Zwrot podatku

Niezwykle rozbudowany system aktów prawnych w Niemczech powoduje, iż procedura zwrotu podatku jest bardzo złożona, ale za to zwroty podatków sięgają nawet wielu tysięcy EURO.
Niemieckie podatki to jedna z najbardziej złożonych tego typu materii na całym świecie. Roczna deklaracja podatkowa osoby fizycznej wraz z wszystkimi załącznikami może osiągnąć wielkości grubej książki. Na kilkudziesięciu stronach wielkości formatu A4 znajdują się w większości skomplikowane obliczenia. Nakład pracy potrzebny do sporządzenia deklaracji jest przeogromny, ale dzięki dobremu rozliczeniu i wykorzystaniu ulg podatnik może uzyskać od kilka do nawet kilkadziesiąt tysięcy Euro zwrotu.

Cechą charakterystyczną niemieckich rozliczeń podatkowych jest ustawowy wymóg ujawnienia w deklaracji podatkowej danych osoby lub firmy, która sporządzała dla podatnika zeznanie podatkowe (Steuererklärung). Jawność danych ma za cel zapewnienie podatnikowi bezpieczeństwa poprzez przejęcie przez osobę sporządzającą zeznanie odpowiedzialności za sporządzanie w imieniu podatnika deklaracji podatkowej i wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych. Decyzja podatkowa o przyznanym zwrocie podatku (Bescheid) wystawiona zostaje przez niemiecki Urząd Skarbowy i powinna zawierać dane osoby, która sporządziła dla podatnika rozliczenie.

Procedura właściwego rozliczenia niemieckiego podatku pracownika z Polski pracującego w Niemczech :

1.Złożenie dokumentów.

Dokumentem potrzebnym do rozliczenia niemieckiego podatku jest Besondere Lohnsteuerbescheinigung, który w formie tabeli przedstawia okres zatrudnienia, wysokość zarobku brutto, odprowadzanych podatków i ubezpieczeń społecznych. W razie jego braku do rozliczenia wystarczają również monatliche Lohnabrechnungen, czyli miesięczne odcinki płacowe, które pracodawca wydaje pracownikowi po każdym zakończonym miesiącu pracy. Pozostałe dokumenty są dobierane w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej, ekonomicznej, rodzinnej i majątkowej podatnika.

2.Wyznaczenie na terytorium Niemiec przedstawiciela.

Osoba z miejscem stałego zameldowania w Polsce musi wyznaczyć osobę, która będzie ją reprezentowała na terytorium Niemiec przed niemieckim Urzędem Skarbowym i innymi niemieckimi organami administracji skarbowej. Ten wymóg prawny został określony w § 123 AO – niemieckiej ordynacji podatkowej. W tym celu należy podać do urzędu imię, nazwisko i niemiecki adres zameldowania przedstawiciela pełniącego jednocześnie rolę pełnomocnika. Od tej pory przedstawiciel przejmuje na siebie odpowiedzialność za sporządzoną dla podatnika deklarację podatkową i odpowiedzialność za należyte rozliczenie podatków przez podatnika.

3.Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej.

Dla podatnika sporządza się roczne zeznanie podatkowe z uzyskanych w ciągu całego roku dochodów. Jeżeli deklarację sporządza doradca podatkowy, to przybija on na deklaracji podatkowej podatnika swoją pieczątkę i w ten sposób potwierdza swój czynny udział w rozliczeniu podatnika. Kolejnym krokiem jest wysłanie deklaracji do niemieckiego Urzędu Skarbowego i monitorowanie sprawy, tj. odbieranie urzędowej korespondencji, składanie wyjaśnień i utrzymywanie kontaktu z urzędem.

4.Otrzymanie decyzji podatkowej.

Niemiecki Urząd Skarbowy na podstawie złożonej rocznej deklaracji podatkowej wydaje decyzję podatkową (Bescheid) w formie pisemnej o przyznanym zwrocie podatku. Decyzja (Bescheid) jest wysyłana przez Urząd Skarbowy na adres wskazany w deklaracji podatkowej.

To dla podatnika gwarancja bezpiecznego rozliczenia podatkowego.

5.Otrzymanie pieniędzy.

Podatnik otrzymuje przelew pieniędzy z tytułu zwrotu podatku bezpośrednio z niemieckiego Urzędu Skarbowego na swoje prywatne konto bankowe. Konto może być otwarte zarówno w banku w Niemczech, jak i w banku w Polsce. W przypadku przelewu realizowanego do Polski zaleca się, aby było to konto dewizowe prowadzone w walucie Euro, gdyż zwrot podatku także następuje w walucie Euro. Kwota przelewu musi zgadzać się z kwotą widniejącą na decyzji podatkowej. Otrzymanie całej kwoty pieniędzy kończy procedurę związaną z rozliczeniem i zwrotem nadpłaconego podatku za pracę w Niemczech.

Bardzo dobre rozliczenie gwarancją bardzo wysokiego zwrotu podatku !!!