Sposób obliczania dochodu w Polsce

Przychód osiągnięty w Niemczech należy pomniejszyć o przysługujące diety.

Wprawdzie niemiecki przychód można teoretycznie pomniejszyć za każdy dzień wykonywanej w Niemczech pracy, ale w tym wypadku obowiązuje pewne ograniczenie. Otóż pomniejszenie nie może przekroczyć równowartości 30 diet rocznie. Obliczoną w ten sposób kwotę przelicza się z EUR na PLN i odejmuje przysługujące koszty uzyskania przychodów.

Zdarzają się sytuacje, iż przychód wyniesie zero nawet po odjęciu diet, przeliczeniu na złote oraz pomniejszeniu o koszty.

Dieta jest  zwolnioną częścią dochodów zagranicznych, która odpowiada wysokości diet przysługujących pracownikom z tytułu zagranicznej podróży służbowej do Niemiec.
Wysokość diety określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Przeliczenie przychodów uzyskanych za pracę w Niemczech na PLN dokonuje się według kursu Narodowego Banku Polski z dnia otrzymania wynagrodzenia.