopiero po nominacji jest się uprawnionym do używania określenia „doradcy podatkowego”.

Wart zwrócić uwagę na fakt, że takie powołanie można otrzymać tylko wtedy, gdy czynnie prowadzi się swoją działalność w dziedzinie prawa podatkowego i dziedzinach pokrewnych. Powołanie na doradcę podatkowego jest również zależne w dużej mierze od kwalifikacji i od tego, czy kandydat „nadaje się” do zawodu  (§ 40 SteuerberatungsGesetz). W przypadku, gdy kandydat:
•    ma nieuporządkowaną sytuację ekonomiczną,
•    nie może piastować stanowisk w urzędach państwowych, gdyż w przeszłości był karany,
•    przez ciągłe problemy zdrowotne nie jest zdolny do należytego wykonywania swoich obowiązków jako doradca podatkowy,
•    istnieją uzasadnione przesłanki ku temu, że nie sprosta swoim obowiązkom,
to wtedy odmawia mu się udzielenia powołania. Zważywszy na to trzeba podkreślić, że do zawodu doradcy podatkowego nie są dopuszczane żadne przypadkowe osoby. Selekcja wśród kandydatów na doradców podatkowych jest tak duża, że słabi kandydaci odpadają już w preselekcjach.

Powołanie może zostać nieudzielone również w innych przypadkach, jak np.:
•   kiedy władze Landu wystosują taką decyzję zgodnie z § 39a Abs. 1,
•   dopóki kandydat wykonuje inną działalność, niezwiązaną z zawodem doradcy podatkowego (§ 57 Abs. 4),
•   dopóki nie zostanie przedłożone tymczasowe przyrzeczenie pokrycia szkody do momentu uzyskania obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego lub dowód o koasekuracji u pracodawcy.


Centrum Finansowe

Frankfurt am Main – tu swoje główne siedziby ma Europejski Bank Centralny oraz 154 ważnych zagranicznych  instytucji finansowych.

Znajdujący się we Frankfurcie nad Menem Europejski Bank Centralny (European Central Bank) jest centralnym bankiem Unii Europejskiej, który emituje walutę Euro i jest odpowiedzialny za politykę finansową Unii Europejskiej w strefie Euro.

We Frankfurcie został ulokowany Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Jednym z głównych zadań tego organu Unii Europejskiej jest zapewnienie zaufania do systemu finansowego i zapewnienie odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych.

Frankfurt jest główną siedzibą Niemieckiego Banku Federalnego (Deutsche Bundesbank) oraz czterech największych niemieckich banków:  Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, Kfw Bankengruppe. Tu swoją siedzibę ma także największa niemiecka instytucja finansowa direct-banking (ING DiBa). Wiele prywatnych instytucji finansowych ulokowało swoją centralę właśnie we Frankfurcie, a są to min. SEB AG, Bankhaus Metzler, Hauck & Aufhäuser, BHF Bank, Corealcredit Bank AG i Delbrück Bethmann Maffeii (Vermögensverwaltung).

154 zagranicznych instytucji finansowych ma swoją główną niemiecką siedzibę we Frankfurcie, a 40 kolejnych instytucji finansowych posiada tu swoje przedstawicielstwa.

Frankfurt to także siedziba Deutsche Börse AG oraz FWB – Frankfurter Wertpapierbörse. Niemieckie siedziby mają tu także trzy największe na świecie agencje ratingowe: S&P, Moody’s  i Fitch Ratings. Ta  światowa metropolia finansowa jest także siedzibą Internationale Finanz-Corporation, należącą do Banku Światowego.

Frankfurt może się poszczycić liczbą 75.000 osób zatrudnionych w sektorze finansowym.


Usługi podatkowe

Z usług podatkowych korzysta się głównie w dwóch celach: by uzyskać wysoki zwrot podatku i by zmniejszyć lub uniknąć płacenia podatków.

 

Rozliczenia podatkowe osób fizycznych
√   sporządzanie deklaracji podatkowych
√   dobieranie ulg podatkowych
√   naliczanie dodatków finansowych
√   sprawdzanie decyzji podatkowych
√   reprezentowanie przez urzędami

 

Rozliczenia podatkowe firm
√   rejestracja podatkowa
√   ustanowienie przedstawiciela podatkowego
√   prowadzenie księgowości
√   sporządzenie bilansu
√   zamknięcie roku
Zeznania podatkowe Optymalizacja podatkowa
√   podatek dochodowy i podatek od wynagrodzenia √   maksymalizacja korzyści podatkowych
√   podatek od działalności przemysłowej i handlowej √   odzyskiwanie nadpłat podatku
√   podatek VAT √   zmniejszanie obciążeń podatkowych
√   podatek od nieruchomości √   wyszukiwanie luk w prawie podatkowym
√   podatek od spadków i darowizn √   stosowanie oszczędności podatkowych
Audyty podatkowe Rozwiązywanie problemów podatkowych
√   przeglądanie dokumentów podatkowych √   prowadzenie rozmów z urzędami
√   analiza problemów i ryzyka podatkowego √   odwołania od niekorzystnych decyzji
√   wyszukiwanie błędów w dokumentacji √   rozwiązywanie sporów
√   raporty pisemne z przeprowadzanych audytów √   przesuwanie terminów urzędowych
√   programy naprawcze √   obsługa kontroli podatkowych
Opiniowanie i raportowanie Pomnażanie finansów i majątku
√   opinie podatkowe √   tworzenie sfery finansowej
√   sprawozdania finansowe √   optymalizacja majątkowa
√   przeprowadzanie wewnętrznych kontroli √   zarządzanie aktywami finansowymi
√   ocena systemu rachunkowego √   planowanie finansowe i majątkowe
√   analizy i badania √   obsługa transakcji i nieruchomości
Przedstawicielstwo podatkowe Księgowość
√   ustanowienie przedstawiciela zagranicą √   prowadzenie ksiąg handlowych
√   reprezentowanie podatnika √   prowadzenie wszelkich ewidencji
√   użyczenie podatnikowi adresu zagranicą √   obliczanie zaliczek podatkowych
√   występowanie przed organami i urzędami √   opracowanie zasad polityki księgowej
√   przejęcie odpowiedzialności za płacenie podatku √   zamknięcie księgowości

Centrum Informacyjne

Najświeższe informacje finansowe, gospodarcze, płacowe, podatkowe, socjalne, prawne, bankowe i biznesowe z Niemiec. Informacje niezbędne każdemu pracownikowi, pracodawcy i przedsiębiorcy.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się najważniejsze sprawy związane z finansami polskich pracowników i polskich firm w Niemczech. Informujemy o aktualnych wydarzeniach gospodarczych, o zmianach zachodzących w świecie finansów, a ważne tematy poddajemy gruntownej analizie. Piszemy o sprawach ważnych i nie unikamy trudnych tematów. Nazywamy po imieniu rzeczy dziejące się w finansowej, prawnej i ekonomicznej rzeczywistości.

