Zasiłek dla bezrobotnych w przypadku prowadzenia firmy

Niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych poinformowało, że osoby prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą mogą się na wniosek dobrowolnie ubezpieczyć na wypadek utraty zatrudnienia (bankructwa firmy). Wprowadzona w Niemczech ustawa o szansach zatrudnienia dopuszcza taką możliwość, aby również osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą mogły pójść na zasiłek dla bezrobotnych w przypadku, gdyby firma upadła.

Kto chce być ubezpieczony na wypadek bezrobocia, ten musi spełnić następujące przesłanki :

* osoba prowadząca działalność gospodarczą musi jeszcze przed podjęciem działania na własny rachunek przez minimum 12 miesięcy być pracownikiem zatrudnionym w innym przedsiębiorstwie ; zatrudnienie przez min. 12 miesięcy dotyczy okresu ostatnich 2 lat ; natomiast czy to będzie ciągłość 12 miesięcy pracy, czy też suma krótszych okresów, nie ma żadnego znaczenia.

* wnioskodawca musi jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej pobierać już zasiłek dla bezrobotnych ; okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia.

Zmiany w przepisach są przede wszystkim bardzo ważne dla osób, które opuściły przejściowo Niemcy i podjęły zatrudnienie poza granicami Niemiec. Do tej grupy zaliczają się pracownicy z Polski, którzy wyjechali do pracy w Niemczech, a następnie powrócili do kraju. Gdyby polscy pracownicy chcieli znów wyjechać do pracy w Niemczech i otworzyć tam własną działalność gospodarczą, to właśnie na ich korzyść działają w/w uregulowania.

Z dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy nie mogą z kolei skorzystać osoby, które są nadal pracownikami i pracują w jakimś zakładzie pracy.

Sam wniosek składa się do Agencji Pracy właściwej ze względu na miejsce zameldowania w Niemczech. Do końca 2010r. wniosek składa się jeszcze w pierwszym miesiącu otwarcia firmy. Kto będzie składał wniosek po pierwszym stycznia 2011r., ten może to uczynić w okresie do 3 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej.

W roku 2011 będzie można maksymalnie 2 razy pobierać zasiłek dla bezrobotnych jako osoba prowadząca firmę. Trzeci okres pobierania jest wykluczony, gdyż w takiej sytuacji nie można się będzie już ubezpieczyć w ten sposób. Chyba, że dana osoba znów przez 12 miesięcy będzie ubezpieczona jako pracownik.

Wysokość składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia wynosi :

landy zachodnie w 2011 roku 38 Euro

landy wschodnie w 2011 roku 32 Euro

landy zachodnie w 2012 roku 76 Euro

landy wschodnie w 2012 roku 64 Euro

Najważniejsze pytanie dotyczy wysokości zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zbankrutuje ? Otóż w przypadku takiego scenariusza wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczać się będzie na podstawie orientacyjnych zarobków dla grupy zawodowej bezrobotnego przedsiębiorcy. Takie aspekty jak np. kwalifikacje przedsiębiorcy są czynnikiem, który ma duży wpływ na wysokość przydzielonego zasiłku dla bezrobotnych.

Długość wypłacania tego rodzaju zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniony od dwóch czynników :

a) jak długo ubezpieczony przedsiębiorca opłacał składki,

b) ile lat ma ubezpieczony przedsiębiorca.

Jeżeli przedsiębiorca pobierający zasiłek dla bezrobotnych chce nadal prowadzić firmę i jednocześnie pobierać zasiłek, to oczywiście może to zrobić. Z tym, że należy pamiętać, że w roku 2010 bezrobotny może zarobić jedynie 165 Euro miesięcznie. Jeżeli bezrobotny zarobi więcej, to zasiłek pomniejsza się o kwotę zarobku.

Przepisy te wchodzą w życie od dnia 01.01.2011r.

Źródło: Newsletter Existenzgruendung o numerze 80 10/2010.