Z OSTATNIEJ CHWILI

Podatek gruntowy w Niemczech będzie jeszcze wyższy

Dla milionów najemców nieruchomości i właścicieli domów w Niemczech nadchodzi istotna zmiana. Dla tej grupy podatników przewiduje się podwyżkę podatku (tzw. podatku gruntowego). Urzędy Gmin w poszczególnych Landach w Niemczech domagały się reformy w celu spojenia i ujednolicenia wysokości odprowadzanych stawek podatku od nieruchomości. Z najnowszych informacji FAZ wynika, iż jest już porozumienie w tej sprawie. Stworzono kompromisowy model, który niebawem znajdzie swoje zastosowanie w nowych przepisach. Wniosek nasuwa się jeden: dla milionów właścicieli domów i najemców oznacza to płacenie większego podatku. Większy podatek gruntowy oznacza automatycznie zwiększenie czynszu. Polacy pracujący w Niemczech powinni wiedzieć, że zwiększony podatek może być również wpisany w koszt czynszu wynajmującego ! Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia kosztów najmu lokali mieszkalnych. Koszty zwiększą się bowiem w stosunku rocznym od kilkudziesięciu Euro do nawet kilkuset Euro, co wyraźnie obciąży koszty po stronie najemców. W przypadku większych mieszkań, domów lub działek należy liczyć z dużo większymi kosztami podatku, co automatycznie przełoży się na wysokie ceny najmu.

©finanzamt.pl

Zmiany w prawie dla osób pobierających Hartz IV w Niemczech

Federalne Ministerstwo Pracy rozważa wprowadzenie zmian dotyczących zasiłku dla bezrobotnych Hartz IV. Wdrożenie nowych rozporządzeń ma na celu uproszczenie systemu opracowywania wniosków oraz złagodzenie przepisów, w których osoba otrzymująca zasiłek nie stosuje się do narzuconych mu warunków otrzymania świadczenia. Przeciętny odbiorca zasiłku otrzymuje miesięczny zastrzyk pieniężny w wysokości 391 Euro. Jeśli pobierający nie ustosunkuje się do narzuconego mu terminu (np. stawienia się w urzędzie) względem Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit), to w wyniku takiego zaniechania jego zasiłek zostanie skrócony o -10%. W przypadku nagminnego odrzucania propozycji pracy oraz długotrwałego i przede wszystkim celowego przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, Urząd Pracy będzie miał prawo zmniejszyć standardową stawkę zasiłku na trzy miesiące o -30%. Jeśli podobne sytuacje będą się powtarzać i bezrobotny nie będzie wykazywał chęci podjęcia pracy, to jego zapomoga zostanie obniżona nawet do -60% ! W najgorszym wypadku wypłata zasiłku Hartz IV zostanie anulowana całkowicie. Tak jednak mają być tylko karane najcięższe przypadki łamania prawa. Nowy i stopniowy proces ograniczeń finansowych względem nieuczciwych bezrobotnych nazywany jest przez Ministerstwo Pracy i ekspertów prawa pracy jako system podatny na usterki. Urzędy Pracy, które nie stosują nowych zmian względem pobierających zasiłek dla bezrobotnych, będą mogły również mimo wszystko zmniejszać wypłacany zasiłek ryczałtowo np. o 50 Euro lub o 100 Euro miesięcznie. Urzędnik administracyjny bądź pośrednik pracy nie powinien brać pod uwagę wieku bezrobotnego w rozstrzygających dla niego decyzjach (np. przy przyznawaniu lub anulowaniu zapomogi), ponieważ niestosowanie się do owego postulatu będzie postrzegane jako naruszenie konstytucyjnych zasad równości. Prawa i obowiązki powinny być stosowane i przestrzegane dla wszystkich beneficjentów w równym stopniu. Do tej pory ustosunkowano się do przepisu, w którym osoba pobierająca zasiłek i będąca poniżej 25 roku życia, narusza wewnętrzny przepis Agencji Pracy (np. zerwanie narzuconego terminu), gdzie osoba taka musiała liczyć się z całkowitym wstrzymaniem wypłaty świadczenia na okres trzech miesięcy. Po drugim naruszeniu narzuconych obowiązków bezrobotny nie otrzymywał pieniędzy na ogrzewanie i czynsz swojego lokum. Ministerstwo Pracy podjęło jednak odpowiednie kroki, by w przyszłości unikać takiego typu praktyk, ponieważ zagrożenie zubożenia jest dość realne z uwagi na wciąż rosnące statystyki ludzi bezdomnych. Wstrzymanie zapomogi na podstawowe opłaty (tj: czynsz oraz ogrzewanie) nie będą zatem objęte sankcjami. Strategią niemieckiego rządu jest postawienie na rozmowę, szczegółowe i dokładne wyjaśnienie pobierającemu świadczenia jego praw i obowiązków względem Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit). W 2013 roku centra oraz pośrednictwa pracy ponad milion razy obniżały bądź całkowicie wstrzymywały wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych, ponieważ pobierający zasiłek Hartz IV w 75% przypadków nie przestrzegali nałożonych im terminów oraz nie usprawiedliwiali swojej nieobecności. Warto wiedzieć, że coraz więcej polskich obywateli wyjeżdża do Niemiec tylko w tym celu, aby zdobyć uprawnienia do pobierania zasiłku Hartz IV. Zjawisko to nazwano turystyką socjalną.