Dzięki zaangażowaniu w sprawy niemieckich finansów staliśmy się najbardziej popularnym polskojęzycznym portalem finansowym wśród osób pracujących, zarobkujących i prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech.

Serwis informacyjny składa się z dwóch części:

Aktualności to informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata niemieckich finansów. Aktualności są podzielone na działy tematyczne: Biura podatkowe, Płacenie podatku, Zwrot podatku, Firma w Niemczech, Budownictwo, Leihfirma, Dzieci i socjale, Finanse, Prawo, Praca i pracownicy, Sport, Gospodarka, Emerytury i składki, Samochody, Zarobki, Opieka, Problemy podatników, Kontrole i kary.

Z ostatniej chwili to Newsticker składający się z krótkich informacji statystycznych, liczbowych, koniunkturalnych, prognoz gospodarczych, wyników badań, barometrów, wskaźników i obliczeń.


Zasiłki emerytalne

Najlepiej połączyć niemieckie i polskie okresy ubezpieczenia. Wystarczy nawet krótki okres pracy w Niemczech, aby otrzymać pieniądze z tytułu zapłaconych składek ubezpieczeniowych.

Aby uzyskać prawo do niemieckiej emerytury lub renty wystarczy już 5-letni okres ubezpieczenia w Niemczech. Na tej podstawie otrzyma się świadczenie emerytalne w postaci emerytury. Kto nie spełnia tego warunku, ten może zwrócić się o wypłacenie składek. Wtedy otrzyma się zwrot pieniędzy pochłoniętych przez ubezpieczenie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, otrzymuje się pieniądze, tj. albo comiesięczną emeryturę, albo jednorazowy zwrot składek.

Okresami zaliczanymi do ubezpieczenia i uwzględnianymi podczas ustalania kapitału początkowego są przede wszystkim okresy pracy, okresy bezrobocia, choroby, ciąży, nauki szkolnej, studiów wyższych i okresy wychowywania dziecka.

Podstawową emeryturę nabywa się wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. 65 lub 67 lat po udokumentowaniu min. pięcioletniego okresu składkowego. Dla urodzonych przed rokiem 1947 granica wieku emerytalnego obowiązuje jeszcze według starych zasad, tj. wiek emerytalny osiąga się po ukończeniu 65 lat. Kto urodził się w roku 1947 i później, ale nie później niż w 1963 roku, tego wiek emerytalny należy obliczyć proporcjonalnie.

Przejście na emeryturę:

 

Rocznik

Wiek przejścia na emeryturę
liczony w latach + miesiące

Rok przejścia
na emeryturę

1946

65

2011

1947

65+1

2012

1948

65+2

2013

1949

65+3

2014

1950

65+4

2015

1951

65+5

2016

1952

65+6

2017

1953

65+7

2018

1954

65+8

2019

1955

65+9

2020

1956

65+10

2021

1957

65+11

2022

1958

66

2023

1959

66+2

2024

1960

66+4

2025

1961

66+6

2026

1962

66+8

2027

1963

66+10

2028

od 1964

67

2029

 

Na wcześniejszą emeryturę będzie można przejść tylko w ściśle określonych przypadkach, a do takich należą następujące świadczenia: emerytura dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, emerytura dla osób pozostających przez wiele lat ubezpieczonymi oraz emerytura dla górników, którzy będąc od wielu lat ubezpieczonymi pracują pod ziemią. W Niemczech funkcjonuje także pojęcie emerytury dla szczególnie długo ubezpieczonych. Ten rodzaj emerytury umożliwia przejść na wiek emerytalny wraz z ukończeniem 65 roku życia, a więc jeszcze na starych zasadach.

Wypłata emerytury następuje wraz z miesiącem, który następuje po miesiącu uzyskania wieku emerytalnego. Jeżeli świeżo upieczony emeryt ma urodziny przykładowo w miesiącu styczniu, to emeryturę otrzyma począwszy od miesiąca następnego, co w tym konkretnym przypadku oznacza wypłacenie od miesiąca lutego świadczenia emerytalnego. Wniosek trzeba złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem uzyskania prawa do emerytury. Kto przegapi moment uzyskania prawa emerytalnego i złoży wniosek później, ten otrzyma emeryturę dopiero od momentu złożenia tego spóźnionego wniosku.

Kto zatem zbliża się do wieku emerytalnego, ten niezwłocznie powinien udokumentować lata pracy i okresy składkowe w Niemczech, a następnie ustalić swój kapitał początkowy i we właściwym czasie złożyć  skompletowany wniosek wypłatę niemieckiej emerytury lub renty. Świadczenie emerytalne zostanie wtedy przelane każdego miesiąca na wskazane konto, które może zostać otwarte nawet w banku w Polsce.


Rozliczenia zagraniczne

Zagraniczne rozliczenia podatkowe umożliwiają uzyskanie bardzo wysokich zwrotów podatku. Warunkiem niezbędnym do uzyskania wysokiej kwoty pieniędzy z tytułu zwrotu jest unikanie stosowania uproszczonych metod rozliczenia. Sporządzać należy rozbudowane deklaracje.

W przepisach podatkowych większości krajów Europy Zachodniej występują 2 sposoby rozliczenia podatkowego: uproszczony i rozbudowany.

Rozliczenie uproszczone polega na wykorzystaniu ustawowych ryczałtów w rozliczeniu, które przysługują niemal każdemu podatnikowi. Efektem uproszczenia jest wprawdzie zwrot podatku, ale w niewielkiej kwocie lub przeciętnej wysokości. Rozliczenie rozbudowane polega na odrzuceniu mało korzystnych ryczałtów na rzecz dobrania odpowiednich ulg podatkowych i odpisów podatkowych, a tym samym na stworzeniu dodatkowych kosztów podatkowych, które pomniejszają podstawę do opodatkowania, czyli pomniejszają dochód podatnika. Rozliczenie rozbudowane wiąże się z uzyskaniem wyższego zwrotu podatku dzięki zastosowanym odpisom podatkowym i wykorzystanym ulgom podatkowym.

