Czyny karalne

Od 1998 roku pracownicy Kontroli Finansowej Pracy na Czarno (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) przy wykrywaniu czynów karalnych, które są związane bezpośrednio z wymienioną w § 2 ust. 1 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia (SchwarzArbG) jednostką badań, posiadają uprawnienia policyjne zgodnie z kodeksem postępowania karnego (§  14 ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia). Urzędnicy są urzędnikami śledczymi prokuratury w myśl § 152 niemieckiej ustawy o ustroju sądów powszechnych (GVG). Urzędnicy śledczy prokuratury są zobowiązani do wykonywania  w postępowaniu karnym poleceń wydanych przez prokuraturę.  Prokuratura nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych. Tylko prokuratura ma możliwość podjęcia decyzji np. o zawieszeniu postępowania karnego – pracownicy FKS nie mają takiej możliwości.

Oznacza to, że pracownicy FKS muszą podjąć wyznaczone przez prokuraturę kroki oraz wykonywać polecenia, aby móc wyjaśnić czyny karalne (zasada legalizmu).

Do tego zalicza się:

  • Stwierdzenie tożsamości
  • Pierwsze przesłuchania oskarżonych, pokrzywdzonych i świadków
  • Zabezpieczenie lub konfiskowanie materiałów dowodowych oraz ich analiza
  • Przeszukania
  • Tymczasowe aresztowania

Głównym przedmiotem w prowadzonych przez FKS postępowaniach karnych są czyny karalne wg § 266a niemieckiego kodeksu karnego (zatajenie lub defraudacja wynagrodzenia za pracę), przy których pracodawca niezgodnie z jego obowiązkami nie odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne lub odprowadza je do właściwej jednostki, ale w niewłaściwych kwotach.

Czynami karalnymi wg § 263 niemieckiego kodeksu karnego są oszustwa przy świadczeniach socjalnych,  przy których osoba pobierająca świadczenia socjalne, niedopełniając swego obowiązku, nie zgłosiła  lub niedokładnie poinformowała organ wypłacający świadczenia (np. Urząd Pracy) o swoim zatrudnieniu, przez co otrzymuje zbyt długo świadczenia socjalne.

Postępowanie karne może zostać zakończone przez wydanie wyroku sądowego, nakaz karny lub zawieszenie. Wydając wyrok lub nakaz karny mogą zostać nałożone kary pieniężne lub kary pozbawienia wolności.