©finanzamt.pl

3 dni pracy w tygodniu dla 60-latków czynnych zawodowo

Jak wynika z ostatnich doniesień prasowych z Niemiec, zarówno politycy (SPD) jaki i związki zawodowe, pracują nad nową ustawą dotyczącą skrócenia czasu pracy dla pracowników powyżej 60 roku życia. Projekt póki co obejmuje kilka gałęzi przemysłowych, w których nowe przepisy mają znaleźć swoje zastosowanie: przemysł chemiczny, energetyczny oraz przemysł górniczy. Dokładna ilość dni pracy w ciągu tygodnia jest jeszcze otwartą kwestią, natomiast rozważane są dwie opcje, obowiązkowe będą od 3 do 4 dni pracy w ciągu tygodnia dla poszczególnych branż przemysłowych. Niemiecka partia SPD pracuje również nad ,,Flexi-Rente,, tj.: nad elastycznym programem emerytalnym, w którym nowe, zaproponowane rozwiązania emerytalne będą na tyle przekonujące, by w innych partiach politycznych (np. CDU) jak i w opinii publicznej znalazły poparcie oraz pełną aprobatę. Pracownicy otrzymywaliby wynagrodzenie składające się częściowo z funduszu emerytalnego oraz płacy ze stosunku pracy. Do tej pory pracownik otrzymywał 90% wynagrodzenia netto, przy czym takie rozwiązanie nie zawsze było dla pobierających zadowalające. Celem nowego programu jest zmniejszenie przede wszystkim obciążeń finansowych pracodawcy, co zwiększa gwarancje utrzymania stanowiska pracy pracownika po 60 roku życia. Temat wymiaru czasu pracy w poszczególnych branżach jest obecnie bardzo rozpowszechniony, ponieważ pracodawcy innych gałęzi przemysłowych (głównie przemysł metalowy) zapowiedzieli już chęć egzekwowania nowych modeli czasu pracy dla zatrudnionych. Unia Europejska natomiast jest skłonna przychylić się do nowych rozwiązań i proponowanych programów emerytalnych przez niemieckich polityków, lecz w czasie negocjacji o redukcji zatrudnienia będzie konkurować o dogodną rekompensatę płacową pracownika dla poszczególnych gałęzi przemysłowych. W przypadku obowiązywania przepisów o skróconym tygodniu pracy przepisy te obejmą także polskich pracowników legalnie zatrudnionych w Niemczech.

©finanzamt.pl