Austria

Dokumentem potrzebnym do rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego w Austrii jest dokument wystawiony przez pracodawcę i noszący nazwę Lohnzettel. W dokumencie tym zostały określone najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia, a więc okres pracy, zarobek brutto, wysokość zapłaconych podatków i  wysokość odprowadzonych składek ubezpieczeniowych. Każdy pracownik zatrudniony w Austrii powinien otrzymać roczne zestawienie wynagrodzenia (dokument L16). Pracodawca ma obowiązek  do końca lutego (w formie elektronicznej) lub do końca stycznia złożyć L16 za poprzedni rok kalendarzowy dla wszystkich pracowników w Urzędzie Skarbowym właściwym miejscem ze względu na siedzibę firmy (lub do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Na rocznym zestawieniu wynagrodzenia powinny znaleźć się takie informacje jak suma wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym wynagrodzenia, numer PESEL pracownika, numer ubezpieczenia społecznego partnera lub partnerki, liczba dzieci kwalifikujących się do zasiłku, jeśli dana osoba była  jedynym żywicielem rodziny, a także numer podatkowy pracodawcy.  Dane te należy obowiązkowo przekazać właściwemu miejscem Urzędowi Skarbowemu w Austrii.

Austriackie rozliczenie podatkowe należy złożyć w wersji papierowej do 30 kwietnia za rok poprzedni oraz do 30 czerwca w wersji elektronicznej (§ 134 Abs. 1 BAO). Na wniosek można przedłużyć okres rozliczeniowy. Maksymalnie można rozliczyć austriacki podatek do 5 lat wstecz. Wysokość zwrotu podatku określa się drogą decyzji podatkowej, która wydawana jest w formie papierowej (§ 39 Abs. 1 EStG). Zwrot podatku następuje drogą przelewu bankowego na konto podatnika.

Szwajcaria

Dokumentem uprawniającym do rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego w Szwajcarii to Lohnausweis, który jest wystawiony w trzech wersjach językowych, tj. niemieckiej, francuskiej i włoskiej. Nosi on także francuską nazwę Certificat de salaire oraz włoską nazwę Certificato di salario. Dokument potwierdza wysokość dochodów i jest wystawiany dla jednego roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pracodawca nanosi na Lohnausweis zarobek pracownika uzyskany w przeciągu całego roku kalendarzowego lub tylko w jego części, jeśli pracownik wykonywał pracę np. tylko sezonowo. Lohnausweis zawiera wszelkie niezbędne pracownikowi i szwajcarskiej administracji podatkowej dane związane z zatrudnieniem i zarobkiem. Jedną z najważniejszych informacji zawartej na dokumencie jest adnotacja o wysokości osiągniętego zarobku brutto za dany rok kalendarzowy i to niezależnie od tego, czy dochody były osiągane cały rok.

Roczną deklarację podatkową z uzyskanych na terenie Szwajcarii dochodów należy złożyć do 31 marca za rok poprzedni. Kto z podatników nie uczynił tego w wymaganym przepisami okresie do 31.03, ten może zawnioskować o wydłużenie okresu do 30 września tego samego roku. Aby jednak wydłużenie terminu stało się skuteczne, należy przedłożyć administracji podatkowej specjalny wniosek, w którym trzeba wyjaśnić powód, dla którego podatnik nie mógł złożyć deklaracji w zwyczajowo przyjętym terminie określonym na koniec marca. Ponadto podatnik musi zadeklarować, iż już na pewno złoży do 30.09 deklarację wymaganą przepisami prawa. Teoretycznie można przedłużyć okres rozliczeniowy poza 30 września, ale wniosek taki wiąże się z opłatą skarbową, którą ponosi podatnik. Podobnie ma się rzecz w sytuacji, gdy podatnik składa drugi wniosek o przedłużenie terminu na złożenie rocznej deklaracji podatkowej z uzyskanych w roku poprzednim dochodów. Drugie przedłużenie terminu wiąże się tak samo z opłatą skarbową. Jeżeli pracownik zagraniczny kończy pracę w Szwajcarii i ma zamiar opuścić kraj, to powinien niezwłocznie zawiadomić o takim zamiarze władze administracyjne. Chodzi w tym przypadku o rozliczenie się z uzyskanych w Szwajcarii dochodów. Gdyby kończący pracę pracownik nie poinformował w ciągu 30 dni o zakończeniu zatrudnienia, to zostałaby nałożona na niego kara finansowa.

W każdym ze szwajcarskich kantonów (jest ich 27) inaczej wygląda rozliczenie podatkowe, gdyż w poszczególnych kantonach są zróżnicowane stawki podatkowe i obowiązują wewnętrzne kantonalne przepisy podatkowe.

Holandia

O zwrot podatku dochodowego za pracę w Holandii można ubiegać się za okres 5 lat wstecz. I tak jak w każdym innym kraju, o zwrot holenderskiego podatku można starać  się dopiero po zakończeniu roku podatkowego.  W celu otrzymania pieniędzy od holenderskiego Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku dochodowego od wynagrodzenia, należy przedłożyć mu Sofi Numer (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz Jaaropgaaf (holenderską kartę podatkową),  który jest dokumentem zaświadczającym o wysokość osiągniętych zarobków i zapłaconych podatków. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wystawienie Jaaropgaafu i przekazanie pracownikowi w terminie do końca lutego za rok poprzedni. Często pracownicy zatrudnieni w Holandii otrzymują Jaaropgaaf tuż po zakończeniu stosunku pracy. Gdyby pracodawca nie wywiązał się z obowiązku wydania zatrudnionemu  u niego pracownikowi Jaaropgaaf, to pracownik powinien upomnieć się o wystawienie dokumentu i zwrócić się najlepiej na piśmie do pracodawcy i poprosić go o dopełnienie obowiązku.

