Ceny

Ceny usług podatkowych są ściśle określone w przepisach prawnych.

Usługi podatkowe nie są wolnym rynkiem, gdzie można sobie dowolnie naliczać stawki za rozliczenie. Zawyżanie lub zaniżanie stawek jest zabronione i grożą za to sankcje prawne.

Ustwa StBGebV określa ceny za rozliczenie niemieckiego podatku według tabel, w których stawki rosną proporcjonalnie w górę. Im większy dochód i podatek oraz im większy stopień trudności, tym większa opłata za rozliczenie. Tabele wynagrodzeń – czyli przepisy wykonawcze do ustawy StBGebV – ściśle określają proporcjonalne wynagrodzenie za rozliczenie niemieckiego podatku.

Za sporządzenie niemieckiego zeznania podatkowego należy z góry pobrać zaliczkę, o czym informuje § 8 ustawy Vorschuß (zaliczka).

Podstawa prawna
„Steuerberatergebührenverordnung vom 17. Dezember 1981 (Bundesgesetzblatt I S. 1442), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. April 2008 (Bundesgesetzblatt I S. 666) geändert worden ist”
„Rozporządzenie w/s opłat dla doradców podatkowych z 17 grudnia 1981 (Dziennik Ustaw I S. 1442), ostatnio zmieniony artykułem 5 ustawy z 8 kwietnia 2008 (Dziennik Ustaw I S. 666)“

Stawka zryczałtowana – ZABRONIONA

Paragraf 14 ust. 2 StBGebV zabrania stosowania stawek zryczałtowanych.

Oto brzmienie § 14 ust. 2 :
„Ustalenie stawki zryczałtowanej za sporządzenie powtarzających się zeznań podatkowych jest niedopuszczalne.”
Nie wolno zatem stosować za rozliczenie niemieckiego podatku jednej, stałej i niezmiennej kwoty wynagrodzenia, a kto taką stosuje, to łamie prawo.

Zabronione jest żądać tylko stałego ryczałtu za rozliczenie podatku, gdyż obowiązuje zasada:
im wyższy dochód i podatek oraz im większy stopień trudności, tym większa cena za rozliczenie.

Jeżeli ktoś zatem określi cenę tylko jako stała kwota xx bez uwzględnienia proporcjonalnego wzrostu ceny w górę w zależności od dochodów i podatku, to nie zastosował paragrafu 14 ust. 2 i złamał prawo.