Nie warto ignorować obowiązku rozliczenia określającego ustawowy termin złożenia rozliczenia w terminie do końca marca za poprzedni rok podatkowy, gdyż holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst) obciąża podatników wysokimi karami za nie rozliczenie się w terminie do 31 marca. Kary mogą wynosić od 266 Euro do 4.000 Euro. Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku oraz czas samego rozliczenia to okres kilku miesięcy, pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone w terminie przed 1 kwietnia bieżącego roku podatkowego za rok poprzedni. Wtedy zwrot podatku nastąpi w okresie  od 3 do 6 miesięcy. Zdarza się, że niektóre sprawy rozpatrywane są nawet w ciągu miesiąca od momentu złożenia rozliczenia. Jeżeli natomiast zeznanie podatkowe zostanie złożone po 31 marca, a więc od 1 kwietni wzwyż, to wtedy zwrot podatku może nastąpić nawet w okresie do 12 miesięcy od złożenia w urzędzie dokumentacji, a w sporadycznych przypadkach w okresie do 36 miesięcy. Stąd zaleca się, aby holenderską roczną deklarację podatkową składać przed końcem marca za rok poprzedni, co znacznie skróci okres oczekiwania na pieniądze z tytułu zwrotu podatku.

Holenderski  Inspektor Belastingdienst ma 3 lata na wystawienie decyzji podatkowej. Wydaje w tym celu dokument o nazwie Aanslag. Zdarza się jednak, że Aanslag poprzedza dokument wstępnego rozliczenia o nazwie Voorlopige aanslag. Przelew zwrotu podatku od momentu wydania decyzji trwa średnio od 3 do 5 dni w przypadku przelewu realizowanego na holenderskie konto. W przypadku przelewu podatku realizowanego na zagraniczne konto walutowe otwarte np. w banku w Polsce, okres oczekiwania od momentu wydania decyzji może trwać od 6 do 8 tygodni.

 

 


Rodzina i dzieci

Nigdzie na świecie nie ma tak wysokich zasiłków rodzinnych jak w Niemczech. Rocznie Kindergeld na pierwsze dziecko wynosi 2.208 Euro, na dwójkę dzieci 4.416 Euro, na trójkę dzieci 6.696 Euro, a za każde następne dziecko + 2.580 Euro.

Podstawową zasadą świadczeń na dzieci jest to, że należą się one większości osób pracujących w Niemczech, ale należy złożyć o każde ze świadczeń stosowny wniosek. Istnieje zatem prawo, ale o samo świadczenie należy już się ubiegać. Gdyby osoba uprawniona nie złożyła wniosku o przyznanie konkretnego świadczenia na dzieci, to z tytułu samego prawa do pobieranie zasiłków na dzieci nie otrzyma przelewu środków finansowych. W każdym przypadku występuje wymóg złożenia wniosku.

Gdyby osoba z uprawnieniami nie złożyła stosownego wniosku o przyznanie konkretnego świadczenia i zrobiła to np. kilka miesięcy, a nawet kilka lat później od momentu wystąpienia przywileju pobrania zasiłku, to z upływem czasu coraz trudniej uzyskać zaległe świadczenie wstecz. Niektóre ze świadczeń socjalnych na dzieci nie przewidują żadnej rekompensaty wstecz, a niektóre tylko wypłatę świadczenia za 1 miesiąc do tyłu. Dlatego też przy okazji ubiegania się o którykolwiek z zasiłków na dzieci należy pamiętać, żeby od razu w momencie wystąpienia nowych okoliczności i prawa do pobrania zasiłku natychmiastowo o niego wystąpić i złożyć stosowny wniosek w urzędzie właściwym ze względu na wypłatę świadczenia.

Państwo niemieckie chętnie dba o dzieci i to niezależnie od ich obywatelstwa. Przesłanką do pobierania niemieckich zasiłków na dzieci jest posiadanie w Niemczech statusu podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Aby taki status uzyskać, wystarczy przynajmniej półroczny okres nieprzerwanej pracy w Niemczech. Wystarczy zatem pracować w Niemczech sześć pełnych miesięcy, aby mieć w zasięgu ręki cały pakiet socjalny środków finansowych na dziecko. Co więcej, dziecko wcale nie musi być zameldowane w Niemczech. Nie musi tam też przebywać. Wystarczy, że znajduje się formalnie na terenie Unii Europejskiej. Zatem wystarcza, gdy dziecko jest zameldowane i przebywa w Polsce.

W Niemczech przysługuje szereg różnych świadczeń socjalnych związanych nie tylko z posiadaniem własnych dzieci i ich wychowywaniem, ale także związanych z wychowywaniem dzieci przysposobionych. Także młodym rodzicom przysługuje cały pakiet świadczeń socjalnych na małe dzieci. Począwszy od macierzyńskiego, zasiłku dla rodziców, a kończąc na dodatkach na dzieci i bonusie na dziecko. Tak sformułowane prawo socjalne jest bardzo przyjazne dla młodych małżeństw oraz rodzin wielodzietnych. Zasada państwa socjalnego stawia na piedestale rodzinę ze wszystkimi jej członkami, ale najważniejszym jej elementem są dzieci. I to właśnie dzieci mają wsparcie w przepisach prawnych w Niemczech.

Niemcy to państwo socjalne, które zabezpiecza finansowo rodziny i dzieci, a ustawa zasadnicza Niemiec gwarantuje nienaruszalną zasadę państwa socjalnego (art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 1 Grundgesetz). Polacy zatrudnieni legalnie w Niemczech mają także pełne prawo do zasiłku rodzinnego (Kindergeld), zasiłku rodzicielskiego (Elterngeld), macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld), bonusu na dzieci (Kinderbonus), dodatku na dzieci (Kinderzuschlag), a także mogą odliczać od podatku koszty opieki nad dzieckiem.

Kindergeld

Niemiecki zasiłek rodzinny został przewidziany dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 lat, bądź dzieci starsze i pełnoletnie, które podejmują naukę. W przypadku dzieci pełnoletnich można w określonych ustawą przypadkach ubiegać się o świadczenia na dzieci, ale dzieci pełnoletnie muszą koniecznie kształcić się. Oprócz obowiązku nauki dzieci nie mogą mieć także więcej niż 25 lat.
Niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stałe, pracownikom sezonowym, pracownikom oddelegowanym z polskich firm do pracy w Niemczech oraz właścicielom firm, jeśli posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kindergeld (zasiłek rodzinny) wypłacany jest w Niemczech na dzieci, które:
• mają mniej niż 18 lat
• są starsze niż 18 lat, ale uczą się (granica wieku: do 25 lat)
• są starsze niż 18 lat i nie uczą się, ale poszukują pracy (granica wieku: do 21 lat)
• mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy

W pewnym przypadkach przepisy przewidują pobieranie zasiłku rodzinnego na dzieci powyżej 25 roku życia (np. na dzieci kalekie i upośledzone).

Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego. Wystarczy posiadanie obywatelstwa polskiego.

Na następujące dzieci można otrzymać Kindergeld:
• własne dzieci
• adoptowane dzieci
• wychowywane dzieci (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze)
• dzieci współmałżonka (o ile mieszkają razem z wnioskodawcą)
• wnuki (o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld)

Aby ubiegać się o Kindergeld w Niemczech, rodzic musi podlegać pod tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech. Nieograniczony obowiązek podatkowy uzyskuje się po przepracowaniu w Niemczech 183 dni (pół roku). O nieograniczonym obowiązku podatkowym decyduje właściwy miejscem niemiecki Urząd Skarbowy. W przypadku gdyby rodzice dziecka nie posiadali niemieckiego obywatelstwa, to im także przysługuje prawo do Kindergeld. Musi być jednak spełniony jeden warunek. Jedno z rodziców jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Niemczech (pracuje lub ma firmę w Niemczech). Pracownikom sezonowym i oddelegowanym z polskich firm także przysługuje prawo do pobierania Kindergeld, jeśli posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kindergeld przysługuje także na dzieci, które mieszkają w Polsce.
Gdyby dziecko było pełnoletnie (do 25 lat) i mieszkało oraz studiowało w Polsce, to rodzicom także przysługuje Kindergeld.

Elterngeld

Rodzicom nowonarodzonych dzieci przysługuje specjalne świadczenie o charakterze pieniężnym o nazwie rodzicielskie (Elterngeld). Przysługująca wysokość Elterngeld to 65% wynagrodzenia, nie mniej jednak niż 300 Euro i nie więcej niż 1.800 Euro. Dla rodzin wielodzietnych o trudnej sytuacji finansowej Elterngeld może być w pewnych przypadkach nawet zwiększony powyżej kwoty 1.800 Euro. Elterngeld nalicza się na podstawie 12 ostatnich miesięcy zatrudnienia w odniesieniu do zarobku netto. Warto przed urodzeniem dziecka postarać się o dobrze płatną pracę, gdyż średnią bierze się z 3 najlepszych miesięcy ostatniego roku i to one decydują o wysokości Elterngeld.

Gdyby matka dziecka pobierała po narodzeniu potomka macierzyńskie (Mutterschaftsgeld), to wtedy Elterngeld pomniejsza się właśnie o kwotę wypłaconego Mutterschaftsgeld.

Elterngeld należy się :

 • pracownikom
 • urzędnikom
 • prowadzącym firmę
 • bezrobotnym
 • uczącym się
 • na nowonarodzone dzieci.

Zasiłek ten jest przyznawany na okres co najmniej 12 miesięcy. W niektórych sytuacjach można otrzymać Elterngeld nawet przez 14 miesięcy. Aby otrzymywać Elterngeld przez 2 dodatkowe miesiące, wynagrodzenie małżonków w ostatnim roku (w pierwszym roku po narodzinach dziecka) musiałoby się zmniejszyć w stosunku do okresu sprzed narodzin dziecka.

Przesłanki do otrzymania Elterngeld :

 • rodzice po urodzeniu dziecka sami będą je wychowywać
 • nie będą pracowali tygodniowo więcej niż 30 godzin
 • dziecko będzie znajdowało się we wspólnym gospodarstwie domowym rodziców
 • przynajmniej jeden z rodziców mieszka lub przebywa w Niemczech

Wniosek o przyznanie Eltergeld najlepiej złożyć od razu po narodzinach dziecka. Gdyby rodzice złożyli wniosek później, to otrzymaliby zaległe świadczenie tylko i wyłącznie do 3 miesięcy wstecz.

Pozostałe świadczenia

System świadczeń socjalnych jest w Niemczech bardzo rozbudowany. Istnieje wiele różnych form pomocy pieniężnej dla rodzin, pracujących, bezrobotnych, podejmujących działalność, szukających zatrudnienia i będących w wieku przedemerytalnym. Poza zasiłkami związanymi z posiadaniem dzieci (zasiłkiem rodzinnym i rodzicielskim) istnieją także zasiłek dla bezrobotnych, przedłużony zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek socjalny, świadczenie zawodowej rehabilitacji, świadczenie z tytułu kształcenia zawodowego, przejęcie kosztów dokształcania się, dodatki do zatrudniania osób starszych, świadczenie pieniężne dla bezrobotnych otwierających działalność gospodarczą, zasiłek mieszkaniowy, zasiłek upadłościowy, zasiłek na okres skróconego czasu pracy, zasiłki dla niepełnosprawnych, zasiłek pomostowy, świadczenia przeznaczone na doradztwo i pośrednictwo. Wszystkie te świadczenia są w zasięgu ręki pracowników z Polski podejmujących legalne zatrudnienie w Niemczech i posiadających na terenie Niemiec status podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym, który nabywa się po 183+1 dniach pracy.

To takie proste !

Wystarczy przepracować w Niemczech pół roku, aby nabyć prawo do całego pakietu świadczeń socjalnych !

 

Zadzwoń! Chętnie pomożemy Ci zdobyć świadczenia. TEL: 77 462 12 40

 

 


Gwarancja niemieckiej jakości

100% doskonałej najwyższej niemieckiej jakości serwisu podatkowego. Sprawdzona jakość i kompetencje. Niemiecka niezawodność.

Service macht den Unterschied – serwis robi różnicę.

Pragniemy zarekomendować wszystkim osobom pracującym, zarobkującym i działającym gospodarczo w Niemczech obsługę podatkową spełniającą najwyższe standardy. Doskonała i sprawdzona jakość świadczenia usług – od profesjonalnej obsługi klienta, poprzez fachowość i niemiecką niezawodność, po sukces finansowy i duże pieniądze.

Najwyższe zwroty podatków, szybkie załatwianie spraw, bardzo dobre kontakty zagranicą, wysokie bezpieczeństwo rozliczeń, wysoka jakość pracy, uczciwość, kompleksowość, terminowość, indywidualne traktowanie klienta, komunikatywność w kontaktach, zaufanie, lojalność, wrażliwość na potrzeby klienta, etyka zawodowa, najwyższe oceny, ogromny zasób wiedzy, doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie, wierność zasadom, respekt dla człowieka, szacunek dla wartości, wysoka rozpoznawalność wśród podatników i urzędników, renoma znanej marki.

Kompetencje, na których można zawsze polegać!

 Zadzwońcie Państwo!

 

Dobrzeń Wielki /koło Opola/
+48 / 77 403 25 90
Strzelce Opolskie
+48 / 77 462 12 40
Kluczbork +48 / 77 415 71 18
Olesno +48 / 34 359 84 83
Gliwice +48 / 32 777 53 42

 

 

     • najwyższe zwroty podatków
     • szybkie załatwianie spraw
     • bardzo dobre kontakty
     • wysokie bezpieczeństwo
     • wysoka jakość pracy
     • uczciwość zawodowa
     • kompleksowość zadań
     • terminowość realizacji
     • indywidualne podejście
          • komunikatywność
     • zaufanie i lojalność
     • wrażliwość na klienta
     • wysoka etyka zawodowa
     • najwyższe oceny
     • olbrzymia wiedza
     • dziesięciolecia doświadczeń
     • tradycja wielu pokoleń
     • wierność zasadom
     • respekt dla człowieka
     • szacunek dla wartości
     • wysoka rozpoznawalność
     • uznanie wśród podatników
     • uznanie wśród urzędników
     • renoma znanej marki

 

 

 


Rozliczenia firm

Złożona procedura rozliczenia firmy w Niemczech, a zarazem wiele ulg i odpisów podatkowych zmniejszających obciążenia podatkowe dają przedsiębiorcom wysokie zwroty podatku lub duże oszczędności podatkowe.

Rozliczenie firmy jest bardzo złożoną procedurą składającą się z wielu części i bazującą na wewnętrznym prawie niemieckim. Cechą charakterystyczną rozliczenia firmy w Niemczech jest obowiązek bilansowy (Bilanzierungspflicht) oraz prowadzenie przez firmy podwójnej księgowości (doppelte Buchhaltung).  Nawet 1-osobowa firma musi sporządzić bilans roczny, który znany jest przedsiębiorcom z kodeksu spółek handlowych.

Rozliczenie firmy jest w Niemczech zawsze obowiązkowe. Obowiązkowi rozliczenia podlegają zarówno firmy zarejestrowane w Niemczech, jak i zagraniczne firmy tylko działające na terenie Niemiec. W ten sposób obowiązkowi rozliczenia podlegają także polscy przedsiębiorcy wykonujący usługi w Niemczech i realizujący umowy o dzieło na terenie Niemiec.

Polskie firmy jeszcze przed podjęciem pierwszego zlecenia w Niemczech muszą zarejestrować się we właściwym niemieckim Urzędzie Skarbowym do celów podatkowych w Niemczech. W wyniku rejestracji niemiecki Urząd Skarbowy wydaje polskiej firmie niemiecki numer podatkowy, pod którym są rejestrowane wszystkie zdarzenia gospodarcze polskiej firmy w Niemczech, tj. na wszystkich wystawionych rachunkach w Niemczech musi widnieć niemiecki numer podatkowy. Zgodnie z zasadą, iż stosuje się przepisy tego kraju, na terenie którego prowadzona jest działalność gospodarcza, to w przypadku polskiej firmy w Niemczech to właśnie niemiecki Urząd Skarbowy decyduje, jakiego rodzaju podatki płaci polska firma w Niemczech i na jakich zasadach odbywa się opodatkowanie jej dochodów uzyskiwanych na terenie Niemiec.

 

Powody, dla których warto rozliczyć firmę :

 • niskie niemieckie stawki podatkowe
 • możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego
 • ogromne koszty podlegające odliczeniu od podatku
 • ulgi podatkowe i odpisy podatkowe większe niż w Polsce
 • uniknięcie wezwań, kar i kontroli

 

Rozliczenie firmy to czysty zysk finansowy!

 

USŁUGI DLA FIRM

Finansowo bardzo opłaca się rozliczać firmę w Niemczech, gdyż można zapłacić mniejszy podatek niż w Polsce, uzyskać zwolnienie podatkowe, zastosować takie ulgi i odpisy podatkowe, które pozwolą uzyskać bardzo wysoki zwrot podatku oraz uniknąć kontroli i kar.

Poniżej znajduje się wykaz usług, z których najczęściej korzystają polscy przedsiębiorcy prowadzący polską lub niemiecką działalność gospodarczą na obszarze Niemiec. Większość czynności określonych w usługach stanowi obowiązek firm, stąd każdemu przedsiębiorcy warto skorzystać z wymienionych usług.

 

REJESTRACJA PODATKOWA POLSKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• uzyskanie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej

• uzyskanie zwolnienia z płacenia podatku dochodowego w pierwszej fazie działalności

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• każda działalność prowadzona na obszarze Niemiec wymaga rejestracji podatkowej

• rezydenci zagraniczni (np. rezydenci Polski) muszą wyznaczyć w Niemczech pełnomocnika do reprezentowania ich przed niemieckimi  organami administracji podatkowej (wymóg określony w § 123 niemieckiej ordynacji podatkowej)

 

REJESTRACJA PODATKOWA NIEMIECKIEJ FIRMY W NIEMCZECH

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• uzyskanie niemieckiego Numeru Identyfikacji Podatkowej

• uzyskanie zwolnienia z płacenia podatku VAT

• wybór odpowiedniej formy opodatkowania

• przesunięcie momentu płacenia podatku na koniec roku

• uproszczenie prowadzenia księgowości

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• po zameldowaniu Gewerbe następuje automatyczna rejestracja przedsiębiorstwa w niemieckim Urzędzie Skarbowym na zasadach ogólnych (bez zwolnienia z VAT)

• automatyczna rejestracja jest związana z płaceniem na samym starcie firmy zaliczki na poczet podatku VAT

• rejestracji przedsiębiorstwa dokonana przez doradcę podatkowego (Steuerberater) umożliwia optymalizację podatkową i uniknięcia na samym starcie firmy dużych obciążeń podatkowych

 

REJESTRACJA W ZOLLAMT i SOKA-BAU
POLSKIEJ FIRMY BUDOWLANEJ

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• rejestracja firmy w niemieckim Urzędzie Celnym

• rejestracja pracowników w niemieckim Urzędzie Celnym

• rejestracja pracowników w Kasie Urlopowo-Rekompensacyjnej branży budowlanej

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• polskie firmy działające w Niemczech podlegają kontroli ze strony niemieckiego Urzędu Celnego

• polscy pracodawcy muszą stosować w Niemczech niemieckie stawki taryfowe wynagrodzenia minimalnego

• polscy pracownicy i polscy pracodawcy podlegają pod niemieckie przepisy prawa pracy (min. dotyczące urlopu)

 

DEKLARACJE VAT – UMSATZSTEUERVORANMELDUNG

Usługi wykonywane w trakcie rejestracji:

• sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczkowych deklaracji VAT• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• deklaracje Umsatzsteuervoranmeldung składa się, gdy podatnik nie korzysta ze zwolnienia z płacenia podatku VAT

• w pierwszych dwóch latach działalności Umsatzsteuervoranmeldung składa się co miesiąc (§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG), w trzecim roku działalności można składać deklaracje raz na kwartał

 

Obowiązkowej rejestracji do podatku VAT w Niemczech podlegają polscy przedsiębiorcy, którzy:

• świadczą na obszarze Niemiec usługi budowlane dla osób prywatnych

• są odbiorcami usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych podwykonawców

• świadczą na obszarze Niemiec usługi przewozu osób

• posiadają w Niemczech stałą palcówkę, poprzez którą częściowo lub całkowicie prowadzą działalność gospodarczą

• dokonują z Polski sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób prywatnych, której wartość przekroczyła w jednym roku kwotę 100.000 EUR

• importują towary na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, których oclenie następuje na obszarze Niemiec

• przemieszczają na obszarze Niemiec swoje towary w celu ich składowania

• przemieszczają na obszarze Niemiec towary nabyte w innych państwach UE

• dokonują sprzedaży towarów z obszaru Niemiec, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się w Niemczech

 

ZWROT PODATKU BAUABZUGSTEUER

Usługi wykonywane w związku ze zwrotem podatku Bauabzugsteuer :

• naliczanie kwoty należnego do zwrotu podatku

• sporządzanie deklaracji podatkowej

• monitorowanie sprawy

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• Bauabzugsteuer to podatek dochodowy od usług budowlanych

• stawka Bauabzugsteuer wynosi 15%

• usługi budowlane wykonywane na obszarze Niemiec są obciążone podatkiem Bauabzugsteuer

• polskie firmy wykonujące prace budowlane w Niemczech również płacą Bauabzugsteuer

• o miejscu opodatkowania decyduje położenie nieruchomości, na której wykonywana jest usługa

• Bauabzugsteuer potrąca z rachunku odbiorca usługi

 

Uwagi:

• każda firma budowlana powinna zapytać zleceniodawcę, czy odprowadził należny podatek Bauabzugsteuer do niemieckiego Urzędu Skarbowego

• wiele polskich firm budowlanych nawet nie wie, że ich zleceniodawcy odprowadzają za nich podatek Bauabzugsteuer i należy im się zwrot tego podatku

 

MIESIĘCZNE ROZLICZENIA PŁACOWE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ – MONATLICHE BAULOHNABRECHNUNGEN

Usługi wykonywane w związku z rozliczeniami płacowymi dla branży budowlanej:

• rejestrowanie pracowników przed podjęciem pracy

• sporządzanie miesięcznych rozliczeń płacowych

• wyrejestrowywanie pracowników po zakończeniu pracy

• wystawianie zaświadczeń potwierdzających zarobki

• roczna archiwizacja na płycie CD

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• pracownicy zatrudnieni w Niemczech muszą mieć sporządzane rozliczenia płacowe już od pierwszego miesiąca pracy

• pracownicy delegowani do pracy w Niemczech muszą mieć sporządzane rozliczenia płacowe najpóźniej po przekroczeniu 183 dni pracy w Niemczech

• po przekroczeniu 183 dni pracy w Niemczech pracownicy delegowani muszą mieć zrobione wstecz rozliczenia płacowe obejmujące okres od pierwszego miesiąca pracy

• po przekroczeniu 183 dni pracy występuje w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy

 

Uwagi :

• firmy delegujące mają często półroczne zaległości w stosunku do złożonych rozliczeń płacowych, gdyż dopiero po 183 dniach pracy (pół roku) rejestrują w Niemczech pracowników delegowanych

 

ROCZNE ROZLICZENIE FIRMY – JAHRESABSCHLUSS

Usługi wykonywane w trakcie rozliczenia rocznego firmy:

• sporządzenie rocznego bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat

• sporządzenie rocznej deklaracji VAT

• sporządzenie rocznej deklaracji podatku od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej

• sporządzenie rocznej deklaracji podatku dochodowego

• użyczenie niemieckiego adresu do kontaktu z niemieckim Urzędem Skarbowym

• pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatkowych w Niemczech

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• rozliczenie roczne musi zostać sporządzone do 31 maja za rok poprzedni

• tylko doradca podatkowy (Steuerberater) może przedłużyć okres rozliczenia z 31 maja na 31 grudzień

• rozliczenie roczne firmy jest dla każdego przedsiębiorcy obowiązkowe pod groźbą kary finansowej

• polscy przedsiębiorcy działający w Niemczech muszą także dokonać rozliczenia rocznego

• roczną deklarację VAT muszą złożyć także podatnicy niebędący płatnikami podatku VAT

• na podstawie sumy bilansowej sporządza się roczną deklarację

 

ZEZWOLENIE NA WYPOŻYCZANIE PRACOWNIKÓW DLA AGENCJI PRACY – ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG

Usługi wykonywane w związku z uzyskaniem zezwolenia wypożyczanie pracowników:

• sporządzenie wniosku

• sporządzenie umowy pomiędzy agencją pracy a pracownikiem

• sporządzenie umowy o pracę pomiędzy agencją pracy a pracownikiem wypożyczanym

• monitorowanie sprawy

 

Informacje dotyczące stanu prawnego:

• wypożyczanie pracowników do Niemiec wymaga posiadania niemieckiego zezwolenia na wypożyczanie personelu

• polskie certyfikaty Agencji Pracy nie uprawniają do wypożyczania pracowników niemieckim zakładom pracy

• wypożyczanie pracownika polega na tym, iż pracownik jest formalnie zatrudniony w Agencji Pracy (Leihfirma) i to w Agencji Pracy jest na liście płac, ale wykonuje pracę w zakładzie należącym do innego pracodawcy i pod jego nadzorem

 

Uwagi:

• bardzo czasochłonne zlecenie

• wniosek polskiej firmy zawiera ponad 100 stron

 


Niemiecki zespół specjalistów

Ponad 500 niemieckich fachowców jest do Państwa dyspozycji. Specjaliści w dziedzinie finansów, podatków, prawa, zarządzania, biznesu i gospodarki.

Niemieckie przepisy, niemieckie rozwiązania oraz niemieccy specjaliści są wreszcie dostępni dla Państwa na wyciągnięcie ręki. Macie Państwo niepowtarzalną okazję do skorzystania  z najlepszego niemieckiego serwisu.

Zgromadziliśmy w Niemczech ogromny zespół specjalistów z zakresu niemieckich finansów, podatków, prawa, biznesu i gospodarki. Łącznie dysponujemy grupą 525 fachowców z różnych dziedzin. Wyselekcjonowani specjaliści posiadający kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, wysokie specjalistyczne kompetencje, cieszący się dużym zaufaniem społecznym i pełniący ważne funkcje w podmiotach gospodarczych są w stanie rozwiązać nawet najtrudniejszą sprawę w Niemczech.

Do grupy osób, które tworzą nasz zespół specjalistów w Niemczech, należą min.:

•  profesorowie znanych niemieckich uniwersytetów

•  byli dyrektorzy i kierownicy niemieckich Urzędów Skarbowych

•  właściciele największej w Niemczech szkoły szkolącej doradców podatkowych

•  zespoły fachowców z ponad 40-letnim doświadczeniem zawodowym w Niemczech

•  prezesi zarządów i członkowie rad nadzorczych dużych niemieckich spółek kapitałowych

Posiadając doskonałe i fachowe zaplecze o takiej klasie, wartości i liczbie niemieckich specjalistów możemy z całą dumą stwierdzić :

Nie ma dla nas takiego problemu, którego byśmy nie rozwiązali w oparciu o przepisy

 

 


Zwrot podatku

Niezwykle rozbudowany system aktów prawnych w Niemczech powoduje, iż procedura zwrotu podatku jest bardzo złożona, ale za to zwroty podatków sięgają nawet wielu tysięcy EURO.
Niemieckie podatki to jedna z najbardziej złożonych tego typu materii na całym świecie. Roczna deklaracja podatkowa osoby fizycznej wraz z wszystkimi załącznikami może osiągnąć wielkości grubej książki. Na kilkudziesięciu stronach wielkości formatu A4 znajdują się w większości skomplikowane obliczenia. Nakład pracy potrzebny do sporządzenia deklaracji jest przeogromny, ale dzięki dobremu rozliczeniu i wykorzystaniu ulg podatnik może uzyskać od kilka do nawet kilkadziesiąt tysięcy Euro zwrotu.

Cechą charakterystyczną niemieckich rozliczeń podatkowych jest ustawowy wymóg ujawnienia w deklaracji podatkowej danych osoby lub firmy, która sporządzała dla podatnika zeznanie podatkowe (Steuererklärung). Jawność danych ma za cel zapewnienie podatnikowi bezpieczeństwa poprzez przejęcie przez osobę sporządzającą zeznanie odpowiedzialności za sporządzanie w imieniu podatnika deklaracji podatkowej i wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Decyzja podatkowa o przyznanym zwrocie podatku (Bescheid) wystawiona zostaje przez niemiecki Urząd Skarbowy i powinna zawierać dane osoby, która sporządziła dla podatnika rozliczenie.

Procedura właściwego rozliczenia niemieckiego podatku pracownika z Polski pracującego w Niemczech :

1.Złożenie dokumentów.

Dokumentem potrzebnym do rozliczenia niemieckiego podatku jest Besondere Lohnsteuerbescheinigung, który w formie tabeli przedstawia okres zatrudnienia, wysokość zarobku brutto, odprowadzanych podatków i ubezpieczeń społecznych. W razie jego braku do rozliczenia wystarczają również monatliche Lohnabrechnungen, czyli miesięczne odcinki płacowe, które pracodawca wydaje pracownikowi po każdym zakończonym miesiącu pracy. Pozostałe dokumenty są dobierane w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej, ekonomicznej, rodzinnej i majątkowej podatnika.

2.Wyznaczenie na terytorium Niemiec przedstawiciela.

Osoba z miejscem stałego zameldowania w Polsce musi wyznaczyć osobę, która będzie ją reprezentowała na terytorium Niemiec przed niemieckim Urzędem Skarbowym i innymi niemieckimi organami administracji skarbowej. Ten wymóg prawny został określony w § 123 AO – niemieckiej ordynacji podatkowej. W tym celu należy podać do urzędu imię, nazwisko i niemiecki adres zameldowania przedstawiciela pełniącego jednocześnie rolę pełnomocnika. Od tej pory przedstawiciel przejmuje na siebie odpowiedzialność za sporządzoną dla podatnika deklarację podatkową i odpowiedzialność za należyte rozliczenie podatków przez podatnika.

3.Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej.

Dla podatnika sporządza się roczne zeznanie podatkowe z uzyskanych w ciągu całego roku dochodów. Jeżeli deklarację sporządza doradca podatkowy, to przybija on na deklaracji podatkowej podatnika swoją pieczątkę i w ten sposób potwierdza swój czynny udział w rozliczeniu podatnika. Kolejnym krokiem jest wysłanie deklaracji do niemieckiego Urzędu Skarbowego i monitorowanie sprawy, tj. odbieranie urzędowej korespondencji, składanie wyjaśnień i utrzymywanie kontaktu z urzędem.

4.Otrzymanie decyzji podatkowej.

Niemiecki Urząd Skarbowy na podstawie złożonej rocznej deklaracji podatkowej wydaje decyzję podatkową (Bescheid) w formie pisemnej o przyznanym zwrocie podatku. Decyzja (Bescheid) jest wysyłana przez Urząd Skarbowy na adres wskazany w deklaracji podatkowej.

To dla podatnika gwarancja bezpiecznego rozliczenia podatkowego.

5.Otrzymanie pieniędzy.

Podatnik otrzymuje przelew pieniędzy z tytułu zwrotu podatku bezpośrednio z niemieckiego Urzędu Skarbowego na swoje prywatne konto bankowe. Konto może być otwarte zarówno w banku w Niemczech, jak i w banku w Polsce. W przypadku przelewu realizowanego do Polski zaleca się, aby było to konto dewizowe prowadzone w walucie Euro, gdyż zwrot podatku także następuje w walucie Euro. Kwota przelewu musi zgadzać się z kwotą widniejącą na decyzji podatkowej. Otrzymanie całej kwoty pieniędzy kończy procedurę związaną z rozliczeniem i zwrotem nadpłaconego podatku za pracę w Niemczech.

Bardzo dobre rozliczenie gwarancją bardzo wysokiego zwrotu podatku !!!